Persbericht Biocartis Group NV: OPENBAARMAKING VAN UITSTAANDE STEMRECHTVERLENENDE EFFECTEN


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

17 december 2020, 07:00 CET

OPENBAARMAKING VAN UITSTAANDE STEMRECHTVERLENENDE EFFECTEN

Mechelen, België, 17 december 2020 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan dat 1.163.575 nieuwe aandelen werden uitgegeven op 14 december 2020 volgend op de conversie van 150 4% Niet-Gesubordineerde, Niet-Gewaarborgde Converteerbare Obligaties die vervallen in 2024, zoals eerder aangekondigd op 7 december 2020.

Gelet hierop, en overeenkomstig artikel 15 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de ‘Belgische Wet’), kan het uitstaande aandelenkapitaal en de uitstaande stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:

 • Totaal uitstaande aandelenkapitaal: EUR 575.456,63;
 • Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 57.545.663;
 • Totaal uitstaande stemrechten: 57.545.663;
 • Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: 14.316.006 aandelen (waarbij ieder aandeel recht geeft op één stem), waarvan:
  • 294.375 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 294.375 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2013 Plan’ voor werknemers, consultants en leden van het management, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 210.052 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 210.052 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2015 Plan’ voor werknemers, consultants, leden van het management en bestuurders, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 1.212.365 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 1.212.365 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2017 Plan’ voor de CEO, dewelke de houder ervan het recht verleent om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 571.560 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 571.560 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2018 Plan’ voor (hoofdzakelijk) bepaalde geselecteerde personeelsleden van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, evenals voor consultants van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap en bestuurders van de dochtervennootschappen van de Vennootschap, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 695.476 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 695.476 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2020 Plan’ voor personeelsleden van de Vennootschap en/of en haar dochtervennootschappen, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven;
  • 860.000 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de uitoefening van 860.000 uitstaande aandelenopties (waarbij elke aandelenoptie de vorm heeft van een inschrijvingsrecht) die nog uitstaan onder het ‘2020B Plan’ voor leden van het management van de Vennootschap, dewelke de houders ervan het recht verlenen om één nieuw aandeel per optie te verwerven; en
  • 10.472.178 aandelen kunnen worden uitgegeven volgend op de conversie van alle 1.350 uitstaande 4,00 percent 4% Niet-Gesubordineerde, Niet-Gewaarborgde Converteerbare Obligaties die vervallen in 2024 (de ‘2024 Converteerbare Obligaties’) aan hun huidige conversieprijs van EUR 12,8913 per aandeel, met dien verstande echter dat de conversieprijs van de 2024 Converteerbare Obligaties kan worden aangepast overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de 2024 Converteerbare Obligaties.

Krachtens de Belgische Wet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten verbonden aan de aandelen gehouden door zulke personen in de Vennootschap de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Hoofd Corporate Communications & Investor Relations Biocartis
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64

Over Biocartis 

Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx) dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het eigen Idylla™ MDx platform is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een voortdurend uitbreidend testmenu dat tegemoetkomt aan belangrijke onvoldane klinische behoeften, met een focus in oncologie, het snelst groeiende segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis tests aan in het domein van melanoom, colorectale (darm)kanker en longkanker, alsook tests voor SARS-CoV-2 en sepsis. Meer informatie op www.biocartis.com. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde merknamen in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. De Biocartis en de Idylla™ merknaam en logo zijn gebruikte merknamen die eigendom zijn van Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.