Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling


Til Københavns Fondsbørs                            
Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling         
I overensstemmelse med vedtægternes § 10 indkaldes herved til ordinær      
generalforsamling i Bavarian Nordic A/S:                    

           Torsdag den 26. april 2007 kl. 16.00           
                                        
På Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S med  
følgende dagsorden:                               

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.       
Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.                   
Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i   
henhold til den godkendte årsrapport.                      
Valg af medlemmer til bestyrelsen.                       
Valg af revision.                                

Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer, herunder forslag til    
bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier:             
6 A) Aktiesplit                                 
Som led                                     
i strategien for selskabets kapital- og aktiestruktur vurderer bestyrelsen, at 
selskabets aktier med fordel kan opsplittes i mindre enheder. Selskabets    
aktiekapital består i dag af nominelt DKK 76.514.160 fordelt på aktier af    
nominelt DKK 10. Det er bestyrelsens opfattelse, at en opsplitning af      
stykstørrelsen til en mindre styk størrelse end DKK 10 kan være i aktionærernes 
og selskabets interesse. Opsplitningen vil, såfremt forslaget vedtages, blive  
gennemført på et tidspunkt, hvor dette måtte være hensigtsmæssigt. Der stilles 
derfor forslag til beslutning om, at vedtægternes § 4 ændres til følgende    
ordlyd:                                     
Ӥ4                                       
Selskabets aktiekapital er DKK 76.514.160,00, skriver              
DKK                                       
syvtiseksmillionerfemhundredefjortentusindeethundredeseksti 00/100, fordelt i  
aktier á DKK 1 og multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.”      
6 B)                                      
Bemyndigelse til forhøjelse af selskabets kapital                
Bestyrelsen stiller forslag                           
om, at vedtægternes nuværende § 5a, hvorefter bestyrelsen er bemyndiget til at 
forhøje selskabets kapital i perioden indtil 30. juni 2007, erstattes med en  
revideret bemyndigelse til bestyrelsen om forhøjelse af selskabets kapital.   
Bemyndigelsen ønskes meddelt for at forbedre selskabets muligheder for indgåelse
af aftaler med tredjemand, herunder at foretage akkvisitioner, indgå i     
strategiske samarbejder, udvikle og styrke selskabets forretningsområder, mod  
hel eller delvis udstedelse af aktier. Der stilles derfor forslag til beslutning
om, at vedtægternes nuværende § 5a slettes, og at følgende bemyndigelse optages 
i selskabets vedtægter som § 5a, under iagttagelse af aktieselskabslovens §   
37:                                       
Ӥ 5a                                      
Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 30. juni 2008 at        
forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil i alt nom.  
DKK 20.000.000 (20.000.000 stk. aktier à DKK 1).                
Forhøjelsen af aktiekapitalen                          
kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Såfremt        
kapitalforhøjelsen sker ved kontant indbetaling til en tegningskurs, der er   
lavere end aktiernes værdi, har de hidtidige aktionærer fortrinsret til tegning 
af det beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, forholdsmæssigt efter deres   
aktiebesiddelse. Ved forhøjelse af aktiekapitalen ved kontant indbetaling uden 
for de i nærværende § 5a stk. 2 nævnte tilfælde eller på anden måde, herunder  
ved konvertering af gæld eller som vederlag for indskud af andre værdier end  
kontanter, skal der ikke tilkomme selskabets hidtidige aktionærer nogen     
fortegningsret. Ved forhøjelse af aktiekapitalen på anden måde gælder reglerne i
aktieselskabslovens § 33, og tegningskursen, respektive værdien af de aktier,  
der udstedes, fastsættes af bestyrelsen inden for de rammer, der afstikkes af  
aktieselskabslovens præceptive regler, herunder aktieselskabslovens §§ 79 og  
80.                                       
Vilkårene for aktietegningen fastsættes i øvrigt af bestyrelsen.        
De nye                                     
aktier skal være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres 
på navn i selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye   
aktiers omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine 
aktier indløse helt eller delvis. Aktierne bærer udbytte fra det tidspunkt at  
regne, der fastsættes af bestyrelsen, dog senest fra det regnskabsår, der følger
efter kapitalforhøjelsen.”                           
6 C) Bemyndigelse til at udstede tegningsoptioner                
til selskabets ansatte                             
Bestyrelsen stiller forslag om at den eksisterende               
bemyndigelse til bestyrelsen om udstedelse af tegningsoptioner til selskabets  
ansatte (vedtægternes § 5b) erstattes, da den eksisterende bemyndigelse er   
delvist opbrugt. Bestyrelsen foreslås således bemyndiget til, at udstede    
tegningsoptioner til ledelsen og ansatte i selskabet og dettes datterselskaber, 
samt gennemførelse af kapitalforhøjelse i den forbindelse. Der stilles derfor  
forslag til beslutning om at følgende bemyndigelse optages i selskabets     
vedtægter som § 5b, under iagttagelse af aktieselskabslovens § 40b:       
Ӥ                                       
5b                                       
Selskabet kan i perioden indtil 1. maj 2010 efter bestyrelsens beslutning ad  
én eller flere gange udstede indtil 2.000.000 stk. tegningsoptioner (warrants). 
Tegningsoptionerne kan udstedes til selskabets ledelse, ansatte i selskabet   
eller i dettes datterselskaber, herunder konsulenter og selskabets bestyrelse, 
til tegning af indtil nominelt kr. 2.000.000 aktier ved kontant indbetaling til 
en kurs og på vilkår fastsat af selskabets bestyrelse. Der kan dog maksimalt  
udstedes tegningsoptioner, der giver ret til tegning af nominelt kr. 200.000 til
medlemmer af selskabets bestyrelse. Indehaverne af tegningsoptionerne skal have 
fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte       
tegningsoptioner, således at fortegningsret til tegningsoptioner og nye aktier 
for selskabets eksisterende aktionærer fraviges.                
Som en konsekvens af                              
udnyttelse af tildelte tegningsoptioner bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil
26. april 2012 til at forhøje aktiekapitalen ved bestyrelsens bestemmelse ad én 
eller flere gange med nominelt kr. 2.000.000, ved kontant indbetaling til en  
kurs og på øvrige vilkår fastsat af selskabets bestyrelse og uden fortegningsret
for eksisterende aktionærer.                          
De nye aktier, som måtte blive tegnet på baggrund                
af ovennævnte tegningsoptioner, skal have samme rettigheder som de hidtidige  
aktier efter vedtægterne, herunder således at de nye aktier skal være      
omsætningspapirer og udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i    
selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers    
omsættelighed, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier  
indløse helt eller delvist. De nye aktier skal fra tegningstidspunktet bære ret 
til udbytte.”                                  
6 D) Beslutning om ændring af vedtægternes § 8 (ny               
aktiebogfører)                                 
Som følge af, at selskabets hidtidige aktiebogfører har             
overdraget sine aktiebogydelser til en ny ejer og bestyrelsen har besluttet at 
fortsætte med den nye ejer som selskabets aktiebogsfører, stiller Bestyrelsen  
forslag om at vedtægternes § 8 ændres til følgende ordlyd:           
Ӥ 8                                      
Selskabets                                   
aktiebog kan efter bestyrelsens valg føres enten hos selskabet eller hos en af 
bestyrelsen uden for selskabet udpeget aktiebogfører. Selskabets aktiebog føres 
af VP Investor Service A/S (VP Services A/S), Postboks 20, DK - 2630      
Taastrup.”                                   
6 E) Beslutning om ændring af vedtægternes § 10, stk. 6 (udsendelse       
af trykt materiale)                               
Selskabets vedtægter § 10, stk. 6 bestemmer, at den               
fuldstændige dagsorden og trykte årsrapport skal udsendes til samtlige     
navnenoterede aktionærer. Som et led i selskabets strategi om, i større grad, at
overgå til elektronisk kommunikation med aktionærer ønsker selskabet, at    
begrænse denne pligt til udelukkende at omfatter navnenoterede aktionærer, der 
har fremsat begæring herom.                           
Der stilles derfor forslag til beslutning om at                 
vedtægternes § 10, stk. 6 ændres til følgende ordlyd:              
Ӥ 10(6)                                    
I de sidste 8                                  
dage før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der
vil komme til forhandling, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende 
tillige den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, henligge til eftersyn 
for aktionærerne på selskabets kontor. Det samme skal samtidig udsendes til alle
i aktiebogen noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom.”       
6 F)                                      
Bemyndigelse til at erhverve egne aktier                    
Bestyrelsen stiller forslag om, at                       
bestyrelsen bemyndiges til på vegne af selskabet at erhverve egne aktier i   
selskabet. En tilsvarende bemyndigelse har været givet i tidligere år.     
Der                                       
stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til  
selskabets bestyrelse i overensstemmelse med aktieselskabslovens § 48, stk. 2: 
Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet     
erhverve egne aktier, under iagttagelse af aktieselskabslovens § 48. Der kan  
maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af  
selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier må ikke 
afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede   
køberkurs med mere end 10%. Ved den på Københavns Fondsbørs noterede køberkurs 
forstås slutkurs - alle handler kl. 17.00.                   
Nærværende bemyndigelse gives til                        
selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog  
maksimalt for 18 måneder.                            


Til vedtagelse af de under pkt. 6A, 6B, 6C, 6D og 6E nævnte forslag kræves   
særlig majoritet, jf. Aktieselskabslovens § 78 og selskabets vedtægter § 16.  
Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslagene hver især tiltrædes og   
dermed vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på     
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, samt at   
mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.   
Såfremt halvdelen af aktiekapitalen ikke er repræsenteret på          
generalforsamlingen, men beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de    
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede        
stemmeberettigede aktiekapital, kan beslutningen, på en ny generalforsamling,  
der indkaldes inden 14 dage efter afholdelsen af den foregående, vedtages med  
mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen    
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.                 

I henhold til vedtægternes § 11 skal aktionærer, der ønsker at deltage i    
generalforsamlingen, bestille adgangskort senest mandag den 23. april 2007.   
Adgangskort kan bestilles hos Bavarian Nordic A/S (Tlf.: +45 3326 8383 eller  
telefax: +45 3326 8380) eller for navnenoterede aktionærer, der modtager trykt 
indkaldelse og årsrapport pr. brev, via den udsendte tilmeldingsblanket.    
Ikke-navnenoterede aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, må 
godtgøre deres adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærens     
kontoførende institut, hvilken dokumentation højst må være 14 dage gammel.   
Aktionæren skal endvidere afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er  
eller vil blive overdraget til andre, inden generalforsamlingen er afholdt.   Kvistgård den 3. april 2007                           
Asger Aamund                                  
Bestyrelsesformand                               

Kontaktpersoner:	Peter Wulff, administrerende direktør             
	Telefon: +45 33 26 83 83                            

Om Bavarian Nordic A/S:                             
Bavarian Nordic (CSE: BAVA) er en førende international biofarmaceutisk     
virksomhed, der ud­vikler og producerer innovative vacciner til forebyggelse og 
behandling af infek­tions­sygdomme og cancer. Virksomheden beskæftiger over 200 
medarbejdere i Danmark, Tyskland, USA og Singapore. Bavarian Nordics patenterede
teknologi MVA-BN® er, som påvist i kliniske studier, en af verdens sikreste   
multivalente vaccine­vektorer og velegnet til anvendelse mod en række      
infektionssygdomme som f.eks. kopper og HIV/AIDS samt mod bryst- og       
prostatakræft. En række MVA-BN®-baserede HIV- og koppevacciner er i klinisk fase
I og II forsøg. Bavarian Nordic har igangværende udviklingskontrakter med den 
amerikanske regering, som omfatter udvikling og produktion af IMVAMUNE®, som en 
sikker tredjegenerations koppevaccine. Bavarian Nordic har endvidere leveret  
koppevacciner til en række andre regeringer.                  
For yderligere information, besøg venligst www.bavarian-nordic.com       
Udsagn om fremtiden                               
Med undtagelse af historiske oplysninger indeholder denne meddelel­se udsagn om 
fremtiden ("forward-looking statements") som defineret i den amerikanske Private
Securities Reform Act fra 1995. Der er ingen garanti for udsagn om fremtiden, og
de faktiske resultater kan afvige væsentligt i forhold til de forventede.    
Bavarian Nordic er ikke forpligtet til at opdatere de indeholdte udsagn om   
fremtiden eller til at justere sådanne udsagn i forhold til de faktiske     
resultater, fremtidige aktiviteter eller lignende. Yder­ligere oplys­ninger om 
risici og usikkerhedsfaktorer er omtalt i selskabets årsrapport, som kan findes 
på selskabets hjemmeside.                            
Stockwise Resumé:                                
Bavarian Nordic A/S - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Attachments

12-07_dk.pdf