LIDDS tillkännager positiva topline resultat från den dos-eskalerande fas I studien av NanoZolid®-formulerad docetaxel


UPPSALA, SVERIGE – LIDDS AB (publ) tillkännagav i dag att den systemiska exponeringen av docetaxel efter behandling av solida tumörer med NanoZolid®-formulerad docetaxel är låg och att studien visar aktivitet i såväl injicerade lesioner som i systemiska inflammatoriska biomarkörer. Resultaten stöder ytterligare utveckling av NanoZolid®-formulerad docetaxel.

I oktober 2021 tillkännagav LIDDS stängningen av den kliniska fas I-studien NZ-DTX-001. Studien visade att NanoZolid® i kombination med docetaxel var säker och tolererades väl, vilket var studiens primära syfte. Efter ytterligare analys kan också konkluderas att den systemiska koncentrationen av NanoZolid®-formulerad docetaxel är låg och att aktivitet i de injicerade lesionerna observeras. Patienter som erhållit docetaxel uppvisade aktivering av systemiska inflammatoriska biomarkörer, inklusive IFN-gamma, CXCL9 and CXCL10. Dessa molekyler anses vara viktiga för en effektiv rekrytering och aktivering av immunologiska effektorceller och för att skapa en god miljö för behandling med immunreglerade läkemedel såsom checkpointhämmare. LIDDS avser att skicka in detaljerade studiedata för publikation i en relevant tidskrift.

“Vi är nöjda att vi nådde studiens primära syfte att vår behandling är säker och tolereras väl och att de rapporterade biverkningarna var milda och lokala. Det senare är sannolikt kopplat till observationen att den systemiska nivån av docetaxel var mycket låg, helt i linje med vår avsedda lokala behandlingsstrategi. I tillägg till att nå det primära syftet med studien har vi också sett tecken på aktivering av immunreglerande molekyler. Det är mycket intressant att NanoZolid®-formulerad docetaxel kan ha potential att förändra den immunologiska mikromiljön. Vi arbetar hårt för att slutföra vår plan framåt och kommer mycket snart att kommunicera hur vi avser ta projektet vidare i klinisk utveckling.” sa Nina Herne, VD för LIDDS.

Om den kliniska fas I-studien NZ-DTX-001

NZ-DTX-001 var en klinisk fas Ia/Ib-studie, där Nanozolidformulerad docetaxel för första gången användes i människa i en öppen doseskalerande och dosexpanderande multicenterstudie, där formuleringen i form av en depå administrerades via en intratumoral injektion i patienter med långt framskridna solida tumörer. Studien, NZ-DTX-001, avsåg att undersöka huruvida NanoZolid® i kombination med docetaxel, ett av de mest använda läkemedlen inom det cytostatiska behandlingsområdet för bröst-, prostata-, huvud-, hals, mag- och lungcancer, var säker och tolerabel.

För ytterligare information:

Nina Herne, VD, telefon: +46 (0)70-714 74 57, E-mail: nina.herne@liddspharma.com

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2021, kl 10.00 CET.

LIDDS AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med en unik drug delivery-teknologi, NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad drug delivery-teknologi och som har en unik förmåga att åstadkomma en kontrollerad och stadigvarande frisättning av läkemedel i upp till sex månader. LIDDS har licensavtal där NanoZolid kombineras med antiandrogener och egen utveckling av projekt i klinisk och preklinisk fas för cytostatika och immunoaktiva ämnen. LIDDS (LIDDS) aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, är Certified adviser till LIDDS. För mer information besök www.liddspharma.com.