Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ)


Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022.

Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs onsdagen den 27 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman genom poströstning har den som;

 1. dels är upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 19 april 2022,
 2. dels har anmält sitt deltagande i stämman genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022.

Vänligen observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 19 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 21 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 26 april 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Klövern AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e‑post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast tisdagen den 26 april 2022.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören samt tidigare styrelseledamöter och verkställande direktör, och
 4. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

Omval av

 1. Patrik Essehorn
 2. Christina Tillman
 3. Fredrik Rapp
 4. Katarina Klingspor
 5. Magnus Uggla

Nyval av

 1. Christian Roos

Omval av

 1. Patrik Essehorn (styrelseordförande)
 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerade revisionsbolag.
 2. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

Beslutsförslag

Ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn som ordförande vid årsstämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringsmän, punkt 3

Styrelsen föreslår Eva Landén, som representerar Corem Property Group AB (publ), eller vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Vinstutdelning, punkt 7 b) och d)

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2021 om 20,00 kronor per preferensaktie. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning ska lämnas på stamaktier av serie A respektive serie B.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

 1. torsdagen den 30 juni 2022 med beräknad utbetalningsdag tisdagen den 5 juli 2022,
 2. fredagen den 30 september 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 oktober 2022,
 3. fredagen den 30 december 2022 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 4 januari 2023, och
 4. fredagen den 31 mars 2023 med beräknad utbetalningsdag onsdagen den 5 april 2023.

Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkterna 811

Bolagets majoritetsägare Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska utökas från fem till sex ledamöter. Corem föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Patrik Essehorn, Christina Tillman, Fredrik Rapp, Katarina Klingspor och Magnus Uggla samt nyval av Christian Roos. Corem föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Christian Roos, född 1972. Utbildning: Magisterexamen ekonomi. Andra uppdrag: Christian är rådgivande rörande europeiska fastighetsaktier på Bell Rock Capital och tidigare på Thames River Capital och Pramerica Real Estate Investors. Christian har även bakgrund som fastighetsanalytiker på Alfred Berg och Handelsbanken.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.klovern.se.

Corem föreslår vidare att bolaget oförändrat ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att, för det fall revisionsbolaget väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Corem föreslår att årsstämman beslutar att inget arvode ska utgå till styrelsen.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra punkt 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets företagsnamn ändras till Corem Kelly AB.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Klövern AB. Bolaget är publikt (publ).
1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Corem Kelly AB. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att införa en ny punkt i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Eftersom det föreslås att punkten läggs in som en ny punkt 12 föreslås även omnumrering av efterföljande punkter i bolagsordningen så att de tidigare punkterna 12 – 13 blir punkterna 13 – 14.

Föreslagen lydelse
12 FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsens förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.klovern.se.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten, punkt 13

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 17 april 2022, till adress Klövern AB, ”Årsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping eller via e-post till info@klovern.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Klöverns webbplats, www.klovern.se, och på Klöverns kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping, senast fem dagar innan årsstämman, d.v.s. senast den 22 april 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut enligt punkten 12 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats, www.klovern.se, senast tre veckor före årsstämman. Information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget på kontoret på Spelhagsvägen 13 i Nyköping och på bolagets webbplats. Handlingarna framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

                                           

Stockholm i mars 2022

Klövern AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Landén, VD, 08-503 853 33, eva.landen@corem.se
Lars Norrby, IR, 076-777 38 00, lars.norrby@corem.se

Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

BilagaAttachments

220328 Kallelse till årsstämma i Klövern AB (publ).pdf