Kinnevik: Bokslutskommuniké 2002

Stockholm, SWEDEN


 • Nettoomsättningen 2002 uppgick till 6.110 Mkr jämfört med 6.120 Mkr föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 1.365 (345) Mkr. Kostnader avseende avgångsvederlag och omstruktureringar uppgick under året till 27 (315) Mkr. I rörelseresultatet ingår resultat av företagsutveckling och resultat vid försäljning av värdepapper med 775 (23) Mkr, varav 752 Mkr avser realisationsvinst vid försäljning av del av Korsnäs skogar. Korrigerat för dessa engångseffekter är rörelseresultatet 617 (637) Mkr.
 •  
 • Mot bakgrund av det allmänt kraftiga börsfallet har Kinneviks styrelse beslutat anpassa bokförda värden på noterade värdepapper till börsvärde per den 31 december 2002. Detta har resulterat i en nedskrivning av koncernens innehav av noterade värdepapper med 3.663 Mkr. Nedskrivningen återspeglar inte styrelsens förväntningar på innehavens långsiktiga framtida värde och avkastning.
   
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3.946 (-462) Mkr. Resultat från andelar i intresseföretag och övriga värdepapper har belastat resultatet med 4.921 Mkr inklusive nedskrivningar om 3.898 Mkr.
   
 • Resultat per aktie uppgick till -65,28 (-9,06) kronor.
   
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 791 Mkr jämfört med 568 Mkr föregående år. Koncernens nettoupplåning minskade från 7.553 Mkr till 6.820 Mkr den 31 december 2002.
   
 • Marknadsvärdet av koncernens innehav av börsnoterade värdepapper uppgick per den 31 december 2002 till 8.001 Mkr. Den 12 februari 2003 uppgick värdet till 8.412 Mkr, vilket utgör 134 kronor per Kinnevikaktie.
   
 • Styrelsen föreslår att aktieägarna erhåller en kontantutdelning om 4 kronor per aktie.
   
  FINANSIELLA RAPPORTER
  Årsredovisning för 2002 beräknas utkomma i slutet av mars 2003 och hålles tillgänglig för allmänheten vid bolagets kontor samt webbsida, www.kinnevik.se.
  Delårsrapporten för perioden januari-mars 2003 offentliggöres den 25 april 2003.
  Stockholm 13 februari 2003
  Styrelsen
   
  Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

 • Attachments

  Kinnevik: Bokslutskommuniké 2002