Beslut vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)


Vid en extra bolagsstämma i Klövern AB (publ) den 9 juli 2021 fattades följande beslut.

Styrelse

Den extra bolagsstämman beslutade att välja Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Gideon, Eva Landén, Ulf Ivarsson, Johanna Fagrell Köhler och Lars Höckenström hade samtliga ställt sina platser till förfogande och avgick som styrelseledamöter i samband med detta nyval. Patrik Essehorn valdes som styrelsens ordförande.

Samtliga valda styrelseledamöter är styrelseledamöter i Corem Property Group AB (publ).

Fastställande av styrelsearvode

Stämman beslutade att nyvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor vardera, innebärande ett totalt arvode om 375 000 kronor. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Respektive avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Klövern AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@klovern.se

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

BilagaAttachments

210709 Beslut vid extra bolagsstämma i Klövern AB (publ).pdf