Persbericht Biocartis Group NV: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving


PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
3 oktober 2023, 7:00 CEST

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving

Mechelen, België, 3 oktober 2023 – Biocartis Group NV (de ‘Vennootschap’ of ‘Biocartis’), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag aan, overeenkomstig artikel 14, lid 1 van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen (de ‘Belgische Transparantiewet’), dat zij op 28 september 2023 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen waaruit blijkt dat op 15 september 2023 Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc. (georganiseerd als een vennootschap onder het recht van New Jersey) (“Oude JJDC”) fuseerde met en in een nieuw opgerichte vennootschap onder het recht van Delaware (die dezelfde naam heeft als Oude JJDC, met name "Johnson & Johnson Innovation – JJDC, Inc.") (“Nieuwe JJDC”), waarbij deze vennootschap onder het recht van Delaware de overlevende entiteit is in de fusie. Als gevolg van voormelde fusie werden alle aandelen die Oude JJDC aanhield in Biocartis Group NV van rechtswege overgedragen naar Nieuwe JJDC.

De kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden van de kennisgeving: Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
  • Kennisgeving door: Een moederonderneming of een controlerende persoon.
  • Kennisgevingsplichtige personen: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, VS 08933, en Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (Delaware), 410 George Street, New Brunswick, New Jersey, VS 08901.
  • Transactiedatum: 15 september 2023.
  • Drempel die is overschreden: 3%.
  • Noemer: 93.915.910.
  • Genotificeerde details: Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (Delaware) houdt 3,843,804 aandelen in Biocartis Group NV. Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (New Jersey) (die niet langer bestaat) houdt geen aandelen meer in Biocartis Group NV.
  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. (Delaware) is een 100% dochtervennootschap van Johnson & Johnson (NYSE: JNJ). Johnson & Johnson is geen gecontroleerde entiteit.
  • Bijkomende informatie: Op 12 november 2021, kondigde Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), de moedervennootschap van (voormalige entiteit) Oude JJDC, haar voornemen aan om haar ‘consumer health business’ af te stoten in een nieuwe beursgenoteerde entiteit, Kenvue Inc., die haar beursintroductie voltooide op 8 mei 2023. In het kader van deze afsplitsing fuseerde Oude JJDC met en in Nieuwe JJDC. Als gevolg van voormelde fusie werden alle aandelen die Oude JJDC aanhield in Biocartis Group NV van rechtswege overgedragen naar Nieuwe JJDC. De voormelde fusie vond plaats op 15 september 2023.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de kennisgeving die hier ter beschikking zijn op de website van Biocartis.

Krachtens de Belgische Transparantiewet en de statuten van de Vennootschap is een kennisgeving aan de Vennootschap en aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) vereist vanwege alle natuurlijke personen en rechtspersonen telkens het percentage van stemrechten in de Vennootschap gehouden door zulke personen de drempel van 3%, 5%, 10%, en ieder verder veelvoud van 5%, van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt, overschrijdt of onderschrijdt.  


----- EINDE ----


Meer informatie:
Investor Relations Biocartis
e-mail        ir@biocartis.com

Over Biocartis

Met zijn revolutionair en gepatenteerd Idylla™ Platform wil Biocartis (Euronext Brussels: BCART) gepersonaliseerde geneeskunde mogelijk maken voor patiënten over de hele wereld door universele toegang tot moleculaire testen en door moleculaire testen bruikbaar, handig, snel en geschikt voor elk labo te maken. Het Idylla™ Platform is een volledig geautomatiseerd sample-to-result, real-time PCR (Polymerase Chain Reaction) gebaseerd systeem ontworpen om in-house toegang te bieden tot accurate moleculaire informatie in een minimum van tijd voor snellere, geïnformeerde behandelingsbeslissingen. Idylla™'s voortdurend uitbreidende menu van moleculaire diagnostische testen richt zich op belangrijke onvervulde klinische behoeften, met een focus op oncologie. Dit is wereldwijd het snelst groeiende segment van de markt voor moleculaire diagnostiek. Vandaag biedt Biocartis testen aan voor melanoom, colorectale kanker, longkanker en leverkanker, alsook sepsis. Ga voor meer informatie naar www.biocartis.com of volg Biocartis op Twitter, Facebook of LinkedIn.

Biocartis en Idylla™ zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten en andere landen. Het Biocartis en Idylla™ handelsmerk en logo zijn gebruikte handelsmerken die eigendom zijn van Biocartis. Raadpleeg de productetikettering voor het toepasselijke beoogde gebruik van elk afzonderlijk Biocartis-product.
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Biocartis worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.