Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a


I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street
A/S ind-berette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes
transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer.

Attachments

meddelelse 22092008 nr. 14.pdf