Evli Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023

Helsinki, FINLAND


EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2023 KLO 14.00 (EET/EEST)

VUOSI KÄYNNISTYNYT SUOTUISASTI – NÄKYMÄT ENNALLAAN

 • Yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa toteutui suunnitellusti, tavoitellut synergiat saavutettu.
 • Vaihtoehtorahastot jatkoivat kasvuaan vahvan asiakaskysynnän siivittämänä.
 • Rahastojen nettomerkinnät kääntyivät positiivisiksi haastavan vuoden jälkeen.
 • Kannustinliiketoiminnan kasvu jatkui – uusia asiakkaita niin Suomesta kuin Ruotsista.

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2023 (vertailukohtana carve out 1–3/2022)

 • Nettoliikevaihto oli 25,7 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa).
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski 8,9 miljoonaan euroon (9,6 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 0,2 miljoonaan euroon (0,8 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 16,7 miljardia euroa (15,8 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 22,7 prosenttia (33,8 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,28 euroa).
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 128 prosenttia (132 %).

NÄKYMÄT ENNALLAAN

Vuosi 2023 käynnistyi epävarmoissa tunnelmissa johtuen lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 1–3/2023Carve-out
1–3/2022
Tuloslaskelman tunnusluvut  
Nettoliikevaihto, M€25,723,3
Liikevoitto/-tappio, M€9,49,7
Liikevoittomarginaali, %36,541,7
Liikevoitto/-tappio ilman yritysjärjestelyjen kertaeriä, M€  
Tilikauden voitto/tappio, M€7,57,7
   
Kannattavuuden tunnusluvut  
Oman pääoman tuotto (ROE), %22,733,8
Koko pääoman tuotto (ROA), %8,09,2
   
Taseen tunnusluvut  
Omavaraisuusaste, %31,726,3
   
Osakekohtaiset tunnusluvut  
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,260,28
Varojen jako/osake, €1,15*-
Oma pääoma/osake, €4,42-
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €18,20-
   
Muut tunnusluvut  
Kulu/tuotto-suhde0,650,59
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %**128132
Vakituinen henkilöstömäärä300289
Markkina-arvo, M€478,21-
 
*Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 23.3.2023.
**Laskentakaavaa on muutettu, minkä seurauksena vertailuluku on päivittynyt aiemmin raportoidusta. Jatkossa myös harkinnanvaraiset bonusmaksut huomioidaan osana operatiivisia kustannuksia.


TOIMITUSJOHTAJA MAUNU LEHTIMÄKI

Ensimmäinen vuosineljännes päättyi odottavissa tunnelmissa sijoittajien huolestuttua talletuspaosta ja pankkikriisin leviämisestä. Kriisi sai alkunsa amerikkalaisen Silicon Valley Bankin (SVB) sekä kahden muun amerikkalaispankin ajauduttua maksukyvyttömäksi ja laajeni nopeasti uhaten monia pieniä ja keskisuuria paikallisesti toimivia pankkeja. Sveitsin viranomaisten johdolla toteutettu Credit Suissen pelastusoperaatio, jossa pankin AT1-velkakirjat nollattiin ja pankin hallitus sekä suurimmat omistajat taivuteltiin pakkoavioliittoon UBS-pankin kanssa, esti kriisin laajenemisen maailmanlaajuiseksi.

SVB:n sekä eräiden muiden pankkien vaikeudet olivat seurausta korkojen nopeasta noususta johtuvista tappioista velkakirjasijoituksissa, mitä pahensi niiden talletuskannan painottuminen harvalukuisiin suurtallettajiin. Sosiaalisen median kautta nopeasti levinneet huhut pankkien vaikeuksista ja verkkopalveluiden mahdollistamat nopeat rahansiirrot johtivat lyhyessä ajassa satojen miljardien dollarien pakenemiseen talletuksista.

Pankkihuolien lisäksi toimintaympäristöä värittivät kuluttajahintojen nousu, keskuspankkien koronnostot, maailmantalouden laimeat kasvunäkymät, sota Ukrainassa sekä lisääntyneet geopoliittiset jännitteet erityisesti USA:n ja Kiinan välillä. Keskeisten omaisuuslajien, osakkeiden, valtion obligaatioiden ja yrityslainojen, arvot kuitenkin nousivat vuodenvaihteen tasoiltaan.

Markkinoiden yleinen epävarmuus näkyi myös Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Konsernin nettoliikevaihto nousi kymmenen prosenttia ja oli 25,7 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), mutta liikevoitto laski kolme prosenttia ja oli 9,4 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden sekä kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat selvästi, mutta perinteisten rahastojen palkkiotuotot pysyivät edellisvuoden korkealla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä osake- ja ETF-välityksen palkkiotuotot sen sijaan jäivät edellisvuotta alemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa 22,7 prosenttia (33,8 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 128 prosenttia (132 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi katsauskaudella viisi prosenttia ja oli 20,9 miljoonaa euroa (19,9 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 16,7 miljardiin euroon (15,8 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 11,5 miljardia euroa (11,2 mrd. euroa). Perinteisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat alkuvuonna noin 100 miljoonaa euroa ja kohdistuivat erityisesti lyhyen koron rahastoihin ja yrityslainarahastoihin. Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden palkkiotuotot kasvoivat yli 80 prosenttia ja olivat noin 35 prosenttia kaikista rahastopalkkioista.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski seitsemän prosenttia, ja oli 3,4 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Corporate Finance -yksikön laskutus vuosineljänneksellä jäi 0,1 miljoonaan euroon (0,7 milj. euroa). Yksikön mandaattikanta on kuitenkin hyvä, vaikka kiristynyt rahoituksen saatavuus tekee projektien läpimenosta aiempaa haastavampaa. Kannustinliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa). Yhtiö on edelleen voittanut uusia asiakkuuksia, ja sen näkymät ovat niin ikään hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä kokonaisuutena positiivisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettomerkinnät olivat lähes 30 miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin Evlin yrityslainarahastoihin. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 21 prosenttia (23 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 83 miljoonalla eurolla (120 milj. euroa). Myynti jakautui useampaan eri rahastoon, joista suurimmat merkintäsummat keräsivät Evli Private Equity I-, Evli Private Equity III- ja Evli Infrastructure II -rahastot.

Vastuullisuus on yksi Evlin strategisista painopistealueista, ja Evli on jatkanut suunnitelmien mukaisesti sen kehittämistä. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Evli raportoi SFDR tiedonantovelvoiteasetuksen mukaisesti osake- ja korkorahastojen edistämien kestävyystekijöiden toteutumisesta vuoden 2022 aikana. Lisäksi Evli edisti aktiivisesti ilmastotavoitteisiin ja biodiversiteettiin liittyvää työtään. Osana ihmisoikeustyötään Evli jatkoi Suomen UNICEFin kanssa tutkimushanketta, jossa selvitetään, miten sijoittajat voivat edistää lasten oikeuksien toteutumista.


EVLI OYJ


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Suomen paras rahastotalo ja johtava varainhoitaja*, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa**.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 16,7 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 3/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

* Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
** SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022.

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comAttachments

Evli-Oyj-Osavuosikatsaus-Q1-2023_FI