Solidium Oy:s bokslut och halvårsöversikt 1.1–30.6.2018:


Räkenskapsperioden 1.7.201730.6.2018

  • Avkastningen på aktieinnehaven var 8,8 procent under räkenskapsperioden
  • Solidiums resultat var 350 miljoner euro
  • Solidiums substansvärde ökade med 384 miljoner euro och var i slutet av räkenskapsperioden 8,0 miljarder euro
  • Solidiums ordinarie bolagsstämma beslutade om en vinstutdelning på 351 miljoner euro

Halvårsperioden 1.130.6.2018

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,5 procent under rapportperioden
  • Solidium förvärvade en ägarandel på 3,3 procent för 845 miljoner euro i Nokia
  • Solidium avyttrade hela innehavet i Telia Company för 517 miljoner euro
  • Solidium sålde en sjättedel av aktierna i Sampo för 467 miljoner euro
  • Solidium sålde 14 miljoner R-aktier i Stora Enso och förvärvade 1,4 miljoner A-aktier i Stora Enso vilket frigjorde kapital om 220 miljoner euro
  • Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen invaldes i styrelserna för Metso, Sampo och Stora Enso

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar: 

”Räkenskapsperioden präglades av förverkligandet av vår strategi vilket resulterade i fler aktieförvärv och -försäljningar än tidigare. Vi avyttrade hela vårt innehav i Telia och minskade vårt ägande i Sampo och SSAB. Medlen från aktieförsäljningarna använde vi främst till vår nyinvestering i Nokia. Nokias starka marknadsposition och breda teknologiska kunnande är klart lockande faktorer och erbjuder god värdeökningspotential. I enlighet med vårt mandat förstärker och stabiliserar vi det inhemska ägandet i bolaget, som är mycket viktigt för Finland.

Som helhet var portföljens avkastning god i och med att aktieinnehavens avkastning uppgick till 8,8 procent under räkenskapsperioden och till 4,5 under översiktsperioden. Bäst avkastade Stora Enso som en följd av stark efterfrågan på massa och av stigande priser. Därför frigjorde vi över 200 miljoner euro kapital från vårt innehav i Stora Enso för kommande behov.

På lång sikt är vår målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Solidiums styrelsemedlemmar är invalda i tre innehavsbolag och under översiktsperioden invaldes jag i styrelserna för Metso, Sampo och Stora Enso. I styrelsearbetet strävar vi till att främja bolagens intressen och på så sätt bidra till att bolagen avkastar bättre än sina jämförbara bolag. Som styrelsemedlem har Solidiums representant tillgång till en stor analysmängd om innehavsbolagen, deras branscher och konkurrenter. Denna information används fullt ut till bolagens bästa.”


SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 9 093 miljoner euro 30.6.2018 (8 847 miljoner euro 31.12.2017 och 8 930 miljoner euro 30.6.2017).  Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 4,3 procent och 8,3 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav uppgick till 8 108 miljoner euro 30.6.2018 (8 538 miljoner euro 31.12.2017 och 8 223 miljoner euro 30.6.2017). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 4,5 procent under halvårsperioden och 8,8 procent under räkenskapsperioden. Under halvårsperioden gav Stora Enso och Elisa den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 985 miljoner euro 30.6.2018 (309 miljoner euro 31.12.2017 och 707 miljoner euro 30.6.2017). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,2 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 362 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2016–30.6.2017: 314 miljoner euro) och 351 miljoner euro (307 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 4,5 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2018.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till styrelserna i de bolag som ägs av Solidium valdes under räkenskapsperioden sammanlagt 14 nya medlemmar, varav 5 var kvinnor.

Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa,  Outokumpu, Outotec, Stora Enso och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Metso, SSAB, Telia Company och Tieto. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2018 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen i styrelserna för Metso, Sampo och Stora Enso.

Aktietransaktioner

Under början av 2018 förvärvade Solidium en ägarandel på 3,3 procent för 845 miljoner euro i Nokia. Nokia är ett ledande globalt teknologiföretag och bolagets starka marknadsposition och breda teknologiska kunnande är klart lockande faktorer och erbjuder god värdeökningspotential.

I mars 2018 sålde Solidium en sjättedel av innehavet i Sampo Abp för 467 miljoner euro. Tack vare den långvariga utmärkta utvecklingen av Sampo-koncernen hade bolagets andel av Solidiums placeringsförmögenhet stigit till nästan 35 procent. Genom aktieförsäljningen balanserade Solidium sin portfölj men fortsatte ändå som en betydande aktieägare i Sampo.

I juni 2018 sålde Solidium 14 miljoner R-aktier i Stora Enso för 246 miljoner euro och förvärvade 1,4 miljoner A-aktier. Till följd av affärerna förblev Solidiums andel av rösterna i Stora Enso oförändrad (27,3 procent) men ägarandelen sjönk från 12,3 procent till 10,7 procent vilket innebar att kapital om 220 miljoner frigjordes för kommande behov.

Under halvårsperioden genomförde Solidium sin ägarstrategi i Outokumpu Oyj så att bolaget minskade sin ägarandel från 23,8 procent till 22,8 procent genom att sälja aktier för 36 miljoner euro. I SSAB minskade Solidium sin ägarandel från 17,1 procent till 13,5 procent för 151 miljoner euro. Solidium förvärvade aktier i Konecranes Abp för 88 miljoner euro varvid ägarandelen ökade från 3,2 procent till 6,2 procent.


HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 11.9.2018. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2017-30.6.2018 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Solidium som dividendutdelning utbetalar 351 miljoner euro, vilket motsvarar de dividendintäkter som Solidium erhållit med beaktande för skatt på dessa. Till styrelseledamöter valdes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen. Bolagsstämman beslutade att hålla de månatliga arvodena till styrelsen oförändrade och fastslog följande arvoden: styrelseordförande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte. Till revisor för Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab, med CGR Raija-Leena Hankonen som huvudansvarig revisor till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman.

Ekonomiska nyckeltal

Solidium tillämpar sedan 1.7.2017 redovisningsprinciper enligt 5.2a § i bokföringslagen, enligt vilka aktieinnehaven i balansräkningen värderas till gängse värde och förändringarna i gängse värde bokas i fonden för verkligt värde i eget kapital. En latent skatteskuld eller -fordran bokas på basen av förändringarna i gängse värde. Värdeförändringarna är inte skattepliktiga eftersom de inte bokas resultatpåverkande.

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 350 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader uppgick till 4,6 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,06 procent. Solidiums substansvärde ökade med 0,4 miljarder euro till följd av värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 8,0 miljarder euro.

 1.7.2017–
30.6.2018
1.7.2016–
30.6.2017*
Rörelsevinst, mn € -4,6-4,6
Periodens vinst, mn € 349,6304,6
Avkastning enligt marknadsvärden, %8,332,4
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,060,07
Substansvärde, mn €8 009,97 626,3
Finansiella skulder, mn €350,0350,0
Soliditet, %8885
Vinstutdelning, mn €351,0307,0
Genomsnittligt antal anställda1111

*Jämförelsesiffrorna för föregående räkenskapsperiod i tabellen är justerade enligt de nya redovisningsprinciperna.


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.  


Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905


Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Nokia Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Abp, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, Tieto Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,5 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

Bilaga


Attachments

Solidiums innehav 30.6.2018