Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-september 2023


Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för januari-september 2023. Bolaget redovisar en försäljning på 3 107 (580) TSEK och ett rörelseresultat på -4 309 

(-3 035) TSEK. Resultatförsämringen beror på att vi påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling. Rörelseresultat exklusiva avskrivningar var för perioden -3 354 (-4 808) TSEK.

Göran Folkesson och Sofia Haby i en gemensam VD kommentar;
”Efter en minst sagt jobbig start på det tredje kvartalet med incidenten på IDIADAs testanläggning i Spanien har vi genom en fantastisk insats från hela teamet tagit stora steg framåt och kunnat leverera första kundfordonet av EVIG.

I början av september tillträdde Sofia som VD, medan Göran istället tog rollen som arbetande styrelseordförande med ett fokus på strategisk produktutveckling och engagemang i vårt kommande EU-projekt.

Sofia har på kort tid gjort ett storartat arbete på det operationella planet. Tillverkningen av de 15 första fordonen till Neom pågår för fullt och de första har redan lämnat fabrik. Tillverkningstakten är just nu inte mer än tre fordon i veckan, beroende på att det är specialanpassade fordon och fortfarande en hel del justeringsbehov på ingående komponenter. Men takten ökar allteftersom vi blir bättre på att bygga. 

En av de stora styrkorna med EVIG:s innovativa arkitektur är att man med väldigt små kostnader kan förändra konstruktionen.Efter mycket diskussioner med Neom beslutades att det var nödvändigt att höja den invändiga lasthöjden med 150mm. Detta hade i ett konventionellt fordon varit svårt, för att inte säga omöjligt. Lyhördhet för kundens behov och ingenjörskunnande ger nöjda kunder, vilket leder till nya affärer. Förra veckan kunde vi presentera en ny affär från Neom, där man vill att vi utvecklar ett koncept för att hantera bagage på Neoms flygplats. 

Vad gäller typgodkännandet så har provningen återupptagits och vår gemensamma målsättning med IDIADA är att kunna bli klara under november. Tidigare i veckan avslutades EMC-prover (elektromagnetisk kompatibilitet) med godkänt resultat. Detta är ett av de tyngsta proven för typgodkännande, och ett område där särskilt elfordon har utmaningar att komma igenom. Det är också så att många efterföljande tester förutsätter godkänt EMC-test. 

I EU Horizon projektet GIANTS som vi har beskrivit tidigare så är konsortiet nu i stadiet kontraktsförhandling, och enligt projektledaren (Virtual Vehicles i Österrike), så förväntas kontraktet bli klart för påskrift senast i början av december. Tidsplanen ligger fast och kommer att starta i januari 2024. Göran har redan haft ett antal möten med andra projektdeltagare, och vi räknar med en flygande start.

Just nu har vi teckningsperiod för TO2 med en inlösenkurs på 2,72 SEK per aktie. Med tanke på att vår kursutveckling inte alls motsvarat våra förväntningar så är det högst osannolikt att det blir någon inlösen. 

Eftersom Neomaffären utvecklats i en väldigt positiv riktning och nya affärer tillkommit samt att EU-typgodkännandet förväntas bli klart i närtid så ser vi en väg framåt där vi inte behöver ta in nytt kapital, men det kommer att begränsa vår förmåga att skala upp verksamheten i den takt som vi bedömer är möjlig och önskvärd. Vi tittar därför på flera andra möjligheter att ta in expansionskapital, men med nuvarande förutsättningar på aktiemarknaden så ser vi inte det som en primärlösning.

Med nu liggande ordrar och affärer är vår prognos för fjärde kvartalet ett litet, men ändå positivt resultat före avskrivningar, vilket vi under ganska lång tid har kommunicerat som mål.

Tack till alla aktiägare för ert fortsatta stöd, nu kör vi vidare!”

Rapporten i sin helhet bifogas.
Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Lerum, 2023-11-09

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, styrelseordförande                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 735 320 273                         
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-09 kl. 18:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

BilagaAttachments

Interim Report Clean Motion 2023 January-September