Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-september 2021


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för perioden januari - september 2021. Bolaget redovisar en försäljning på 1 686 (962) TSEK och ett rörelseresultat på -2 014 (-3 078) TSEK.

Göran Folkesson, VD kommenterar;
”Den emission som genomfördes under början av september tecknades till 397 procent! Jag vill börja med att tacka för förtroendet från befintliga och nya aktieägare. Under hösten har vi också presenterat vårt nya fordon, Re:volt som är resultatet av vårt långsiktiga arbete med energieffektivitet. Mitt mål är att kunna göra ordet ”laddinfrastruktur” omodernt i stora delar av världen. Presentationen av Re:volt har mötts av stort intresse. Vi har ett tydligt fokus på försäljning av större flottor i Europa. Gensvaret är mycket positivt och vi har nu diskussioner om testflottor i åtta länder i EU. I början av november skrev vi och Bzzt under en avsiktsförklaring om en testflotta på 20 fordon där ett av målen är att i södra Europa driva verksamheten helt utan laddinfrastruktur.

Beträffande licenstillverkning av Zbee i utvecklingsländer har intresset återuppstått efter att helt varit dött under Coronapandemins värsta dagar.

Det har varit en händelserik höst som slutligt tagit oss till ett mycket bra läge för framtiden. I dagarna flyttar vi in på Jonsereds fabriker strax utanför Göteborg.
I det gamla ”häckleriet” uppfört år 1887 kommer framtidens elfordon att skapas.

Vad gäller marknaden för elfordon i städer så har International Finance Corporation (IFC) gjort en uppskattning (2018) att investeringsbehovet är 1,6 triljoner dollar fram till 2030.

COP 26 pågår för fullt i Glasgow, och tyvärr tror jag inte att vi kommer att få se tillräckligt kraftfulla beslut och handlingsprogram för att klara klimatmålen från Paris. Däremot tror jag att finansieringen kommer att öka kraftigt vilket skapar förutsättningar för en mycket starkt växande elfordonsmarknad.

Det är också viktigt att lyfta fram att en omställning där vi ersätter en stor bil med en lika stor elbil, d.v.s. ett byte 1:1 inte kommer att lösa klimatutmaningen. Det kommer, givet att batteriet håller hela bilens livslängd och att den laddas med 100% förnyelsebar el, att reducera utsläppen med c:a 30%. Detta blir tydligt när biltillverkarna själva börjat redovisa livscykelanalyser på sina produkter.
Jag är förvånad över att detta inte fått större uppmärksamhet. Detta märker vi är högintressant i våra kundmöten och en av våra största styrkor med våra fordon där vi istället för 30% kan påvisa uppemot 95% minskade CO2 utsläpp.

Jag ser fram emot en mycket intensiv period med fokus på utveckling och försäljning.
Nu kör vi!”

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Lerum, 2021-11-11

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-11 kl. 18:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

BilagaAttachments

Interim Report Clean Motion 2021 January-September