KOMMUNIKÉ FRÅN WESTPAY AB EXTRA BOLAGSSTÄMMA


Westpay AB höll under torsdagen den 14 oktober 2021 extra bolagsstämma.

På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida (Extra General Meetings – Westpay Investors).

Sammanfattning av besluten:

  • Bolagsstämman beslutade godkänna styrelsens beslut av den 23 september 2021 att uppta ett konvertibelt lån om nominellt 7,5 miljoner kronor genom en emission av 1 923 077 konvertibler till på förhand vidtalade investerare. Genom emissionen kommer antalet aktier i bolaget, vid full konvertering, att öka med ytterligare
    1 923 077.
  • Bolagsstämman beslutade att ändra punkt 8 i bolagsordningen genom att ta bort information avstämningsdag som en anpassning till lag. Därtill beslutade stämman dels om att införa en ny punkt i bolagsordningen angående insamling av fullmakter och poströstning samt om vissa icke-materiella ändringar hänförliga till formalia.

För ytterligare information kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
E-post: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobil: +46 70-896 64 04
E-post: lars.levin@westpay.se

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB,
Tel: +46 8 121 576 90, e-post: certifiedadviser@redeye.se

Westpay is a full-service fintech- and payment solution provider that offers solutions that simplify payments and amplifies the overall customer experience. If you represent a restaurant, hotel, store, in-store, or e-commerce, and looking for a payment solution that adds value, we can help you all the way. The company is represented globally, headquartered in Stockholm, Sweden and is listed on Nasdaq First North Growth Market.
For more information: www.westpay.se

AttachmentAttachments

Stämmokommuniké EGM 2021-10-14