Persbericht Biocartis Group NV: Mededeling betreffende uitwinning door gewaarborgde schuldeisers


PERSBERICHT - GEREGULEERDE INFORMATIE - 31 oktober 2023, 15:30 CET

MEDEDELING BETREFFENDE UITWINNING DOOR GEWAARBORGDE SCHULDEISERS

  • De Secured Creditors van de onderneming hebben hun zekerheid op de aandelen van de operationele dochterondernemingen van Biocartis afgedwongen
  • De uitwinning zal naar verwachting geen gevolgen hebben voor de klanten, leveranciers, partners of werknemers van Biocartis

Mechelen, België, 31 oktober 2023 - Biocartis Group NV (de "Vennootschap") (Euronext Brussel: BCART) kondigt aan dat zij door haar Secured Creditors op de hoogte is gebracht dat de eerder aangekondigde uitwinning door haar Secured Creditors eerder vandaag heeft plaatsgevonden. Dit is in lijn met de aankondiging van de Vennootschap op 26 september 2023.

Als gevolg van de uitwinning zijn alle aandelen in Biocartis NV en Biocartis US Inc, de dochterondernemingen via welke Biocartis haar volledige Europese en Amerikaanse activiteiten uitvoert, samen met alle contanten op de rekeningen van Biocartis Group NV overgedragen aan Biocartis Holdings Inc., een niet-beursgenoteerde onderneming die eigendom is van de gewaarborgde Obligatiehouders (zoals onderaan gedefinieerd ).

Klanten, leveranciers, partners, werknemers en handelscrediteuren van Biocartis NV en Biocartis US Inc. zullen naar verwachting geen gevolgen ondervinden van de zekerheidsstelling en de wijziging in de moedermaatschappij.

Verwacht wordt dat Biocartis Group NV, na de overdracht van vrijwel al zijn activa als gevolg van de gedwongen tenuitvoerlegging, op een ordelijke manier zal worden geliquideerd en het aandeel uit de handel zal worden genomen. Aandeelhouders van Biocartis Group NV zullen geen uitkering ontvangen uit de gedwongen zekerheidsoverdracht en zullen naar verwachting niets ontvangen op het moment van de liquidatie, waardoor het aandeel naar verwachting een waarde van nul hebben. De Vennootschap is van plan hiervoor een Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen en de volgende stappen aan te kondigen. Eventuele resterende activa van Biocartis Group NV die niet door zekerheden zijn gedekt, kunnen na de executie worden verkocht, hoewel deze naar verwachting niet materieel zullen zijn.

De interesten en vorderingen van de EUR 16 miljoen ongedekte converteerbare obligaties met een looptijd van 4,00% en vervaldatum in 2027 (ISIN BE0002651322) zijn automatisch afgeschreven tot nul volgens hun voorwaarden als onderdeel van de handhaving.

Toekomstige reglementaire publicaties van Biocartis Group NV zullen worden gepubliceerd op de volgende website: biocartisgroupnv.be

In de komende dagen zullen bepaalde voormalige schuldeisers van de Vennootschap niet minder dan 40 miljoen Euro eigen vermogen inbrengen in de nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming holdingmaatschappij en haar dochtervennootschappen om werkkapitaal, kapitaaluitgaven en investeringen te financieren en om kosten en uitgaven te betalen. In samenhang met het tenuitvoerleggingsproces is de schuldenlast van het bedrijf verminderd met 132 miljoen EUR, waardoor het de activiteiten van de voormalige Biocartis groep kan voortzetten. De nieuwe holdingmaatschappij en haar dochtervennootschappen zullen blijven opereren onder de Biocartis merknaam en het huidige management wordt verwacht te blijven.

Referenties in dit persbericht aan “Obligatiehouders” refereren aan de houders van de 4,5% Second Ranking Secured Convertible Bonds van de Vennootschap met vervaldatum 2026 en referenties aan “Secured Creditors” refereren aan de Obligatiehouders en de kredietverstrekkers onder de converteerbare termijnlening met eersterangs pandrecht van de Vennootschap.

--- EINDE ---

Website: www.biocartisgroupnv.be
e-mail info@biocartisgroupnv.be

Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn. Personen die dit persbericht lezen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. De Vennootschap neemt geen verantwoordelijkheid voor enige schending van dergelijke beperkingen door enig persoon. Dit persbericht vormt geen aanbieding of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in enig rechtsgebied. Er mogen geen effecten van Vennootschap worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission of een vrijstelling van registratie onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Geen verklaringen en waarborgen worden gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of de billijkheid van zulke toekomstgerichte verklaringen. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, behalve indien dit specifiek vereist is bij wet of regelgeving. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van zulke personen hun kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen overmatig vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.