Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (uusi Neles) osalta vuosilta 2016–2018 sekä tammi–kesäkuulta 2019 ja 2018


Metso julkistaa havainnollistavia taloudellisia tietoja jatkuvien Flow Control -toimintojensa (uusi Neles) osalta vuosilta 2016–2018 sekä tammi–kesäkuulta 2019 ja 2018

Metso Oyj, pörssitiedote, 7.10.2019 klo 20:35 paikallista aikaa

Metso tiedotti 4.7.2019, että sen hallitus on hyväksynyt suunnitelman yhdistää Metso Minerals -liiketoiminta ja Outotec uudeksi yhtiöksi nimeltään Metso Outotec. Metson Flow Control -liiketoiminta eli nykyisen listatun Metson jatkuvat toiminnot nimetään uudelleen, ja ne jatkavat Neles-nimisenä virtauksensäätölaitteita ja ‑palveluja tarjoavana itsenäisenä pörssiyhtiönä. Transaktio toteutetaan Metson osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät varat ja vastuut siirtyvät Outotecille.

Jakautumisen täytäntöönpano on tarkoitus rekisteröidä vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana, ja se on ehdollinen jakautumisen hyväksynnälle Metson ja Outotecin ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka on kutsuttu koolle pidettäviksi 29.10.2019, lakisääteiselle velkojien kuulemismenettelylle ja kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntöjen saamiselle.

Outotec on julkistanut Metso Minerals -liiketoiminnan (myöhemmin myös ”Metso Minerals”) ja Outotecin yhdistymiseen liittyvän jakautumis- ja listautumisesitteen tänään 7.10.2019.

Se on saatavilla osoitteessa www.metso.com/fi/metso-outotec-neles.

Esitteessä saatavilla olevan tietojen lisäksi Metso julkistaa valikoituja havainnollistavia tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja Metson jatkuville Flow Control -liiketoiminnoille (myöhemmin myös ”uusi Neles”) vuosilta 2016–2018, tammi–kesäkuulta 2019 ja tammi-kesäkuulta 2018. Tämän tiedotteen liitteenä ovat carve-out-periaatteilla laaditut tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma vuosilta 2016–2018, tammi–kesäkuulta 2019 sekä vertailukaudelta 2018.

Havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja uudesta Neleksestä (tilintarkastamattomia)

Milj. euroaH1/2019H1/2018Muutos %201820172016
Saadut tilaukset35632211628555504
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset836920136123116
  % saaduista tilauksista2321 222223
Tilauskanta2982778276235215
Liikevaihto32327916593522528
Palveluliiketoiminnan liikevaihto706017128115114
  % liikevaihdosta2221 222222
Oikaistu EBITA503832876570
  % liikevaihdosta15,413,6 14,712,413,3
Liikevoitto483730836268
  % liikevaihdosta14,813,2 14,112,012,9
Tilikauden tulos322719603239
Liiketoiminnan nettorahavirta4018 701663
Nettokäyttöpääoma-453 440-1
Nettovelka-41-48 -74-141-141
Velkaantuneisuusaste, %-17,1-24,3 -31,6-50,0-54,6
Omavaraisuusaste, %35,239,2 37,847,137,9
Taseen loppusumma69953331636625703
Henkilöstön määrä kauden lopussa2 9682 493192 7832 3672 376

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen taustaa

Yllä ja liitteenä esitetyt tilintarkastamattomat taloudelliset carve-out-tiedot havainnollistavat uuden Neleksen tulosta ja taloudellista asemaa, jos osittaisjakautuminen olisi toteutunut 1.1.2016. Carve-out-tiedot perustuvat Metson tilintarkastettuihin vuosien 2018, 2017 ja 2016 tilinpäätöksiin ja Metson tilintarkastamattomiinn puolivuosikatsauksiin ajanjaksoilta 1.1.–30.6.2019 ja 1.1.–30.6.2018. Tiedot sisältävät konsernitason tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen carve-out-perusteisen kohdistamisen vaikutuksen. Tästä johtuen uuden Neleksen tässä esitetyt luvut sisältävät sellaisia carve-out-perusteisia vaikutuksia, joita ei ole mukana Metson raportoidun Flow Control -segmentin luvuissa.

Carve-out-tiedot 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta esittävät uuden Neleksen erillisenä taloudellisena yksikkönä, ja ne on laadittu käyttäen asianosaisten yhtiöiden ja liiketoimintojen samaa historiallista taloudellista informaatiota kuin Metso-konsernin aikana. Noudatetut laatimisperiaatteet ja kirjanpitoarvot ovat samat kuin Metso-konsernissa. Carve-out-tiedot on laadittu noudattaen EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjen kansainvälisten IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita.

Nämä uuden Neleksen tilintarkastamattomat tiedot on esitetty yksinomaan havainnollistamistarkoituksessa. Ne eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen yhdistelty toiminnan tulos ja taloudellinen asema olisi ollut, jos uusi Neles olisi ollut itsenäinen juridinen konserni 1.1.2016 alkaen ja näin ollen esittänyt kyseisten tilikausien taloudelliset tiedot erillisenä konsernina. Carve-out-tietojen tarkoituksena ei myöskään ole havainnollistaa, millaiset uuden Neleksen tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Tilintarkastamattomien havainnollistavien taloudellisten carve-out-tietojen kokoamisen laatimisperusteet

Laadittaessa uuden Neleksen havainnollistavia taloudellisia carve-out-tietoja, historiallisiin taloudellisiin tietoihin on käytetty seuraavia merkittäviä periaatteita:

  • Metson raportoiduista konsernitilinpäätöstiedoista on eriytetty pois kaikki Metso Minerals -liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut sekä varat ja velat.
  • Carve-out-tietoihin sisältyvien Neles-yksiköiden väliset liiketoimet, saamiset ja velat on eliminoitu. Carve-out-tiedot sisältävät Neles-yksiköiden liiketoimet ja tase-erät. Liiketoimia ja tase-eriä, joiden vastapuolena on jokin muu Metso-konserniin kuuluva yhtiö ja joita on aiemmin käsitelty Metson konserniraportoinnissa konsernin sisäisinä liiketoimina, on käsitelty lähipiiriliiketoimina.
  • Osittaisjakautumisen yhteydessä Metson olemassa olevista lainoista ja niihin liittyvistä rahoitustuotoista ja -kuluista on eriytetty Metso Mineralsille jakautumissuunnitelman mukainen osuus. Lisäksi Metso hakee tarvittavia suostumuksia velkakirjanhaltijoilta.
  • Historiallisesta Metso-konsernin oman pääoman määrästä carve-out-tietojen taseessa uudelle Nelekselle jäävä oman pääoman osuus kuvaa niitä nettovaroja, jotka kuuluvat Metson jatkuville Flow Control -toiminnoille. Metso Minerals -liiketoiminnan oma pääoma kuvaa sen suunniteltua pääomarakennetta ja vähennys jatkuvien toimintojen osakepääomassa on vastaavasti jakautumissuunnitelman mukainen.
  • Metso otti uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 alkaen soveltaen sen ei-takautuvaa siirtymäsääntöä siten, että standardin soveltamisen aloittaminen ei edellytä vertailulukujen muuttamista. Tästä johtuen aiempien kausien tiedot eivät ole vertailukelpoisia 30.6.2019 tilanteen kanssa. Flow Control on kirjannut vuoden 2019 avaavaan taseeseen 51 miljoonan euron suuruisen käyttöoikeusomaisuuden sekä vuokrasopimusvelan, joka on aiemmin esitetty taseen ulkopuolisena vuokravastuuna.
  • Taseessa esitettyjen lainojen määrä perustuu oletukseen osittausjakautumisesessa siirtyvien lainojen kokonaismäärästä. Varojen ja velkojen lopullinen määrä voi poiketa tässä havainnollistavassa taloudellisessa informaatiossa esitetyistä määristä, koska tällaisten tase-erien saldot määritetään jakautuvan omaisuuden ja velkojen kirjanpitoarvojen perusteella jakautumisen voimassaolopäivänä. Tämä voi johtaa vaihteluun tässä esitettyihin lukuihin liittyen uuden Neleksen toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Oikaistu EBITA=Liiketulos (EBIT) + liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakulut + aineettomien omaisuuserien poistot
     
     
     
 Nettokäyttöpääoma=Vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + muut korottomat saamiset + asiakassopimuksiin perustuvat varat ja velat, netto - ostovelat - saadut ennakot – muut korottomat velat 
     
  

Nettovelka
=Korolliset velat – Pitkäaikaiset rahoitusvarat – laina- ja muut korolliset saamiset
(pitkä- ja lyhytaikaiset) – likvidit varat
     
 Velkaantuneisuusaste=Nettovelka× 100
Oma pääoma
     
 Omavaraisuusaste=Oma pääoma× 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
     

Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 5132

Metso Oyj

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup 

Liite


Tags

Attachments

Neleksen havainnollistavia carve-out taloudellisia tietoja liite