Fingrid kommer att ta ut stamnätsavgifter för perioden juli–december


Börsmeddelande 22.5.2024

Fingrid har beslutat att ta ut stamnätsavgifter av sina kunder enligt gällande prissättning för juli–december 2024. Bolaget har, som tidigare meddelats, slopat stamnätsavgifterna för januari, februari och juni 2024.

Den 21 september 2023 meddelade Fingrid att bolaget inte skulle ta ut stamnätsavgifter för januari, februari och juni 2024 samt att bolaget planerade att slopa stamnätsavgifterna för ytterligare tre månader under andra halvan av 2024.

De fluktuerande energipriserna och stora överföringsvolymerna i stamnätet har ökat osäkerheten i Fingrids marknadsbaserade utgiftsposter. Beslutet att ta ut stamnätsavgifter för juli–december 2024 är baserat på de ökade kostnaderna och investeringsbehoven i stamnätsverksamheten som uppkommit då elsystemet utvidgats och andelen väderberoende elproduktion har ökat.

År 2022 uppgick Fingrids flaskhalsintäkter från överföringsförbindelserna mellan Finland och Sverige samt Finland och Estland till ovanligt höga nivåer tack vare skillnaderna i ländernas elpriser. De erhållna flaskhalsintäkterna har gjort det möjligt att slopa stamnätsavgifterna i början av 2024. Fingrid har använt flaskhalsintäkterna under perioden 1.1.2022–31.3.2024 till sänkta stamnätsavgifter för kunderna, till ett totalt värde på cirka 750 miljoner euro.

Fingrid kommer även i fortsättningen att använda sina flaskhalsintäkter till kundernas fördel. Energimyndigheten beslutar i enlighet med EU-lagstiftningen om användningen av Fingrids flaskhalsintäkter för investeringar, för att täcka kostnader och för att sänka stamnätsavgifterna.

Produktionskapaciteten för väderberoende förnybar el har ökat kraftigt de senaste åren, vilket också har lett till mer fluktuationer i elpriset samt ökad stamnätsöverföring. Baserat på antalet mottagna förfrågningar om anslutning till stamnätet förutser Fingrid att elproduktionen och elförbrukningen kommer att öka i framtiden, vilket förutsätter att investeringar görs i stamnätet. Fingrids investeringsprogram fortskrider, och investeringsnivån kommer att stiga under 2024.

Den förändrade verksamhetsmiljön inom energisektorn kombinerat med den utveckling som beskrivs ovan gör det svårare att förutse verksamhetens kostnader. De föränderliga bolagskostnaderna påverkar naturligtvis prissättningen för kunderna och leder till ett ökat behov av ändringar i prissättningen.

Kunderna för Fingrids stamnätstjänster är elproducenter, regionala nätbolag och storkonsumenter av el. Hushåll är inte Fingrids direkta kunder, och av hushållens elpris utgörs cirka två procent av Fingrids stamnätsandel.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5213
Direktör, Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, tfn 030 395 5118
Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fingrid.fi