Delårsrapport Januari - Juni 2023


Fortsatt tillväxt i SaaS-intäkter under andra kvartalet

April – juni 2023

 • Nettoomsättningen var stabil mot fg år om 126.9 (126.0) MSEK
 • SaaS intäkter ökade med 14.0% till 53.7 (47.1) MSEK
 • ARR uppgick till 218.8 (187.9) MSEK
 • EBITDA ökade med 15.3% till 9.8 (8.5) MSEK
 • Justerat för poster av engångskaraktär ökade EBITDA med 5.5% till 15.3 (14,5) MSEK
 • Rörelseresultatet förbättrades med 1 MSEK till -0.2 (-1.2) MSEK

Januari - juni 2023

 • Nettoomsättningen ökade med 3,9 % till 246,5 (237,2) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 10,2 % till 103,7 (94,1) MSEK
 • EBITDA är i linje med förra året och uppgick till 13,5 (13,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,8 (-5,7) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Michael van Straten avgick från sin roll som CFO. Jog Dhody utsågs till interim CFO i hans ställe.

Väsentliga händelser efter andra kvartalet

 • Koncernen säkrade en revolverande kreditfacilitet på 50 miljoner kronor hos Nordea Bank och hävstångsvillkoren är anpassade till obligationen. Faciliteten inkluderar ett nytt räntetäckningsavtal för vilket koncernen har stort utrymme. Koncernen kräver inte denna facilitet för att uppfylla några krav på rörelsekapital; denna facilitet kommer dock att göra det möjligt att finansiera M&A-aktiviteter.


Kommentar från koncernchefen

Stabil försäljning och fortsatt SaaS-tillväxt

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 126.9 (126.0) MSEK. SaaS intäkter uppgick till 53.7 (47.1) MSEK och representerar 42,3% (37.4%) av nettoomsättningen. EBITDA låg på 9,8 (8.5) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 15.3 (14,5) MSEK.

Vårt andra kvartal präglades av stabil försäljning och fortsatt tillväxt av SaaS-intäkter.

Under kvartalet har vi sett en fortsatt expansion av vår internationella kundaktivitet samt erfarit vissa kundprojektförseningar. Under perioden utökades arbetet i hela koncernen med fokus på nyckelkundutveckling och förstärkning av vårt tjänste- och produktsortiment. Vi stärkte också vår country management organisation för att stimulera lokal tillväxt och stärka lokalt marknadsfokus. Den pågående investeringen i vårt mjukvaru- och produkterbjudande fortsätter samtidigt som våra verksamheter och säljfunktioner utvecklas.

Utblick

Vår långsiktiga plan och investeringsinitiativ för skalbar internationell tillväxt stärker vår position ytterligare. Som ett resultat av detta ser vi ökad organisatorisk effektivitet och nya möjligheter som formas på medellång sikt. Samtidigt arbetar vi effektivt med hanteringen av förlängda ledtider i vissa kundprojekt.

Vi fortsätter att aktivt följa marknadsutvecklingen och att noggrant hantera kostnaderna samtidigt som vi prioriterar nyckelinvesteringar för långsiktig tillväxt. Jag vill tacka alla våra medarbetare för deras outtröttliga engagemang och tacka våra kunder för deras fortsatta förtroende.

Malmö den 31 augusti 2023
Per Mandorf
Koncernchef och VD

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. Denna delårsrapport är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2023 kl 08:00


Kommande rapporttillfällen

ZetaDisplay AB (publ) delårsrapport januari – september publiceras på ir.zetadisplay.com i november, vecka 48.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, President & CEO
Mobile: +46 704-25 82 34
E-Mail: per.mandorf@zetadisplay.com

Jog Dhody, Interim CFO
Mobile: +44 778 652 0802
E-Mail: jog.dhody@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Mobile: +46 709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter cirka +500 Mkr och sysselsätter 200 medarbetare i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 80 000 installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

 

Bilaga