Teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades till cirka 63 procent och Terranet tillförs cirka 6,3 MSEK


Terranet AB (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6. Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6, motsvarande cirka 63 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6, för teckning av 115 760 009 B-aktier till en teckningskurs om 0,054 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO6 tillförs Terranet cirka 6,3 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Nyttjandeperioden för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 pågick under perioden 27 november 2023 till och med den 11 december 2023. Teckningskursen per B-aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO6 fastställdes till 0,054 SEK.

Totalt nyttjades 115 760 009 teckningsoptioner av serie TO6 för teckning av 115 760 009 B-aktier, innebärandes att cirka 63 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO6 nyttjades för teckning av B-aktier.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka två (2) veckor.

Aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6 ökar antalet aktier i Terranet med 115 760 009 B-aktier, från 639 385 860 aktier (1 084 463 A-aktier och 638 301 397 B-aktier) till totalt 755 145 869 aktier. Aktiekapitalet ökar med 1 157 600 SEK, från 6 393 859 SEK till 7 551 459 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO6 uppgår utspädningen till cirka 15,3 procent av antalet aktier och cirka 15,3 procent av antalet röster i Bolaget.

Kommentar från Magnus Andersson, VD

Vi är glada att vi trots den senaste tidens börsklimat har aktieägare som stöttar och tror på bolaget. Likviden kommer användas till den fortsatta utvecklingen av BlincVision och vi ser fram emot att kunna presentera resultatet av vår demos enligt plan under våren.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO6.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB

Tel: +46 8 5050 1595

E-post: emissioner@mangold.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, CEO

Tel: +46 7 0777 8538

eller

Dan Wahrenberg, CFO

Tel: +46 7 0337 0346

E-post: dan.wahrenberg@terranet.se

Denna information är sådan information som Terranet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2023 kl. 08:00 CET.

Om Terranet AB (publ):

Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

BilagaAttachments

Offentliggörande av utfall TO6_SV