Evli Oyj: Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022


EVLI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 26.1.2023 KLO 11.00 (EET/EEST)

MERKITTÄVIEN JÄRJESTELYJEN VUOSI SUJUI SUOTUISASTI

 • Evli toteutti keväällä onnistuneen osittaisjakautumisen. Järjestelyssä Evli keskittyi sijoituspalveluiden tarjoamiseen ja pankkitoiminta yhdistyi Fellow Financen kanssa. Evli on merkittävä omistaja sulautumisessa syntyneessä Fellow Pankki Oyj:ssä.
 • EAB Group Oyj sulautui lokakuun alussa Evliin. Järjestelyllä Evli vahvisti entisestään asemiaan Suomen johtavana varainhoitajana.
 • Vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä. Kuluneen kahden vuoden aikana Evli on onnistunut yli kaksinkertaistamaan vaihtoehtorahastojen kautta hallinnoitavan varallisuuden.

Tuloskehitys tammi-joulukuu 2022

 • Nettoliikevaihto oli 96,1 miljoonaa euroa (Carve-out 1–12/2021: 116,2 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 30,9 miljoonaa euroa (56,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 37,1 miljoonaa euroa.
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski 27,4 miljoonaan euroon (44,8 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 4,2 miljoonaan euroon (7,4 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti 16,0 miljardia euroa (17,5 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 20,4 prosenttia (50,4 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,81 euroa (1,58 euroa). Vastaava osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 1,00 euroa.
 • Hallitus esittää, että tilikaudelta 2022 jaettaisiin varoja osakkeenomistajille yhteensä 1,15 euroa/osake, josta 0,80 euroa/osake olisi osinkoa ja 0,35 euroa/osake varojen jakoa vapaan oman pääoman rahastosta.
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 123 prosenttia (135 %).

Tuloskehitys loka-joulukuu 2022

 • Konsernin nettoliikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa (35,0 milj. euroa).
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa). Liikevoitto ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 9,8 miljoonaa euroa.
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,49 euroa). Vastaava osakekohtainen tulos ilman yritysjärjestelyihin liittyviä kertaeriä oli 0,26 euroa.
 • EAB Group Oyj sulautui Evli Oyj:hin 1.10.2022. Tilinpäätöksessä on huomioitu EAB Group Oyj:n luvut vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Näkymät vuodelle 2023

Vuosi 2023 käynnistyy epävarmoissa tunnelmissa johtuen lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden laskusta.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

 1–12/2022Carve-out
1–12/2021
Tuloslaskelman tunnusluvut  
Nettoliikevaihto, M€96,1116,2
Liikevoitto/-tappio, M€30,956,6
Liikevoittomarginaali, %32,148,7
Liikevoitto/-tappio ilman yritysjärjestelyjen kertaeriä, M€37,1-
Tilikauden voitto/tappio, M€25,145,5
   
Kannattavuuden tunnusluvut  
Oman pääoman tuotto (ROE), %20,450,4
Koko pääoman tuotto (ROA), %6,811,3
   
Taseen tunnusluvut  
Omavaraisuusaste, %39,127,7
   
Osakekohtaiset tunnusluvut  
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,811,58
Osakekohtainen tulos (EPS) ilman yritysjärjestelyjen kertaeriä, laimennettu, €1,0 
Osinko/osake, €1,15*-
Oma pääoma/osake, €5,28-
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €15,15-
   
Muut tunnusluvut  
Kulu/tuotto-suhde0,670,52
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %123135
Vakituinen henkilöstömäärä294283
Markkina-arvo, M€398,1-

*hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki

Sijoitusvuosi 2022 oli historiallisen heikko. Kaikkien keskeisten omaisuuslajien, osakkeiden, valtion obligaatioiden ja yrityslainojen, arvot laskivat Ukrainan sodan, geopoliittisten jännitteiden, energian hinnannousun sekä villinä laukanneen inflaation ja sen hillitsemiseksi nousseiden ohjauskorkojen saattelemana. Yhdysvaltain dollarin nousun seurauksena myös monen kehittyvän talouden budjettivaje ja velanhoitokustannukset nousivat ja maksukyvyttömyysriski lisääntyi. Nollakorkojen ja määrällisen elvytyksen aikana korkeuksiin nousseiden kasvuosakkeiden, varsinkin teknologiayhtiöiden, hinnat laskivat erityisen paljon. Harvoja arvossaan nousseita osakkeita löytyi lähinnä energia- ja aseteollisuuden parista.

Heikko markkinakehitys tasaantui vuoden viimeisellä neljänneksellä sijoittajien nähdessä ensimmäisiä merkkejä inflaation mahdollisesta hidastumisesta. Tästä huolimatta korkoympäristön normalisoitumisen, kuluttajien heikentyneen ostovoiman, maailmantalouden epävarmuuksien sekä sodan jatkumisen odotetaan painavan Euroopan taantumaan kuluvan vuoden aikana.

Vuosi 2022 oli Evlille erityisen merkityksellinen kahden suuren ja onnistuneen yritysjärjestelyn myötä. Keväällä Evli toteutti osittaisjakautumisen. Järjestelyssä Evli keskittyi sijoituspalveluiden tarjoamiseen ja pankkitoiminta yhdistyi Fellow Financen kanssa muodostaen uuden, digitaalisuuteen nojaavan pankin, Fellow Pankki Oyj:n. Evli on merkittävä omistaja sulautumisessa syntyneessä pankissa. Syksyllä Evli puolestaan vahvisti asemaansa Suomen johtavana varainhoitajana sulauttamalla EAB Group Oyj:n itseensä. Järjestelyt osaltaan rasittivat Evlin kannattavuutta kuluneella tilikaudella, mutta niistä on odotettavissa positiivisia synergioita tulevina vuosina.

Markkina- ja toimintaympäristön heikkous heijastui Evlin neljännen vuosineljänneksen tuloskehitykseen. Nettoliikevaihto laski noin 16 prosenttia ja oli 29,4 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto laski noin 70 prosenttia ja oli 5,0 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat, mutta perinteisten rahastojen ja Corporate Finance -yksikön palkkiotuotot jäivät selvästi edellisvuotta alemmiksi. Palkkiotuottojen laskuun vaikuttivat omaisuusarvojen lasku, lisääntyneet lunastukset ja yrityskauppa-aktiviteetin hidastuminen. Tämän lisäksi viimeisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat kertaluonteiset erät liittyen EAB Group Oyj:n fuusioon.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-joulukuussa 20,4 prosenttia (50,4 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 123 prosenttia (135 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski katsauskaudella 17 prosenttia ja oli 75,7 miljoonaa euroa. Hallinnoidut asiakasvarat, sisältäen EAB Group Oyj:n asiakasvarat, laskivat heikon markkinakehityksen ja kasvaneiden nettolunastusten myötä 16 miljardiin euroon (17,5 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 11,1 miljardia euroa (12,2 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettolunastukset olivat alkuvuonna noin miljardi euroa ja kohdistuivat erityisesti lyhyen koron rahastoihin, yrityslainarahastoihin ja eurooppalaisiin osakkeisiin. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkiotuotot kuitenkin kasvoivat noin 50 prosenttia ja vastasivat siten jo noin 30 prosenttia kaikista rahastopalkkioista.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski 19 prosenttia ja oli 16,4 miljoonaa euroa. Corporate Finance -yksikön laskutus laski vertailukaudesta yli 50 prosenttia ja oli vuosineljänneksellä 5,8 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on hyvä ja näkymät ovat jossain määrin kirkastuneet. Kannustinliiketoiminnan tuotot lisääntyivät ja olivat 10,4 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Yhtiö on edelleen voittanut uusia asiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kaksijakoisesti. Kansainvälinen myynti, jonka keskiössä ovat Evlin yrityslainarahastot, kärsi alkuvuonna korkojen noususta sekä yleisestä markkinaepävarmuudesta. Kansainvälisten asiakkaiden lunastukset olivat lähes 670 miljoonaa euroa ja kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, laski 20 prosenttiin (27 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin neljännellä vuosineljänneksellä yhteensä 120 miljoonalla eurolla (153 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimman merkintäsumman keräsi Evli Private Equity III -rahasto.

Vastuullisuus on yksi Evlin strateginen fokusalue. Neljännellä vuosineljänneksellä osana ihmisoikeustyötään Evli käynnisti yhdessä Suomen UNICEFin kanssa tutkimushankkeen, jossa selvitetään, miten sijoittajat ja varainhoitajat voivat edistää lasten oikeuksien toteutumista. Evlin vastuullisuustyö sai kiitosta myös asiakkailta, jotka arvioivat yhtiön jälleen vastuullisen sijoittamisen osalta Suomen parhaimmaksi instituutiovarainhoitajaksi SFR Scandinavian Financial Research tutkimuksessa.

Haluan kiittää asiakaitamme, osakkeenomistajiamme sekä kollegoitani Evlillä. Jatketaan yhteisellä matkalla kohti parempaa tulevaisuutta!


EVLI OYJ


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa**.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,0 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 12/2022). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

* Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland
** SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com

Liite: Evli Oyj Tilinpäätöstiedote 2022Attachments

Evli_Oyj-Tilinpäätöstiedote-1-12_2022