NYA LICENSAVTAL SKAPAR YTTERLIGARE TILLVÄXTMÖJLIGHETER


PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596, DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN
JANUARI – JUNI 2016
ANDRA KVARTALET

 · Koncernens nettoomsättning ökade till 21,9 Mkr (10,0).
 · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 6,2 Mkr (
-5,2).
 · Resultatet efter skatt förbättrades till 4,4 Mkr (-7,9).
 · Resultat per aktie förbättrades till 0,01 kr (-0,02).
 · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 10,0 Mkr (-5,6)

FÖRSTA HALVÅRET

 · Koncernens nettoomsättning ökade till 46,1 Mkr (14,6).
 · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 14,4 Mkr (
-11,6).
 · Resultatet efter skatt förbättrades till 10,7 Mkr (-16,7).
 · Resultat per aktie för perioden förbättrades till 0,03 kr (-0,05).
 · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 17,5 Mkr (-11,9)
 · Likvida medel uppgick till 67,4 Mkr (47,0) vid delårsperiodens utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 · Precise BioMatch Mobile var med i totalt 40 olika mobiltelefoner, tablets
och bärbara datorer som lanserades under kvartalet.
 · Licensavtal tecknades med sensortillverkarna IDEX och EOSMEM samt
säkerhetsföretaget Oberthur Technologies.
 · Precise Biometrics vann ett ramavtal på Tactivo från Defense Logistics
Agency, en del av USA:s försvarsdepartement.
 · Precise BioMatch Embedded integrerades i Fingerprint Cards biometriska modul
FPC-BM.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 · Precise BioMatch Mobile är hittills med i totalt sju olika mobiltelefoner
och tablets som lanserats efter andra kvartalets slut.
 · Licensavtal har efter kvartalets slut tecknats med sensortillverkarna
Betterlife och Qualcomm Technologies, Inc.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och media till
ett informationstillfälle idag kl 10.00. För mer information om deltagande se
sista sidan i delårsrapporten.

VD-KOMMENTAR

Årets andra kvartal blev ännu ett bra kvartal för Precise Biometrics. Bolaget
har haft en fantastisk utveckling under det senaste året. Den senaste 12
-månadersperioden har nettoomsättningen ökat med 176 % till 87,9 Mkr (31,8).
Motsvarande EBITDA-resultat uppgick till 26,5 Mkr (- 27,3), en ökning på
helårsbasis med 53,8 Mkr. Jag är självfallet inte nöjd med att
omsättningstillväxten i förhållande till det första kvartalet uteblev men är
övertygad om att vi kommer att ha fortsatt tillväxt framöver.
Jag är dock mycket nöjd med att den positiva utvecklingen med nya kundavtal
fortsatte under andra kvartalet och att vi i början av tredje kvartalet tecknade
avtal med Qualcomm. Det är ett samarbete som vi bedömer har mycket stor
potential. Qualcomm är en av de största aktörerna inom mobilbranschen och har en
spännande sensorteknik baserad på ultraljud. Därutöver tecknade vi under
kvartalet licensavtal med sensortillverkarna IDEX och EOSMEM samt med
säkerhetsföretaget Oberthur. Totalt har vi nu 18 kunder vilket ger oss stora
möjligheter att ta en betydande del av tillväxten i marknaden. I linje med vår
strategi utvärderar vi kontinuerligt nya partners för att ytterligare stärka vår
marknadsposition och konkurrenskraft.
Marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa och allt fler tillverkare
väljer att integrera tekniken även för mobiltelefoner i låg- och
mellanprissegmentet samt tablets och bärbara datorer. Ledande marknadsanalytiker
räknar med en genomsnittlig årligt tillväxt av fingeravtrycksmarknaden på över
35 % till och med 2020. Jag förväntar att vår adresserbara marknad kommer att
vara närmare 800 miljoner mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer med
fingeravtrycksteknik redan under nästa år. Det är en fantastisk
marknadsutveckling som ger oss tillväxtmöjligheter på såväl kort som lång sikt.

Vi har ytterligare stärkt vår position som den ledande leverantören av
fingeravtrycksmjukvara. Vår mjukvara finns nu inkluderad i över 130 olika mobila
enheter från fler än 35 olika tillverkare. Precise BioMatch Mobile inkluderades
i totalt 40 olika mobiltelefoner, tablets och bärbara datorer som lanserades
under kvartalet, 15 flera än under det första kvartalet. Av dessa var fem med
andra kunder än Fingerprint Cards AB. Vi förväntar en ökad försäljning och
volymer från flera av våra andra sensorkunder som successivt kommer att driva
tillväxt och väl kompensera för effekterna av att Fingerprint Cards
implementerat sin egen algoritmlösning hos några av sina nyckelkunder.
Under de senaste månaderna har flera av våra kunder genomgått omfattande
kvalificeringsprocesser hos ledande mobiltelefontillverkare. Kunderna är nu
involverade i slutgiltiga utvärderingar och i integrationsprojekt som kan
generera volymleveranser mot slutet av året. Under kvartalet levererades
sensorer från Synaptics och Elan Microelectronics med vår mjukvara till ett
antal mobila enheter, vilket visar att konkurrensen ökar i marknaden. Vi arbetar
i allt större utsträckning ute hos mobiltelefontillverkarna tillsammans med våra
kunder för att bidra till effektivare och snabbare utvärderings- och
integrationsprocesser och skapar därmed förutsättningar för tidigare och ökade
royaltyintäkter.
Vi har fortsatt våra investeringar i forskning och utveckling för att
säkerställa vår konkurrenskraft genom att ha branschens bästa prestanda avseende
användarupplevelse och säkerhet. Därutöver arbetar vi med att utveckla vårt
erbjudande med mjukvara och referensimplementationer för olika plattformar samt
integrationstjänster för att kunna erbjuda bredare lösningar som medger snabbare
integration av fingeravtrycksmjukvaran i mobila enheter. I syfte att komma
närmare och bättre stödja våra kunder i de kritiska integrationsprojekten på
våra nyckelmarknader, Kina och Taiwan, har vi också etablerat en lokal
organisation för support och integration i Taiwan som även täcker den kinesiska
marknaden.
Inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions utvecklades försäljningen under
kvartalet svagare än förväntat, främst på grund av lägre försäljning till den
amerikanska myndighetsmarknaden och Defense Logistics Agency.
Vi förväntar dock fortsatt tillväxt över tid inom affärsområdet. Utanför USA
finns det flera intressanta projekt som rör sig framåt, främst i Sverige,
Tyskland och Storbritannien. Göteborg Stad planerar för att införa en mobil
lösning med Tactivo till 10 000 anställda under nästa år. Det är ett omfattande
projekt som går enligt plan och vi förväntar oss inledande order på Tactivo
redan under hösten. Det är många inom svensk vård som bevakar utvecklingen av
projektet, vilket kan ha en positiv inverkan på andra organisationers beslut att
införa mobila lösningar med Tactivo. Dessutom utvecklas pilotprojekten med tyska
myndigheter i rätt riktning, vilket kan ge intäkter under 2017.
Det första halvåret 2016 har varit händelserikt och jag är på det stora hela
nöjd över vår utveckling. Vi har stärkt vår position som den ledande
leverantören av fingeravtrycksmjukvara. I takt med att våra kunder i ökad
omfattning blir kvalificerade som leverantörer minskar vi också beroendet av
enskilda samarbeten. Genom vår breda kundbas med 16 sensortillverkare och två
säkerhetsföretag är vi väl positionerade för lönsam tillväxt och jag är
övertygad om att Precise Biometrics kommer visa en fortsatt positiv utveckling.
Håkan Persson, VD
FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com
OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för bekväm och
säker verifiering av människors identitet. Bolaget
erbjuder fingeravtrycksmjukvara och mobila smartkortläsare som ger marknadens
bästa användarupplevelse och säkerhet. Bolagets lösningar används dagligen
hundratals miljoner gånger av människor över hela världen och marknadsförs
tillsammans med starka samarbetspartners. För mer information,
besök precisebiometrics.com

Attachments

08150295.pdf