Göteborgs Hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind


Hässleholm  2023-04-25

Göteborgs Hamn AB blir delägare i Eolus havsbaserade vindkraftsprojekt Västvind utanför Göteborg. Parken kommer att kunna producera förnybar el motsvarande hela Göteborgs nuvarande elanvändning.

Göteborgs hamn står inför en grön omställning som innebär ett kraftigt ökat behov av el till hamnen redan under perioden fram till 2030. Hamnens prognoser för framtida elförbrukning visar på en flerfaldig ökning av effektbehovet.

-      Världens större hamnar kommer att bli energihubbar och vara centrum för tillverkning av vätgas och e-bränslen till sjöfart.  Göteborgs hamns strategi är att leda den gröna omställningen av sjöfarten, men den positionen kommer inte utan ansträngning. Tillgång till grön el kommer att vara helt avgörande för hamnens utveckling och konkurrenskraft. Att satsa på havsbaserad vindkraft är därför ett strategiskt beslut för oss, säger Göteborgs Hamn AB:s vd Elvir Dzanic.

Det finns redan idag ett kraftigt underskott på elproduktion i regionen och fram till 2035 väntas efterfrågan på el fördubblas.

- I det läget måste vi göra allt vi kan för att säkra upp hamnens tillgång till grön el, säger Elvir Dzanic.

Västvind vindkraftspark planeras få en installerad effekt om 1 000 MW med potential att producera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Detta motsvarar dagens el- och effektbehov för hela Göteborg. Parken skulle kunna stå klar 2029.

-      Regional förnybar elproduktion är en integrerad och nödvändig del av både transportsektorns och industrins gröna omställning i Västsverige. Därför är det både naturligt och strategiskt viktigt att ha med Göteborgs hamn i Västvind, säger Per Witalisson VD på Eolus.

-      Västvind kan spela en central roll i Västsveriges ambitioner att bli norra Europas centrum för framtidens elektrifierade fordon, batteritillverkning och världens mest klimatsmarta hamnlogistik. Där är tillgång till grön el en ödesfråga. I praktiken är havsbaserad vindkraft den enda energikälla som kan bidra med så stora mängder ny elproduktion redan i tidsperspektivet fram till 2035, fortsätter Per Witalisson.

Samarbetet innebär att Göteborgs Hamn AB förvärvar 5 procent av aktierna i projektbolaget som äger Västvind och Eolus kvarstår som ägare till 95 procent.

Om Västvind vindkraftspark
Västvind vindkraftspark ligger i Kungälvs och Öckerös kommuner samt i svensk ekonomisk zon. Vindkraftsparken väntas få en installerad effekt på 1 000 MW och har potential att generera 4-4,5 TWh förnybar el per år. Eolus genomför nu en mängd undersökningar och dialoger för att möjliggöra samexistens med andra intressen såsom yrkesfiske och sjöfart.  Tillståndsansökan, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen och regeringen under 2023. Byggstart planeras till 2027 med färdigställande 2029.

Fakta i korthet – Västvind vindkraftspark
Tillståndsfas: Tillståndsansökan lämnas in 2023
Planerad effekt: 1 000 MW
Planerad elproduktion: 4-4,5 TWh per år
Ägarförhållanden: Eolus Vind, 95 procent, Göteborgs Hamn AB, 5 procent
Planerad byggstart: 2027
Planerat färdigställande: 2029

För ytterligare information, kontakta:
Per Witalisson, VD Eolus, telefon 0702–65 16 15
Karin Wittsell Heydl, kommunikations- och hållbarhetschef Eolus, telefon 0761–16 71 99
Stefan Strömberg, pressansvarig, Göteborgs Hamn AB, telefon 0704-36 01 51


OM GÖTEBORGS HAMN
Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar via Göteborgs hamn, inklusive cirka 50 procent av all containertrafik. Göteborgs hamn är en fullservicehamn och en klimatsmart garant för näringslivets access till hela världen. Direkttrafik till viktiga marknader garanterar högeffektiva, hållbara och pålitliga transporter, dygnet runt, året runt. Fokus ligger på hållbarhet, innovation och digitalisering för att driva på utvecklingen av klimateffektiva godstransporter och anlöp. 30 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en klimatneutral direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare. Hamnen sysselsätter 22 000 människor.

OM EOLUS
Eolus är en av Nordens ledande projektörer inom förnybar energi och vi är aktiva i hela värdekedjan från tidig projekt­utveckling till etablering och drift av anläggningar för förnybar energi. Vi erbjuder attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsmöjligheter i Norden, Baltikum, Polen och USA. Sedan starten 1990 har Eolus medverkat vid uppförandet av 738 vindkraftverk med en effekt om 1 814 MW. Totalt har Eolus driftorganisation kontrakt för att förvalta 1 150 MW åt kunder, varav 882 MW är i drift. Eolus B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. För mer information, se www.eolusvind.com. 

Bilagor


offshore wind Per Witalisson Västvind map Västvind photomontage

Attachments

230425 Göteborgs hamn köper andel i Eolus havsbaserade projekt Västvind