Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1. - 30.9.2019: Tulos laski odotetusti kantaverkkomaksujen alentamisen seurauksena


Fingrid Oyj
pörssitiedote 23.10.2019 kello 10.15 EET

 

Fingrid-konsernin johdon katsaus 1.1. - 30.9.2019: Tulos laski odotetusti kantaverkkomaksujen alentamisen seurauksena

Fingrid noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuosiraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta johdon katsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista ja muuta kehitystä kuvaavia keskeisiä tietoja.

Johdon katsauksessa esitetyt tiedot koskevat Fingrid-konsernin kehitystä tammi-syyskuussa 2019 ja vastaavalla jaksolla 2018, ellei toisin ole mainittu. Tässä esitetyt luvut ovat laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Johdon katsaus ei ole IAS 34 –standardin mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomat.

 • Fingridin tammi-syyskuu on sujunut suunnitelmien mukaisesti.
 • Katsauskauden liikevaihto oli 575,9 (624,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta 95,1 (147,7) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön kannattavuus ja maksuvalmius ovat pysyneet hyvinä.

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen: ”Kantaverkko toimii luotettavasti – hintaerot pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla herättävät keskustelua”

Fingridin alkuvuoden talouskehitys on ollut suunnitellun mukainen. Kantaverkko- ja rajasiirtotuotot jäivät selvästi edellistä vuotta pienemmiksi vuoden alussa laskettujen siirtomaksujen seurauksena. Aiemman ohjeistuksen mukaisesti Fingrid-konsernin tilikauden 2019 tuloksen, ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja veroja, odotetaan laskevan merkittävästi edellisen vuoden tasosta. Yhtiön erinomainen kustannustehokkuus ja maltillinen investointitahti mahdollistavat sähkön siirtohintojen pitämisen nykyisellä tasolla myös ensi vuonna.

Kantaverkko on toiminut kuluneen vuoden aikana luotettavasti ilman merkittäviä häiriöitä. Isot erot sähkön aluehinnoissa Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä herättivät runsasta keskustelua kesän aikana. Joinakin viikkoina sähkön tukkuhinta oli Suomessa jopa kaksinkertainen Ruotsiin verrattuna. Fingridin rajasiirtoyhteydet ovat toimineet luotettavasti, mutta rajasiirtokapasiteetti ei ole riittänyt markkinoiden tarpeisiin tasaamaan hintaeroja. Hintaerot johtuvat ennen muuta sähkön erilaisesta tuotantorakenteesta Pohjoismaiden välillä. Syyskuussa tehdyt rajasiirtoyhteyksien huoltotyöt aiheuttivat myös suuria hintaeroja Suomen ja Ruotsin välillä.

Fingridin suurin meneillään oleva Suomen sisäinen investointihanke on Metsälinjaksi nimetty siirtoyhteys Petäjävedeltä Ouluun. Hanke lisää siirtokapasiteettia Pohjois- ja Etelä-Suomen välillä ja edesauttaa Suomen pitämistä yhtenäisenä sähkömarkkinoiden tarjousalueena. Metsälinjan voimajohtotyöt käynnistyvät syksyllä 2019 ja kokonaisuudessaan voimajohto on valmis syksyllä 2022. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden kannalta merkittävä Suomen ja Ruotsin välinen kolmas vaihtosähköyhteys etenee suunnitelmien mukaisesti yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiön kanssa. Rajasiirtoyhteys valmistuu vuonna 2025.

Fingrid Datahub Oy on rakentanut vuodesta 2018 keskitettyä sähkökaupan tiedonvaihdon järjestelmää, joka oli tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuussa 2021. Syyskuussa Fingrid Datahub Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Energiavirasto joutuivat tiedottamaan datahubin käyttöönoton siirrosta alkuvuoteen 2022. Käyttöönoton siirto tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ilmeni, ettei osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista pysty saavuttamaan datahubin alkuperäistä käyttöönottoaikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa.

Alan eurooppalaisten sääntelyviranomaisten teettämän vertailututkimuksen mukaan Fingrid on edelleen Euroopan kustannustehokkaimpia kantaverkkoyhtiöitä. Tutkimuksessa oli mukana 17 kantaverkkoyhtiötä, ja siinä otettiin huomioon toiminnan laajuus sekä toimintaolosuhteet. Fingrid tavoittelee jatkossakin entistä tehokkaampia ja sujuvampia ratkaisuja korkean tuottavuuden ja maltillisen kantaverkkohinnoittelun varmistamiseksi.

Avainluvut

M€1−9/191−9/18muutos %1−12/18
Liikevaihto575,9624,6-7,8852,8
Liikevoitto*95,1147,7-35,6204,6
Voitto ennen veroja76,6160,2-52,2229,0
Kauden voitto61,2127,5-52,0183,2
Investoinnit, brutto90,064,140,592,7
Liiketoiminnan nettorahavirta**82,8160,9-48,6203,9
Korollinen nettovelka1 058,91 008,35,0974,3
Taseen loppusumma2 118,22 064,22,62 109,9
Omavaraisuusaste %31,334,8 36,6
* Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta
** Liiketoiminnan nettorahavirta investointien jälkeen
 • Liikevoitto ilman johdannaisten käyvän arvon muutosta laski, mikä johtuu kantaverkko- ja rajasiirtomaksujen alentamisesta.
 • Voitto ennen veroja laski merkittävästi, mikä on seurausta siirtomaksujen alentamisesta ja sähköjohdannaisten markkina-arvon muutoksesta. Sähköjohdannaisten markkina-arvon muutoksen vaikutus oli -8,9 (23,1) miljoonaa euroa.
 • Vuoden alussa käyttöön otettu IFRS 16 standardi kasvatti konsernin korollista nettovelkaa 33,5 miljoonaa euroa ja standardin vaikutus raportointikauden voittoon oli 0,2 miljoonaa euroa tulosta pienentävä. IFRS 16 seurauksena vuokranmaksuun sisältyvä lainanlyhennys siirtyi liiketoiminnan rahavirrasta rahoituksen rahavirtaan. Liiketoiminnan rahavirta kasvoi standardin käyttöönoton seurauksena 1,7 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan keskeiset tapahtumat

 • Suomessa kulutettiin sähköä tammi-syyskuussa 63,1 (64,1) terawattituntia. Fingridin verkossa sähköä siirrettiin samalla ajanjaksolla 51,1 (50,5) terawattituntia, mikä oli 76,9 (76,2) prosenttia Suomen kokonaissiirrosta. Fingrid siirsi asiakkailleen samalla ajanjaksolla 47,7 (48,2) terawattituntia, mikä oli 75,5 (75,2) prosenttia Suomen kulutuksesta.
 • Tammi-syyskuun aikana kantaverkossa ei ollut merkittäviä, vaikutukseltaan laaja-alaisia häiriöitä.
 • Fingridin Metsälinjaksi nimetyn siirtoyhteyden rakentaminen Petäjävedeltä Ouluun on alkanut. Rakennushanke on jaettu kuuteen osakokonaisuuteen, ja heinä-syyskuun aikana sopimuksia allekirjoitettiin neljä kappaletta. Noin 117 miljoonaa euroa maksavan ja yli 300 kilometriä pitkän 400 kilovoltin siirtoyhteyden rakennustyöt ovat alkaneet puunkaadolla. Yhteys toteutetaan vuosien 2019 - 2022 aikana.
 • Fingrid oli kärjessä syyskuussa julkaistussa Euroopan kantaverkkoyhtiöiden kustannustehokkuustutkimuksessa. Alan sääntelyviranomaisten teettämässä tutkimuksessa oli mukana 17 kantaverkkoyhtiötä, ja arvioinnissa huomioitiin toiminnan laajuus ja toimintaolosuhteet.
 • Fingrid Datahub Oy ilmoitti syyskuussa sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönoton siirrosta alkuvuoteen 2022. Siirto tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ilmeni, ettei osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista pysty saavuttamaan datahubin alkuperäistä käyttöönottoaikataulua, joka oli huhtikuussa 2021.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Fingrid Oyj ilmoitti 2.10.2019, että se pitää ensi vuonna sähkön siirtohinnat kantaverkossa nykyisellä vuoden 2019 tasolla. Fingridin toiminta on vakaalla pohjalla ja siirtohintojen muutosten odotetaan tulevaisuudessakin olevan varsin maltillisia.

Fingrid ja Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) allekirjoittivat 17.10.2019 Suomen sähkönsiirtoverkon vahvistamisesta ja kehittämisestä 100 miljoonan euron lainasopimuksen.

Yhtiö ei ole muuttanut tulosohjeistustaan puolivuosikatsauksessa 23.7.2019 annetusta.

Lisätietoja:

Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja
+358 30 395 5140 tai +358 40 593 8428

Jan Montell, talous- ja rahoitusjohtaja
+358 30 395 5213 tai +358 40 592 4419

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti.
www.fingrid.fi

 

Liite