Bokslutskommuniké januari - december 2021


Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ). I juni 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Klöverns aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i juli 2021. Klövern är sedan den 15 juni 2021 ett dotterbolag till Corem Property Group.

  • Intäkterna uppgick till 3 274 mkr (3 294).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 245 mkr (1 269).
  • Resultatet före skatt uppgick till 5 194 mkr (2 467) och resultatet efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till 3 934 mkr (1 908).
  • Investeringarna uppgick till 2 450 mkr (2 376 mkr).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 685 mkr (1 322).
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,6 (2,5), belåningsgraden till 51 procent (50) och soliditeten till 37,2 procent (36,3).

HÄNDELSER UNDER DET FJÄRDE KVARTALET

  • Corem och ALM Equity har tecknat en avsiktsförklaring för att utreda förutsättningarna att skapa ett gemensamt bolag, vars syfte är att utveckla yteffektiva och klimatsmarta hyresbostäder för egen förvaltning. Det gemensamma bolaget planeras omfatta dels befintliga förvaltningsfastigheter och dels byggrätter för framtida utveckling av uppskattningsvis cirka 24 000 bostäder.
  • Per den 31 december 2021 har 9 omsättningsfastigheter redovisningsmässigt omklassificerats till förvaltningsfastigheter.

Klövern AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.


Denna information är sådan information som Klövern AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2022 kl. 08:00 CET.

Denna bokslutskommuniké har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

BilagorAttachments

220224 Bokslutskommuniké januari - december 2021 (Pressmeddelande) Bokslutskommuniké Klövern januari-december 2021 (läs rapporten här)