Corem påkallar inlösen av minoritetsaktier i Klövern och aktierna avnoteras med sista handelsdag 20 juli


Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) offentliggjorde den 24 juni 2021 att Corem genom fullföljandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”) kontrollerar cirka 95,0 procent av de utestående aktierna i Klövern. Den 1 juli 2021 lämnade Corem en formell påkallelse till styrelsen för Klövern om inlösen av samtliga återstående aktier i Klövern och begärde samtidigt att tvisten ska hänskjutas till skiljemän samt meddelade att Corem till skiljeman utsett advokat Sverker Bonde, Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen för Klövern idag publicerat en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet samt skickar ut brev till berörda aktieägare i Klövern, i enlighet med 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen.

Styrelsen för Klövern anmodar härmed, jämlikt 22 kap. 7 och 28 §§ aktiebolagslagen, samtliga aktieägare i Klövern att senast två veckor från idag skriftligen till styrelsen för Klövern på adress ”Klövern AB (publ), att: IR-avdelningen, Box 1024, 611 29 Nyköping” uppge sin skiljeman samt uppge om aktieägaren önskar föra sin egen talan.

Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom ovan angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för Klövern att hos Bolagsverket begära förordnande av god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

Som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande publicerat den 24 juni 2021, har styrelsen för Klövern beslutat att ansöka om avnotering av Klöverns aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel i Klöverns aktier är den 20 juli 2021.

Som tidigare meddelats har styrelsen för Klövern, på begäran av Corem, kallat till extra bolagsstämma att hållas den 9 juli 2021 för bland annat val av ny styrelse. För mer information se pressmeddelande publicerat den 15 juni 2021.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

BilagaAttachments

210707 Corem påkallar inlösen av minoritetsaktier i Klövern och aktierna avnoteras med sista handelsdag 20 juli.pdf