Kallelse till årsstämma i Old Mutual plc

SWEDEN


Kallelse till årsstämma i Old Mutual plc

Årsstämma i Old Mutual plc (”Bolaget”) kommer att äga rum torsdagen den 24 maj
2007 kl.11.00 lokal tid (kl. 12.00 svensk tid) i Presentation Suite, 2 trappor,
Old Mutual Place, 2 Lambeth Hill, London EC4V 4GG, England.

Dagordning
1.Framläggande samt fastställande av styrelsens förvaltningsberättelse och
koncernens revide¬rade resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2006.
2.Fastställande av slutlig utdelning för år 2006 om 4,15 pence per stamaktie.
3.(i)	val av J C Nicholls som styrelseledamot i Bolaget,
(ii)	val av B Nqwababa som styrelseledamot i Bolaget,
(iii)	val av L H Otterbeck som styrelseledamot i Bolaget,
(iv)	omval av C D Collins som styrelseledamot i Bolaget, och
(v)	omval av J V F Roberts som styrelseledamot i Bolaget.
4.	Omval av KPMG Audit plc till Bolagets revisorer.
5.	Bemyndigande för Revisions- och Riskkommittén att fastställa arvode till
revisorerna.
Årsstämman kommer vidare att ta ställning till beslutspunkterna 6, 7 och 8, för
vilka beslut skall fattas med enkel majoritet, och 9, 10 och 11, för vilka
beslut skall fattas med kvalificerad majoritet. 

Beslut med enkel majoritet
6.	Godkännande av Ersättningsrapporten i Bolagets årsredovisning för 2006.
7.	Godkännande av förslag i anledning av upplösningen av Unclaimed Shares
Trusts.
8.	Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (enligt definitionen i
paragraf 80 Companies Act 1985) upp till ett sammanlagt nominellt belopp av GBP
55.009.000. Bemyndigandet ges i enlighet med paragraf 80 Companies Act 1985 och
ersätter det bemyndigande som gavs vid årsstämman den 10 maj 2006.  

Bemyndigandet förutsätter:
(i) 	att bemyndigandet är giltigt intill utgången av Bolagets nästa årsstämma;
och
(ii) 	att Bolaget, innan bemyndigandet upphör att gälla, kan lämna ett eller
flera erbjudanden eller ingå avtal, som kräver eller kan komma att kräva
emission av aktier efter det att bemyndigandet upphört att gälla, varvid
styrelsen skall äga rätt att emittera aktier i syfte att fullfölja sådana
erbjudanden eller avtal som om bemyndigandet inte upphört att gälla.
Beslut med kvalificerad majoritet

9.	Förutsatt att stämman bemyndigar styrelsen i enlighet med punkt 8 ovan,
bemyndigas styrelsen att inom ramen för det under punkt 8 lämnade bemyndigandet
kontantemittera aktier, enligt definition i paragraf 94 Companies Act 1985, upp
till ett sammanlagt nominellt belopp om maximalt GBP 27.504.000, och/eller, för
det fall att emissionen utgör emission av aktier i enlighet med paragraf 94(3A)
Companies Act 1985, som om paragraf 89(1) Companies Act 1985 inte skulle vara
tillämplig på sådan emission. Bemyndigandet är giltigt till och med utgången av
nästa årsstämma. Bolaget kan dock, innan bemyndigandet upphör att gälla, lämna
ett eller flera erbjudanden eller ingå avtal, som kräver eller kan komma att
kräva emission av aktier efter det att bemyndigandet upphört att gälla.
Styrelsen äger i sådant fall rätt att emittera aktier i syfte att fullfölja
sådana erbjudanden eller avtal som om bemyndigandet inte upphört att gälla.

10.	Bemyndigande för Bolaget att i enlighet med paragraf 166 Companies Act 1985
återköpa stamaktier i Bolaget om nominellt 10 pence per aktie (”Stamaktier”) på
börs eller marknadsplats (enligt definitionen i paragraf 163(3) Companies Act
1985).
Bemyndigandet förutsätter:
(i)	att maximalt 555.090.000 Stamaktier kan återköpas enligt detta bemyndigande
(tillsammans med andra återköp enligt de i punkt 11 nedan villkorade
köpeavtalen);
(ii)	att det lägsta pris som får betalas för en Stamaktie är 10 pence och det
högsta pris (exklusive kostnader) som får betalas för en Stamaktie inte med mer
än 5 procent över¬stiger medelvärdet mellan köp- och säljkurs enligt
Londonbörsens ”Daily Official List” under de fem arbetsdagar som föregår dagen
då avtal om återköp träffas;

(iii)	att ett sådant bemyndigande gäller i 12 månader (eller intill utgången av
Bolagets årsstämma år 2008, beroende på vilket som inträffar först) förutsatt
att ett avtal för återköp av Stamaktier som ingås före bemyndigandets utgång kan
fullföljas helt eller delvis efter det att bemyndigandet upphört; och 

(iv) 	att alla Stamaktier som återköps i enlighet med ovan nämnda bemyndigande
antingen skall:	
(a)	omedelbart förklaras ogiltiga när återköpet genomförts, eller
(b)	förvaras, säljas, överlåtas eller på annat sätt hanteras som egna aktier i
enlighet med bestämmelserna i Companies Act 1985.

11.	Godkännande i enlighet med paragraf 164 Companies Act 1985 av följande
villkorade köpeavtal, i den lydelse de framtagits till årsstämman (eller med de
oväsentliga förändringar som styrelsen finner vara nödvändiga eller önskvärda)
samt bemyndigande för Bolaget att under 12 månader (eller intill utgången av
Bolagets årsstämma år 2008, beroende på vilket som inträffar först) återköpa
egna aktier utanför börs eller marknadsplats i enlighet med dessa avtal:

(i)	avtal mellan Bolaget och Merrill Lynch South Africa (Pty) Limited avseende
Stamaktier, vilka handlas på börsen i Johannesburg, enligt vilket Bolaget kan,
utanför börs eller marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000
Stamaktier (det maximala antalet skall minskas med förvärv enligt bemyndigandet
i punkt 10 ovan eller med förvärv enligt något av de andra villkorade
köpeavtalen som omnämnes i denna punkt 11) från Merrill Lynch South Africa (Pty)
Limited; 

(ii)	avtal mellan Bolaget och Deutsche Securities avseende Stamaktier, vilka
handlas på börsen i Johannesburg, enligt vilket Bolaget kan, utanför börs eller
marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000 Stamaktier (det maximala
antalet skall minskas med förvärv enligt bemyndigandet i punkt 10 ovan eller med
förvärv enligt något av de andra villkorade köpeavtalen som omnämnes i denna
punkt 11) från Deutsche Securities;

(iii)	avtal mellan Bolaget och Stockbrokers Malawi Limited avseende Stamaktier,
vilka hand¬las på börsen i Malawi, enligt vilket Bolaget kan, utanför börs eller
marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000 stamaktier (det maximala
antalet skall minskas med förvärv enligt bemyndigandet i punkt 10 ovan eller med
förvärv enligt något av de andra villkorade köpeavtalen som omnämnes i denna
punkt 11) från Stockbrokers Malawi Limited;

(iv)	avtal mellan Bolaget och Investment House Namibia (Pty) Limited avseende
Stam¬ak¬tier, vilka handlas på börsen i Namibia, enligt vilket Bolaget kan,
utanför börs eller marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000
Stamaktier (det maximala antalet skall minskas med förvärv enligt bemyndigandet
i punkt 10 ovan eller med förvärv enligt något av de andra 

villkorade köpeavtalen som omnämnes i denna punkt 11) från Investment House
Namibia (Pty) Limited;
(v)	avtal mellan Bolaget och Merrill Lynch International avseende Stamaktier,
vilka hand¬las på Stockholmsbörsen, enligt vilket Bolaget kan, utanför börs
eller marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000 Stamaktier (det
maximala antalet skall min¬skas med förvärv enligt bemyndigandet i punkt 10 ovan
eller med förvärv enligt något av de andra villkorade köpeavtalen som omnämnes i
denna punkt 11) från Merrill Lynch International;

(vi)	avtal mellan Bolaget och Deutsche Securities avseende Stamaktier, vilka
handlas på Stockholmsbörsen, enligt vilket Bolaget kan, utanför börs eller
marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000 Stamaktier (det maximala
antalet skall minskas med förvärv enligt bemyndigandet i punkt 10 ovan eller med
förvärv enligt något av de andra villkorade köpeavtalen som omnämnes i denna
punkt 11) från Deutsche Securities; och 

(vii)	avtal mellan Bolaget och Imara Edwards Securities (Private) Limited
avseende Stamak¬tier, vilka handlas på börsen i Zimbabwe, enligt vilket Bolaget
kan, utanför börs eller marknadsplats, återköpa sammanlagt upp till 550.090.000
Stamaktier (det maximala antalet skall minskas med förvärv enligt bemyndigandet
i punkt 10 ovan eller med förvärv enligt något av de andra villkorade
köpeavtalen som omnämnes i denna punkt 11) från Imara Edwards Securities
(Private) Limited.Enligt instruktioner från styrelsen

Martin C Murray
Group Company Secretary
26 februari 2007

Postadress:
5th Floor
Old Mutual Place
2 Lambeth Hill
London EC4V 4GG
England


Viktig information
1.En aktieägare i Bolaget som har rätt att delta och rösta vid årsstämman kan
utse ett eller flera ombud att närvara och rösta för hans eller hennes räkning.
Ett ombud behöver inte vara aktieägare i Bolaget. 

Aktieägare som har sina aktier registrerade hos VPC AB kan antingen instruera
Group Com¬pany Secretary, Martin C Murray, att rösta eller, om de personligen
vill närvara vid årsstäm¬man, ansöka om ett aktieägarbevis hos Bolagets svenska
ombud, WM-data, Box 47021, 100 74 Stockholm, tel.: +46 8 773 83 89. Verifiering
av aktieägande samt utfärdande av aktieägarbevis kommer att göras mot en
ägarförteckning per den 14 maj 2007, vilken kommer att beställas från VPC AB av
WM-data.

2.I enlighet med paragraf 41 Uncertificated Securities Regulations 2001 meddelar
Bolaget att endast de aktieägare, vilka är införda i Bolagets aktiebok kl. 18.00
(lokal tid) den 22 maj 2007 äger rätt att närvara vid årsstämman och rösta för
det antal aktier som är registrerade i deras namn. Förändringar i aktieboken
efter denna tidpunkt kommer inte att beaktas när det gäller att fastställa
rätten att närvara och rösta vid årsstämman.

3.För att röstkort, fullmakter och andra behörighetsdokument skall vara giltiga
måste de ha kommit Old Mutual Registrar, Computershare Investor Services PLC,
The Pavillions, Bridgwater Road, Bristol BS99 7NH, England, tillhanda senast kl.
11.00 (lokal tid) den 22 maj 2007.
De aktieägare som har sina aktier registrerade hos VPC AB rekommenderas att
sända röstse¬deln till WM-data, Box 47021, 100 74 Stockholm. Röstsedeln bör vara
WM-data tillhanda senast vid slutet av arbetsdagen den 18 maj 2007 för att
uppgifterna skall kunna stämmas av mot aktieägarförteckningen. 

4.Aktieägare som har fyllt i och skickat in fullmakt eller röstkort har
fortfarande rätt att närvara och rösta vid årsstämman om han eller hon så
önskar.

5.Röstkortet ger en möjlighet att avstå från att rösta på varje beslutspunkt,
vilket göres genom markering under rubriken ”Avstår”. Observera att en sådan
”Avstår”-markering enligt lag inte utgör en röst och inte räknas in i
röstresultatet vad gäller proportionen mellan ”För” och ”Emot”.

6.Denna kallelse till årsstämma är en översättning av den engelskspråkiga
versionen. Om den svenskspråkiga versionen av kallelsen inte överensstämmer med
den engelskspråkiga versionen, äger den engelskspråkiga versionen företräde. 

Tillgängliga dokument
Kopior av styrelseledamöternas tjänstgöringsavtal, register över
styrelseledamöternas ägarintressen och de villkorade köpeavtalen som omnämns i
punkt 11 finns tillgängliga för granskning på Bolagets huvudkontor i London
under kontorstid varje arbetsdag från och med när denna kallelse går ut och fram
till årsstämman. Dokumenten kommer också att finnas tillgängliga dels i
Presentation Suite, 2 trappor, Old Mutual Place, 2 Lambeth Hill, London EC4V
4GG, England senast 15 minuter före årsstämmans början och fram till dess att
stämman avslutas, dels på Bolagets hemsida www.oldmutual.se eller
www.oldmutual.com under ”Shareholder Meetings” fram till dess att stämman
avslutas.

Årsstämma - Förklaringar
Det finns ett antal viktiga beslut uppförda på dagordningen för Bolagets
årsstämma. Styrelseledamöterna rekommenderar att aktieägarna röstar för samtliga
beslut på dagordningen, vilket de själva avser att göra för sina egna
aktieinnehav i Bolaget. Nedan följer ytterligare information avseende besluten.

Årsstämma 2007
Punkt 2 - utdelning
Styrelsen föreslår en slutlig utdelning om 4,15 pence per Stamaktie. Under
förutsättning att utdelningen godkänns av årsstämman, förväntas Bolagets
tillämpliga dotterbolag att fastställa motsvarande utdelning i lokal valuta till
förvaltarna av de utdelningsfonder, som har inrättats i Sydafrika, Zimbabwe,
Namibia och Malawi. Sådan utdelning relateras till det uppskattade antalet
aktier i dessa länders respektive aktiebok. (I enlighet med bolagets beslut
göres omräkning av utdelning till lokal valuta efter gällande växelkurser vid
slutet av arbetsdagen den 19 april 2007). 

Aktieägare registrerade i respektive ovannämnda lands aktiebok (eller, avseende
Namibia, i relevant avsnitt av huvudaktieboken) kommer därefter i enlighet med
bestämmelserna i Bolagets bolagsordning att erhålla sin utdelning från berörd
utdelningsfond i stället för från Bolaget.
Aktieägare som har sina aktier registrerade hos VPC kommer att erhålla
motsvarande utdelning i SEK. I enlighet med Bolagets beslut kommer omräkningen
från GBP till SEK att göras enligt gällande växelkurs vid slutet av arbetsdagen
den 19 april 2007.

Bolaget kommer att meddela den till respektive lands valuta omräknade
utdelningen till de börser, där Bolagets aktier är noterade per den 20 april
2007.

Under förutsättning att stämman godkänner den slutliga utdelningen kommer den
att betalas till de aktieägare som är registrerade per avstämningsdagen den 11
maj 2007, med utbetalning den 31 maj 2007.

Punkt 3 (i) till (v) - Val av styrelseledamöter
Nicholls och Otterbeck, som utsetts till styrelseledamöter vid förra årets
årsstämma samt B Nqwababa, som utsetts till styrelseledamot från den 1 april
2007, avgår automatiskt enligt para¬graf 94 i Bolagets bolagsordning men står
till förfogande för omval vid årsstämman.
Collins och Roberts avgår genom rotation enligt paragraf 95 och 96 i Bolagets
bolagsordning men står till förfogande för omval vid årsstämman. Marks avgår vid
årsstämman och står inte till förfogande för omval.

Personlig bakgrundsbeskrivning tillsammans med fotografi av varje
styrelseledamot som står till förfogande för val finns tillgänglig på sidorna 44
och 45 i årsredovisningen.

Samtliga avgående icke verkställande styrelseledamöter, som står till förfogande
för omval, betraktas av styrelsen som oberoende från affärsintressen eller andra
relationer som skulle kunna påverka deras självständiga omdöme. Bolagets
nomineringskommitté har genomfört en utvärdering av varje styrelseledamot och
har därvid bedömt respektive ledamots egenskaper, kunskap och erfarenhet. Även
mångfalden i styrelsen har beaktats. Baserat på denna utvärdering rekommenderar
styrelsen aktieägarna att välja samtliga de styrelseledamöter som står till
förfogande för val och som omnämns under punkt 3 (i) till (v). 

Val av styrelseledamöter betraktas som betydelsefulla beslut, varför beslut med
enkel majoritet skall fattas avseende var och en av dessa ledamöter.

Nqwababas förordnande förväntas, under förutsättning att han blir vald, att
gälla för en första pe¬riod av tre år från utnämnandet (d.v.s. till den 1 april
2010) och han kommer därefter att beaktas för omval. Uppgifter om Otterbecks,
Collins, Nicholls och Roberts uppdragsvillkor finns i Ersätt¬ningsrapporten.

Punkt 4 och 5 - revisorer
KPMG Audit Plc har anmält sitt intresse att fortsätta som revisorer, och i punkt
4 föreslås omval av KPMG som Bolagets revisorer. I punkt 5 föreslås att
Revisions- och Riskkommittén får i uppdrag att fastställa revisorernas
ersättning.

Punkt 6 - Godkännande av Ersättningsrapporten
I enlighet med styrelsens ”Remuneration Report Regulations 2002” föreslås att
årsstämman i ett rådgivande beslut beslutar att godkänna Ersättningsrapporten,
som finns på sidorna 60 - 69 i årsredovisningen. En sammanfattning av
Ersättningsrapporten finns också i ”Annual Review” och i ”Summary Financial
Statements”. Ersättningsrapporten innehåller uppgifter om ersättningskommitténs
medlemmar, Bolagets policy för ersättning till styrelsen samt en redogörelse för
ersättningarna till verkställande och icke verkställande styrelseledamöter.
Rapporten sin helhet är också tillgänglig på Bolagets hemsida.

Beslutet enligt punkt 6 är endast rådgivande, vilket innebär att om förslaget
inte godkänns vid årsstämman, så kommer detta inte att föranleda några legala
konsekvenser för nuvarande överenskommelser om ersättning. Styrelsen kommer dock
att ta hänsyn till resultatet av omröstningen vid överväganden beträffande
Bolagets ersättningspolicy.

Beslut 7 - Godkännande av förslag i anledning av upplösning av Unclaimed Shares
Trusts
Fonderna för icke ianspråktagna aktier (Eng. The Unclaimed Shares Trusts) var
ursprungligen bil¬dade i Sydafrika, Namibia, Zimbabwe, Malawi och Bermuda vid
ombildningen av South African Mutual Life Assurance Society från ömsesidigt
försäkringsbolag år 1999. Fonderna sattes upp för att äga aktier i Bolaget och
inneha andra därtill hänförliga rättigheter som uppkommit vid ombild¬ningen, för
sådana personers räkning som i egenskap av berättigade försäkringstagare i det
ömsesi¬diga bolaget hade rätt till rättigheten ifråga. När de ursprungliga
fonderna för icke ianspråktagna aktier upphörde år 2004, erhöll Bolaget
aktieägarnas godkännande, vilket fastställdes i särskild ordning och godkändes
av High Court i Storbritannien, att i ytterligare perioder om sammanlagt upp
till fem år förlänga användandet av fonder för icke ianspråktagna aktier.
Bolaget beslutade att bilda övertagande fonder för icke ianspråktagna aktier
(”Fonderna”) för en initial förlängningsperiod om ungefär två år, som upphörde
den 31 augusti 2006. Under 2006 beslutade styrelsen att inte bilda ytterligare
övertagande Fonder, utan att istället hantera de kvarvarande tillgångarna i
enlighet med förslagen som nu framlagts för aktieägarna för godkännande. 

I enlighet med stiftelsehandlingarna för bildandet av Fonderna kommer
förvaltarna för respektive Fond under de kommande månaderna, såsom
överenskommits med Bolaget, genom försäljning till Bolagets lokala stiftelser
att avyttra Fondernas återstående 59,4 miljoner aktier i Bolaget. Av de
återstående 59,4 miljoner aktierna härrör ungefär 53,9 miljoner från Fonden i
Sydafrika, 3,4 miljo¬ner från Fonden i Zimbabwe, 1,5 miljoner från Fonden i
Namibia och 0,6 miljoner från Fonden i Malawi. De 168.600 aktier, som avsattes i
Fonden i Bermuda, har redan sålts. 

Villkorat av godkännande av Bolagets aktieägare enligt denna punkt 7, har
Bolaget för avsikt att använda behållningen från försäljningarna, uppskattad
till GBP 100 miljoner (R 1,4 miljarder), proportionerligt i förhållande till den
jurisdiktion från vilken medlen härrör enligt följande: > ungefär GBP 31 miljoner (R 430 miljoner) kommer att avsättas för att utsträcka
kravperioden för icke bekräftade berättigade försäkringstagare till den 31
augusti 2009. I enlighet med denna ord¬ning kommer framtida krav, som skulle ha
varit giltiga om de anmälts före den 1 september 2006, att regleras genom
kontant betalning baserad på aktiens stängningskurs per den 31 augusti 2006 i
respektive Fonds jurisdiktion (förutom Zimbabwe, där justering kommer att göras
ensidigt av Old Mutual Zimbabwe för hantering av den lokala inflationen).
Styrelsen kommer under det första halvåret 2009 att besluta huruvida ytterligare
förlängning av kravperioden skall tillåtas, men för närva¬rande förväntas inte
detta ske, eftersom tidsperioden för anmälan av krav då kommer att ha pågått
under mer än tio år; > sammanlagt ungefär GBP 48 miljoner (R 670 miljoner), med avdrag för eventuella
skatter till följd av avyttringen av aktierna, kommer att användas antingen
direkt eller genom donation till Old Mutual Foundations för att finansiera
välgörande ändamål i berörd Fonds jurisdiktion. Vid ur¬valet av välgörande
ändamål kommer att fokuseras på projekt som Bolaget bedömer kommer att bidra
till att generera uthållig ekonomisk nytta i landet ifråga; > sammanlagt ungefär GBP 21 miljoner (R 300 miljoner) kommer att användas för
att öka värdet för särskilda mindre försäkringstagare hos Gruppens
livförsäkringsverksamhet i Sydafrika och Namibia. 

Punkt 8 och 9 - Bemyndigande att emittera aktier
I enlighet med paragraf 80 Companies Act 1985 föreslås att förnya bemyndigandet
för styrelsen att emittera aktier, utan aktieägarnas föregående godkännande, upp
till ett belopp om högst 10 procent (avrundat nedåt till närmaste jämna
nominella belopp om GBP 1.000) av den del av det registrerade aktiekapitalet per
den 23 februari 2007, som svarar mot de utgivna Stamaktierna. 
I enlighet med paragraf 95 Companies Act 1985 föreslås att förnya bemyndigandet
för styrelsen att inom ramen för det under punkt 8 lämnade bemyndigandet
emittera aktier mot kontant betalning med avsteg från bestämmelserna i Companies
Act 1985 om aktieägarnas företrädesrätt. Detta bemyndigade gäller för upp till
275.040.000 Stamaktier, vilket utgör 5 procent (avrundat nedåt till närmaste
jämna nominella belopp om GBP 1.000) av den del av det registrerade
aktiekapitalet per den 23 februari 2007, som svarar mot de utgivna Stamaktierna.

Punkt 10 och 11 - Återköp av egna aktier
Det föreslås att gällande bemyndigande för Bolaget att återköpa egna aktier
skall förnyas för ytterligare ett år. Bemyndigandet från föregående årsstämma
utnyttjades inte under 2006, men ger Bolaget möjlighet till önskvärd
flexibilitet vid kapitalförvaltningen. Under punkt 11 hemställes om godkännande
av sju villkorade köpeavtal med angivna motparter avseende möjliga förvärv av
egna aktier på de fem börser, där Bolaget är sekundärnoterat. Dessa köpeavtal
avser att möjliggöra för Bolaget att återköpa egna aktier på dessa börser på
motsvarande sätt och med motsvarande begränsningar som gäller för
marknadsbaserade återköp på Londonbörsen.

De föreslagna bemyndigandena är begränsade till 10 procent av den del av
Bolagets registrerade aktiekapital per den 23 februari 2007, som svarar mot de
utgivna Stamaktierna (avrundat nedåt till närmaste jämna nominella belopp om GBP
1.000).

Återköpspriset som betalas för en stamaktie får inte med mer än 5 procent
överstiga genomsnittet av: (i) vid köp på börs eller marknadsplats, medelvärdet
mellan köp- och säljkurs enligt Londonbörsens ”Daily Official List” eller (ii)
vid köp enligt något av de villkorade köpeavtalen, slutkur¬sen i lokal valuta
enligt berörd lokal börs, i båda fallen under de fem arbetsdagar som föregår
kö¬pet. En aktie, som har köpts genom beviljat bemyndigande under punkt 10 eller
som har förvärvats enligt ett villkorat köpeavtal att godkännas under punkt 11,
kommer antingen att förklaras ogiltig eller behållas som egen aktie (se följande
stycke).

I enlighet med ”the Companies (Acquisition of Own Shares) (Treasury Shares)
Regulations 2003” kan bolag numera behålla återköpta aktier som egna aktier i
syfte att eventuellt avyttra dem på nytt vid ett senare tillfälle istället för
att förklara dem ogiltiga. För det fall att Bolaget återköper aktier i enlighet
med de under punkt 10 och 11 föreslagna bemyndigandena, kommer Bolaget att
överväga att behålla dessa som egna aktier, under förutsättning att antalet
aktier aldrig överstiger 10 procent av Old Mutual plc:s registrerade
aktiekapital. Detta gör det möjligt för Bolaget att snabbt och kostnadseffektivt
avyttra egna aktier och ger Bolaget ytterligare flexibilitet i förvaltningen av
dess kapitalbas.

Bemyndigandena under punkt 10 och 11, för det fall att de godkänns, kommer
enbart att utnyttjas om förutsättningarna på marknaden gör det fördelaktigt för
Bolaget att göra så och om styrelsen bedömer att återköpen ligger i aktieägarnas
intresse.

Attachments

04262449.pdf