LEDNINGENS ÖVERSIKT FÖR FINGRIDKONCERNEN 1.1.−31.3.2024


BÖRSMEDDELANDE 25.4.2024 KL 13.30 EET

LEDNINGENS ÖVERSIKT FÖR FINGRIDKONCERNEN 1.1.−31.3.2024

Fingrid ger ut halvårsrapporter i enlighet med värdepappersmarknadslagen. Dessutom publiceras ledningens översikt för årets första tre och nio månader, där vi presenterar nyckeltal som beskriver bolagets ekonomiska och övriga utveckling.

Uppgifterna som presenteras i ledningens översikt beskriver Fingridkoncernens utveckling under perioden januari–mars 2024 och under motsvarande period 2023, om inget annat anges. Siffrorna har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS). Ledningens översikt utgör inte en delårsrapport enligt IAS 34. Siffrorna har inte reviderats.

 • Leveranssäkerheten i Fingrids stamnät var hög, 99,99991 (100) procent. Via Fingrids nät överfördes 80 (76) procent av den totala överföringsvolymen i Finland.
 • Bolagets investeringsprogram framskrider enligt planerna och investeringarna var större än föregående år. Bolaget uppskattar att bruttoinvesteringarna för de fyra kommande åren kommer att vara cirka två miljarder euro. Fingrids likviditet var fortsatt god.
 • Förnybar produktionskapacitet på 528 (481) MW anslöts till stamnätet. Av detta utgör vindkraft 491 MW och solenergi 37 MW.
 • Omsättningen januari–mars var betydligt högre jämfört med året innan. Balanstjänsternas andel av bolagets omsättning var 59 (69) procent. Det höjda priset på el och utvidgningen av verksamheten har ökat verksamhetskostnaderna.
 • Inga stamnätsavgifter upptogs i januari och februari. Detta och de ökade kostnaderna kompenserades i bolagets resultat genom en allokering av flaskhalsintäkter på 182,3 (88,4) miljoner euro. Balanstjänsternas avgifter sänktes från och med 1.3.2024.
 • Rörelsevinsten exklusive förändringen av det verkliga värdet på derivat förknippade med den operativa verksamheten uppgick till 119,8 (70,9) miljoner euro. Bolagets tillåtna avkastning har stigit som en följd av den höjda räntenivån och ett omfattande investeringsprogram. Vinsten före skatter var 81,0 (-80,4) miljoner euro.

Nyckeltal

M€1−3/241−3/23förändring i %1−12/23
Omsättning472,9355,333,11 193,2
Rörelseresultat*119,870,969,0186,1
Resultat före skatter *118,169,669,6186,0
Periodens resultat64,9-64,3201,01,2
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten36,773,2-49,9219,3
Erhållna flaskhalsintäkter86,482,64,6317,0
Investeringar, brutto77,056,935,3322,0
Räntebärande nettoskulder672,2300,1124,0535,2
* Exklusive värdeförändringar på derivat

Verkställande direktörens översikt: Den kraftiga kölden gjorde elnätets utvecklingsbehov till ett samtalsämne

”Början av år 2024 bjöd på ett kyligt mottagande och den strama kölden höjde elförbrukningen till toppsiffror vintern 2023–2024. Den 3 januari 2024 steg den genomsnittliga timeffekten för el som högst till 14 993 megawatt. Även priset på el steg högt under samma vecka, när det högsta timpriset steg till närmare 1 900 euro per megawattimme den 5 januari och dygnets medelpris var 890 euro. Fluktuationerna i elsystemet och elpriset var stora. Trots de utmanande omständigheterna var elförsörjningen tillräcklig och den omfattande flexibiliteten i elanvändningen säkerställde för sin del tillgången på el.

Den långvariga köldperioden lyfte elens tillräcklighet och eventuella metoder för att säkra elförsörjningen till diskussion. Utöver den ökade elförbrukningen utmanades elsystemet av störningar i enskilda elproduktionsanläggningars tillgänglighet. Fingrid lyfte fram behovet av att snabbt lansera en noggrant begränsande och proportionerlig kapacitetsmekanism eller att planera och skapa ett annat system som stöder eltillgången.

Fingrid fortsatte att verkställa det omfattande investeringsprogrammet som lanserades föregående år och fattade nya kundbehovsbaserade investeringsbeslut för att möjliggöra nyanslutningar av produktion och förbrukning samt för att upprätthålla hög driftsäkerhet. Ett nytt omfattande investeringsbeslut gällde bland annat byggandet av en 210 km lång 400 kilovolts kraftledning mellan Rovaniemi och Vaala. Förbindelsen ökar elens överföringskapacitet från norr till söder.

Fingrid uppdaterade produktions- och förbrukningsprognoserna som tillämpas i planeringen av stamnätet. Den övergripande bilden i prognoserna förblir oförändrad och vi förbereder oss för en omfattande ökning av både produktion och förbrukning senast 2030. De nya förfrågningarna om stamnätsanslutning som Fingrid har fått från elproducenter och elintensiva industrier har fortsatt att öka. Förfrågningarna som i huvudsak gäller elintensiv industri och eluppvärmningsprojekt omfattar över 25 gigawatt medan vind- och solkraftverksprojekten utgör cirka 350 gigawatt. Dessutom har antalet projekt relaterade till ellagring ökat snabbt till cirka 8 gigawatt. Av naturliga skäl finns osäkerheter förknippade med tidtabellerna och verkställandet av projekten.

Den fortsatta satsningen på företagskultur fick återigen beröm, när Fingrid knep en andra plats på listan över Finlands mest inspirerande arbetsplatser i kategorin medelstora företag. I år har hela personalen på Fingrid som mål att skapa en ännu enhetligare säkerhetskultur med ett arbetarsäkerhetsåtagande som gäller varje team och enhet.

Efter offentliggörandet av förändringen av bolagets tillsynsmodell för rimlig avkastning i början av 2024 bekräftade Fitch Ratings Fingrids långfristiga kreditbetyg till ”A+” och ändrade betygets framtidsutsikter från stabila till negativa. S&P Global Ratings sänkte Fingrid Oyj:s lång- och kortsiktiga kreditbetyg till nivån ”A+/A-1” från nivån ”AA-/A-1+”. Betygen har stabila framtidsutsikter. Finansiering som motsvarar behoven krävs för att genomföra det omfattande investeringsprogrammet. Fingrids gröna finansieringsramverk och gröna företagscertifikatprogram möjliggör bolagets skuldfinansiering komplett genom grön finansiering. I mars utfärdade bolaget en grön obligation på 500 miljoner euro.”

Väsentliga händelser under rapporteringsperioden

 • Elförbrukningstoppen för vintern 2023–2024 inträffade första veckan i januari under en långvarig köldperiod. Som högst steg elförbrukningen till 14 993 megawattimmar den 3 januari 2024 mellan kl. 19–20. Den inhemska elproduktionen var 12 112 MWh/h och andelen nettoimporterad el från grannländerna var 2 881 MWh/h. Det nya rekordet för vindkraftsproduktionen registrerades den 14 mars 2024, när produktionen för vindkraft i Finland var 6 076 Mwh/h.
 • På grund av kallare väder än genomsnittet steg elförbrukningen i Finland och uppgick under januari–mars till 24,2 (22,3) terawattimmar. Via Fingrids nät överfördes under samma period 20,1 (18,3) terawattimmar el, vilket motsvarade 80,4 (75,9) procent av den totala överföringsvolymen i Finland. Under samma period överförde Fingrid 18,7 (16,1) terawattimmar el till sina kunder, vilket motsvarade 77,4 (72,3) procent av den totala elförbrukningen i Finland.
 • Produktions- och konsumtionsvolymavgiften för balansansvariga sjönk den 1 mars 2024 från 1,5 euro till 1,33 euro per megawattimme. Avgiften kunde sänkas eftersom reservkostnaderna som täcks med balanstjänsternas avgifter har minskat. Övriga balanstjänsters avgifter förblev oförändrade.
 • Den andra överföringsförbindelsen mellan Finland och Estland, EstLink 2, skadades den 26 januari 2024 och reparationsarbetet pågår fortfarande. EstLink 2-förbindelsens skada har inte orsakat störningar i elsystemets funktion.
 • Bolaget uppskattar att antalet bruttoinvesteringar kommer att uppgå till cirka två miljarder euro under de kommande fyra åren, inklusive innevarande år. Fingrid hade 72 elstationsprojekt och cirka 560 km kraftledningar under uppbyggnad. Investeringsförbindelser uppgick till 751 miljoner euro.
 • En stor del av bolagets investeringar är nya investeringar baserade på kundbehov. Under början av året fattade bolaget investeringsbeslut för att möjliggöra nya anslutningar och upprätthålla driftsäkerheten. Bland annat ett beslut om en ny 210 kilometer lång 400 kilovolts kraftledningsförbindelse mellan Rovaniemi och Vaala och de två elstationerna som ansluts till den kommer, när de står klara, att öka överföringskapaciteten för el mellan norr och söder.
 • Elsystemets snabba utveckling och överföringsbehovets kraftiga ökning kräver olika former av lösningar för att möjliggöra kundanslutningar. Fingrid inleder kunddiskussioner för att hitta nya lösningar för prissättning av stamnätstjänsten, vars mål är att effektivt utnyttja stamnätets överföringskapacitet för att möta nya anslutningars behov.
 • Vid utgången av rapporteringsperioden uppgick totalkapaciteten för förfrågningar av elproduktion till 367 GW och totalkapaciteten för förfrågningar om anslutning av elförbrukning till 35 GW.
 • Energimyndigheten fastställde 16.1.2024 reservmarknadsvillkoren för aFRR-, FCR- och FFR-reserver som utökar handelsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. Villkoren tas i bruk i två etapper under våren 2024.
 • Fingrid knep även en andra plats i listningen över Finlands mest inspirerande arbetsplatser i kategorin medelstora företag. Valet grundade sig på resultatet från personalundersökningen PeoplePower.
 • Diplomingenjör Antti Keskinen inledde 1.3.2024 sitt nya uppdrag som Fingrids elmarknadsdirektör och som medlem i ledningsgruppen. I sitt uppdrag rapporterar han till verkställande direktör Asta Sihvonen-Punkka.
 • Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma fastställde 21.3.2024 bokslutet för 2023 och beslutade om utdelning till aktieägarna. Den första delen av utdelningen, totalt 91 268 400,00 euro, betalades ut 26.3.2024. Hannu Linna återvaldes som styrelseordförande och Leena Mörttinen återvaldes som vice ordförande. Dessutom återvaldes Jero Ahola och Anne Jalkala som styrelsemedlemmar och Mikko Mursula valdes som ny medlem. 

Rättegångar och myndighetsförfaranden 

Den 14 september 2022 fattade ACER, EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ett beslut om de långsiktiga prissäkringsmöjligheterna mellan Finland och Sverige. ACER ålade i sitt beslut stamnätsinnehavarna i Finland och Sverige att säkerställa att andra prissäkringsprodukter finns tillgängliga och att utveckla arrangemang för dessa. Fingrid har 14.11.2022 överklagat beslutet till ACER:s överklagandenämnd. Överklagandenämnden fattade beslut angående överklagandet 24.10.2023 och bekräftade ACER:s ursprungliga beslut. Fingrid har 22.12.2023 levererat sitt förslag till Energimyndigheten om att förbättra prissäkringsmöjligheterna mellan Finland och Sverige.

Den 27 oktober 2022 fick Fingrid inlösningstillstånd för att utvidga kraftledningsområdet för Torna-Lautakaris nollkrets. Vid inlösningsförrättningens inledningssammanträde 1 december 2022 beslöt inlösningsförrättningsutskottet att inlösaren är skyldig att ta vara på träd i enlighet med de rättigheter och begränsningar som omfattas i inlösentillståndet, om inte annat har avtalats. Inlösningsförrättningens slutsammanträde hölls den 16 november 2023. Fingrid har överklagat beslutet som rör tillvaratagande av träd vid Torna-Lautakari till Egentliga Finlands tingsrätts jorddomstol 22 december 2023.

Den 20 december 2023 lämnade Fingrid Datahub Oy in en ansökan till Energimyndigheten om ändring av Fingrid Datahub Oy:s ekonomitillsynsmodell för tillsynsperioden 2024–2027 och föreslog samtidigt en vidareutveckling av tillsynsmodellen.

Fingrid har 2.1.2024 överklagat Energimyndighetens beslut om balanstjänstevillkoren till marknadsdomstolen. Besväret gäller främst modellen för säkerheter för balansansvariga som presenteras i beslutet. Energimyndigheten gav i november 2023 beslut om villkoren för balansansvariga, som innehåller principerna för fastställande av säkerheternas krav. Energimyndighetens beslut innehåller omfattande förändringar av de nuvarande villkoren för säkerheter och skiljer den finländska modellen för säkerheter från den som används i de övriga nordiska länderna. De största förändringarna gäller en omfattande sänkning av säkerheterna som krävs, avlägsnandet av ytterligare säkerheter som uppfyller behoven och fastställandet av ett eventuellt tak för säkerheter.

Fingrid har 29.1.2024 sökt om ändring hos marknadsdomstolen gällande Energimyndighetens beslut om metoderna för att fastställa avkastningen för stamnätsverksamheten för den sjätte tillsynsperioden 1.1.2024–31.12.2027 och för den sjunde 1.1.2028–31.12.2031. Enligt Fingrids bedömning innebär beslutet att metoden för tillsyn av rimliga intäkter inom stamnätsverksamhet, som avslutades vid årsskiftet, kommer att försvagas betydligt. Fingrid anser att bedömningen av tillsynsmodellens konsekvenser har varit bristfällig under förberedandet av beslutet, och i det presenterade beslutet finns det saker som fortfarande är öppna för tolkning. Fingrids mål är en lösning där stamnätet även i fortsättningen kan utvecklas på ett sätt som gör det möjligt att genomföra de planerade investeringarna på hundratals miljarder euro i Finlands gröna omställning.

Fingrid har 15.2.2024 sökt om ändring hos marknadsdomstolen gällande Energimyndighetens beslut 11.1.2024 om omfattningen av systemansvaret för den systemansvarige stamnätsinnehavaren i OL3-kärnkraftverkets anslutningsfrågor. Industrins Kraft Abp (”TVO”) lämnade 25.5.2022 en begäran om utredning till Energimyndigheten, där TVO påstår att Fingrid skulle ha försummat sin skyldighet att utveckla nätet i enlighet med elmarknadslagen och/eller annan tillämplig lagstiftning, och som en följd av detta ställt obehöriga restriktioner på anslutningen av kraftverket Olkiluoto 3 till stamnätet, samt att Fingrid skulle ha brutit mot sin offentliga förvaltningsskyldighet i samband med utförandet av sina offentliga administrativa uppgifter. I sitt beslut 11.1.2024 konstaterar Energimyndigheten att Fingrid har skött den systemansvariges utvecklings-, anslutnings- och överföringsskyldigheter i enlighet med elmarknadslagen. Energimyndigheten anser också att effektgränsen på 1300 MW som definieras i Fingrids anslutningsvillkor är motiverad och att Fingrid inte har begränsat Olkiluoto 3:s tillgång till nätet. Energimyndigheten anser dock i sitt beslut att systemskyddet för Olkiluoto 3 enligt lagstiftningen faller under Fingrids ansvar som ett särskilt skyddssystem för stamnätsinnehavare och att Fingrid brutit mot artikel 9 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 om riktlinjerna för driften av elöverföringssystem och mot sin skyldighet att lämna in de avgiftsbestämningskriterier som tillämpas till Energimyndigheten för bekräftelse innan de tas i bruk i enlighet med 10 § 1 mom. i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (2013/590).

HiQ Finland Oy (namn ändrats till Frends Technology Oy 6.2.2024) presenterade ett rättelseyrkande och lämnade 6.2.2024 in ett besvär till marknadsdomstolen gällande Fingrids förvärvsbeslut för anskaffning av integreringsportalens nyttjanderättslicens. Fingrid har 16.2.2024 upphävt sitt förvärvsbeslut och meddelade 19.2.2024 om upphävandet av förvärvsbeslutet till marknadsdomstolen. Efter det upphävda förvärvsbeslutet återstår för marknadsdomstolen att avgöra det rättegångskostnadsyrkande som HiQ Finland Oy har framställt. Fingrid anser att det presenterade rättegångskostnadsyrkandet är orimligt.

Händelser efter rapporteringsperioden

I enlighet med Energimyndighetens beslut 11.1.2024 arrangerade Fingrid 4.4.2024 ett offentligt hörande om systemskyddskraven för Olkiluoto 3 och avgiftsbestämningskriterierna relaterade till systemskyddet.

Fingrid har den 5 april 2024 publicerat ett nytt upphandlingsmeddelande för förvärv av användarlicenser för en integrationsplattform.

Bolaget har inte ändrat sin resultatprognos från den som presenterades i bokslutskommunikén 27.2.2024.

Mer information:

Asta Sihvonen-Punkka, verkställande direktör
+358 30 395 5235 eller +358 50 573 9053

Jukka Metsälä, ekonomi- och finansieringsdirektör
+358 30 395 5213 eller +358 40 563 3756

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag. Vi säkerställer elförsörjningen till våra kunder och det finska samhället samt utformar ett grönare elsystem för framtiden som bygger på marknadsmässiga villkor.

Fingrid. Kraft med ansvar.
www.fingrid.fi