ZETADISPLAY AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023


Fortsatt SaaS-tillväxt under tredje kvartalet

Juli – September 2023

 • SaaS-intäkterna ökade med 14,3% till 55,3 (48,4) MSEK
 • ARR uppgick till 219,7 (192,2) MSEK jämfört med föregående år.
 • Nettoomsättningen uppgick till 115,4 (129,9) MSEK 11,2% lägre än föregående år.
 • Bruttomarginalen stärktes till 63,0% (57,0%)
 • Justerad EBITDA uppgick till 17.4 (21.5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,8 (7,6) MSEK

Januari – September 2023

 • SaaS-intäkterna ökade med 11,6% till 159,0 (142,5) MSEK
 • Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år, 359,9 (367,1) MSEK
 • Bruttomarginalen förbättrades till 61,3% (58,1%)
 • Justerad EBITDA var lägre än föregående år och uppgick till 42,8 (50,4) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,5 (1,9) MSEK

 

VD kommentar Q3

Fortsatt SaaS-tillväxt under tredje kvartalet

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 115,4 (129,9) miljoner kronor. SaaS-intäkterna var 55,3 (48,4) miljoner kronor och stod för 47,9% (37,3%) av nettoomsättningen. Redovisad EBITDA var -3,8 (17,2) MSEK. Justerat för Hannoverkostnader och poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 17,4 (21,5) MSEK.

Vårt tredje kvartal präglades av en fortsatt tillväxt i SaaS-intäkter.

Under kvartalet har vi framgångsrikt slutfört förvärvet av PeakMedia Digital Signage GmbH i Österrike, vilket utökar vår europeiska närvaro och stödjer vår tillväxtambition i DACH-regionen. Vi har upplevt en fortsatt stabil aktivitet från vår internationella kundbas men samtidigt noterat pågående kundprojektförseningar utifrån generella marknadsförutsättningar. Vi har fortsatt vidareutvecklingen av organisationsstrukturen med inledande positivt utfall. Under kvartalet expanderades det strategiska kommersiella arbetet i hela koncernen med utveckling av våra största kunder, i syfte att ytterligare skala vårt internationella service- och produktsortiment.

Utblick

Vår långsiktiga tillväxtplan och investeringssatsningar stärker vår marknadsposition ytterligare. Det nyligen genomförda förvärvet av PeakMedia understödjer tillväxten på både kort- och lång sikt. Samtidigt råder fortsatt viss osäkerhet i de kortsiktiga marknadsförhållandena där vi noterar tillfälliga förseningar i en del kundprojekt. Vi hanterar effektivt försenade ledtider i somliga projekt.
Precis som tidigare bevakar vi aktivt marknadsutvecklingen och hanterar våra kostnader noggrant samtidigt som vi prioriterar fortsatta nyckelinvesteringar för långsiktig tillväxt och kundfokus.
Jag vill tacka alla våra medarbetare för deras outtröttliga engagemang och tacka våra kunder för fortsatt förtroende samt tacka Per Mandorf när han nu lämnar över VD-rollen.

Malmö den 30 november 2023

Anders Olin

Koncernchef och VD

 

Fullständig Q3 rapport bifogad samt tillgänglig på https://ir.zetadisplay.com/

 

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Anders Olins försorg, för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 08.00 CET.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Olin, President & CEO
Mobil: +46 761-01 14 88
E-Mail: anders.olin@zetadisplay.com

Jog Dhody, Interim CFO
Mobil: +44 778 652 0802
E-Mail: jog.dhody@zetadisplay.com

Robert Bryhn, CMO / Head of Communication
Mobil: +46 709-80 20 80
E-Mail: robert.bryhn@@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är ledande i Norden och tvåa i Europa och vi driver dagligen den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra lösningar, koncept och vår mjukvara digitaliserar, påverkar och informerar människors beteende vid beslutstillfället i butiker, i offentliga miljöer och på arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage där vi utvecklar och erbjuder fullservice och SaaS-lösningar. Vi är en globalt ledande aktör som aktivt påverkar utvecklingen av den internationella Digital Signage marknaden organiskt, genom innovation och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsätter +500 Mkr och sysselsätter ca 220 medarbetare i sju europeiska länder. Totalt hanterar bolaget över 100.000 licensierade installationer på mer än 50 marknader. ZetaDisplay ägs av investmentbolaget Hanover Investors. Mer information på www.ir.zetadisplay.com samt www.hanoverinvestors.com

Bilaga