Evli Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023


EVLI OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2023 KLO 16.00 (EET/EEST)

NETTOLIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO NOUSIVAT SUUNNITELMAN MUKAISESTI

Kauden kohokohdat

 • Nettoliikevaihto ja liikevoitto nousivat hyvän rahastokehityksen ja syksyllä 2022 toteutetun EAB Group Oyj:n hankinnan tukemana.
 • Kysyntä perinteisiä sijoitusrahastoja kohtaan kasvoi – Evli keräsi toiseksi eniten rahastomerkintöjä Suomessa.
 • Toistuvien tuottojen osuus liikevaihdosta kasvoi entisestään parantaen tuloksen laatua.

Tuloskehitys tammi-syyskuu 2023 (vertailukohtana 1–9/2022*)

 • Nettoliikevaihto oli 78,0 miljoonaa euroa (66,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 29,3 miljoonaa euroa (25,8 milj. euroa).
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos nousi 26,3 miljoonaan euroon (22,3 milj. euroa).
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski 1,5 miljoonaan euroon (2,8 milj. euroa).
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 17,1 miljardia euroa (14,4 mrd. euroa).
 • Oman pääoman tuotto oli 22,8 prosenttia (27,3 %).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (0,71 euroa).
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 133 prosenttia (127 %).

  * Sisältää carve-out luvut 1–3/2022

Tuloskehitys heinä-syyskuu 2023 (vertailukohtana 7–9/2022)

 • Nettoliikevaihto oli 25,9 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa).
 • Liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa).
 • Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,21 euroa).

NÄKYMÄT ENNALLAAN

Epävarmat tunnelmat sijoitusmarkkinoilla ovat jatkuneet lisääntyneistä korko- ja inflaatiopeloista, kasvaneista geopoliittisista riskeistä ja markkinoiden heilunnasta johtuen.

Vuoden 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyjen seurauksena Evli on onnistunut vahvistamaan asemaansa markkinassa. Järjestelyistä saatavien synergiahyötyjen ja vuodelle 2022 kohdistuneiden kertaluonteisten kustannusten myötä arvioimme liiketuloksen ylittävän selvästi vertailukauden tason (30,9 miljoonaa euroa vuonna 2022).

KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

 7–9/20237–9/20221–9/20231–9/2022*
Tuloslaskelman tunnusluvut    
Nettoliikevaihto, M€25,920,578,066,7
Liikevoitto/-tappio, M€10,27,829,325,8
Liikevoittomarginaali, %39,438,037,638,7
Liikevoitto/-tappio ilman yritysjärjestelyjen kertaeriä, M€   27,3
Tilikauden voitto/tappio, M€8,26,723,520,7
     
Kannattavuuden tunnusluvut    
Oman pääoman tuotto (ROE), %--22,827,3
Koko pääoman tuotto (ROA), %--8,48,0
     
Taseen tunnusluvut    
Omavaraisuusaste, %--34,231,3
     
Osakekohtaiset tunnusluvut    
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, €0,280,210,800,71
Varojen jako/osake, €--1,15**1,06
Oma pääoma/osake, €--4,824,04
Osakkeen hinta päätöspäivänä, €--19,316,30
     
Henkilöstöluvut    
Vakituisen henkilöstön määrä--310252
Määräaikaisen henkilöstön määrä--4644
Suomessa työskentelevien osuus, %--9692
     
Muut tunnusluvut    
Kulu-tuottosuhde0,610,630,630,62
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %***--133127
Markkina-arvo, M€--511,2389,4


* Sisältää carve-out luvut 1–3/2022.
** Yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 23.3.2023.
*** Laskentakaavaa on muutettu, minkä seurauksena vertailuluku on päivittynyt aiemmin raportoidusta. Jatkossa myös harkinnanvaraiset bonusmaksut huomioidaan osana operatiivisia kustannuksia.


TOIMITUSJOHTAJA MAUNU LEHTIMÄKI

Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä talouskasvu USA:ssa oli edelleen ripeää ja Eurooppakin välttyi taantumalta, minkä seurauksena markkinoilla vallinneet odotukset korkojen nostosyklin päättymisestä haihtuivat. Vaikka kuluttajahinnat ovat laskeneet viime vuoden huipputasoiltaan, hintojen nousu oli edelleen yli keskuspankkien pitkän aikavälin noin kahden prosentin tavoitteen, mikä rajoitti keskuspankkien liikkumatilaa. USA:n talouden vahva vire yllätti, kun huomioidaan kaikki yritysten ja kuluttajien viime aikoina kohtaamat haasteet, kuten korkeat korot ja kuluttajahinnat, alueellisten pankkien vaikeudet, heikko asunto- ja kiinteistömarkkina ja USA:n sisäpoliittiset ristiriidat, sekä lukuisat maailmantalouden haasteet, mukaan lukien lisääntynyt vastakkainasettelu suurvaltojen välillä ja protektionismin ja korkean teknologian vientirajoitusten lisääntyminen.

Osakkeiden hinnat laskivat monin paikoin kolmannella vuosineljänneksellä. Osakkeiden ja valtionobligaatioiden vaisu kehitys oli seurausta loppukesän täyskäännöksestä sijoittajien korko-odotuksissa, erityisesti toiveista rahapolitiikan kiristymisen pikaisesta päättymisestä. Korkeat raaka-ainehinnat, varsinkin raakaöljyn hinta, sekä yritysten heikentyvät tulokset lisäsivät myös osaltaan sijoittajien varovaisuutta. Korkeamman luottoluokituksen Investment Grade -lainat sekä matalamman luottoluokituksen High Yield -lainat kehittyivät kuitenkin vahvasti, mikä indikoi taantumariskien pysymistä edelleen alhaisella tasolla.

Toimintaympäristön epävarmuus ja kansainvälisten markkinoiden epätasainen kehitys yhdessä kohonneiden kustannusten kanssa näkyivät Evlin liiketoiminta-alueiden kehityksessä ja tuloksessa. Liikevaihtoa kasvattivat viime vuonna toteutettu yhdistyminen EAB Group Oyj:n kanssa sekä edelleen vahvasti kasvaneet vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden ja kannustinliiketoiminnan palkkiotuotot.

Konsernin nettoliikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 26 prosenttia vertailukaudesta ja oli 25,9 miljoonaa euroa (20,5 milj. euroa). Liikevoitto puolestaan nousi 31 prosenttia ja oli 10,2 miljoonaa euroa (7,8 milj. euroa). Perinteisten rahastojen palkkiotuotot kasvoivat ja olivat koko alkuvuoden osalta 12 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla. Corporate Finance -yksikön sekä välitystoiminnan palkkiotuotot jäivät vuosineljänneksellä sen sijaan edellisvuotta alhaisemmiksi yrityskauppa-aktiviteetin hidastumisen ja kaupankäyntivolyymien laskun seurauksena.

Evlin oman pääoman tuotto oli tammi-syyskuussa 22,8 prosenttia (27,3 %). Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin oli puolestaan 133 prosenttia (127 %). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat erinomaisella tasolla.

Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin nettoliikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 30 prosenttia ja oli 21,2 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa). Hallinnoidut asiakasvarat nousivat positiivisen markkinakehityksen ja nettomerkintöjen myötä 17,1 miljardiin euroon (14,4 mrd. euroa). Evli-Rahastoyhtiön sijoitusrahastopääoma, sisältäen myös vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli noin 12 miljardia euroa (10,1 mrd. euroa). Sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat vuosineljänneksellä noin 235 miljoonaa euroa ja kohdistuivat pääosin lyhyen koron rahastoihin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin osakerahastoihin.

Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin nettoliikevaihto laski kolmannella vuosineljänneksellä 30 prosenttia ja oli 2,5 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Laskun taustalla oli yritysjärjestelyistä saatavien neuvonantopalkkioiden lasku. Yksikön toimeksiantokanta on kohtuullinen, mutta kiristynyt rahoituksen saatavuus on tehnyt projektien läpimenosta aiempaa epävarmempaa. Kannustinliiketoiminnan tuotot kasvoivat ja olivat 2,2 miljoonaa euroa (2,0 milj. euroa). Strategiansa mukaisesti yhtiö on onnistunut voittamaan uusia asiakkuuksia niin ruotsalaisilta listatuilta yhtiöiltä kuin kotimaisilta listamaattomilta yhtiöiltä, ja yhtiön näkymät ovat kokonaisuutena hyvät.

Evlin strategian kannalta keskeiset ajurit, kansainvälinen myynti ja vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, kehittyivät vuosineljänneksellä alkuvuoden tapaan kaksijakoisesti. Kansainvälisten asiakkaiden nettolunastukset olivat 15 miljoonaa euroa. Kansainvälisten asiakkaiden osuus Evlin koko rahastopääomasta, mukaan lukien vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, oli 19 prosenttia (21 %). Vaihtoehtoisia sijoitustuotteita myytiin kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 19 miljoonalla eurolla (111 milj. euroa).

Kolmannella vuosineljänneksellä Evli allekirjoitti EU:n kestävyysraportointistandardeja (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) koskevan sijoittajakannanoton. Evli jatkoi Suomen UNICEFin kanssa aloitettua tutkimushanketta, jossa selvitetään sijoittajien keinoja edistää lapsen oikeuksia. Lisäksi Evli toimitti Net Zero Asset Managers -aloitteelle omat välitavoitteensa sekä liittyi kansainväliseen Nature Action 100 -sijoittaja-aloitteeseen.


EVLI OYJ


Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Oyj, p. +358 50 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com


Evli Oyj

Meille vauraus merkitsee keinoa edistää hyvää niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla. Autamme yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan vastuullisesti, kokemukseemme, asiantuntemukseemme ja pohjoismaisiin arvoihin nojaten.

Olemme Pohjoismaiden paras rahastotalo1 ja Suomen johtava varainhoitaja2, joka palvelee niin instituutio-, yritys- kuin yksityisasiakkaita. Palveluihimme sisältyvät sijoitusrahastot, varainhoito- ja pääomamarkkinapalvelut, vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, yritysanalyysi, kannustinjärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi sekä yritysjärjestelypalvelut. Vastuullisuus on osa jokaista sijoituspäätöstämme, ja asiakkaamme arvostavat asiantuntijuuttamme vastuullisuuskysymyksissä. Evli on myös Suomen parhaaksi arvioitu varainhoitaja vastuullisessa sijoittamisessa3.

Evli-konsernissa työskentelee noin 300 ammattilaista, ja Evlin hallinnoitavana on noin 17,1 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2023). Evli Oyj:n B-sarjan osakkeet on listattu Helsingin pörssiin.

1 Lipper Fund Awards 2023.
2 Morningstar Awards 2023 (c). Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Evli for the Best Fund House in Finland. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023. Kantar Prospera Private Banking 2019, 2020 Finland.
3 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services Finland 2021, 2022. Kantar Prospera External Asset Management Finland 2023.


Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.comAttachments

Evli-Oyj-Osavuosikatsaus_1-9-2023