KEMIRA-KONSERNIN TULOSKATSAUS 1.1. - 30.6.2004


- Liikevaihto: 1 447 milj. euroa (1 371. tammi-kesäkuussa 2003), kasvu 6 %.
- Liikevoitto: 109 milj. euroa (81 milj.), kasvu 35 %.
- Tulos per osake: 0,52 euroa (0,41), kasvu 27 %.
- Rahavirta investointien jälkeen 54 milj. euroa (-59 milj.).
- Kaikki viisi strategista liiketoimintayksikköä paransivat liikevoittoaan.
- GrowHow'n listaamista Helsingin Pörssiin selvitetään.
 
Avainluvut
Kaikki katsauksessa olevat luvut on laskettu IFRS:n mukaan.
 
 
4-6
4-6
1-6
1-6
1-12
Milj. euroa
2004
2003
2004
2003
2003
 
 
 
 
 
 
Liikevaihto
730
672
1 447
1 371
2 738
Liikevoitto
55
47
109
81
149
Sidottu pääoma
1 922
1 898
1 922
1 898
1 918
Sidotun pääoman tuotto (ROCE)
9 %
7 %
9 %
7 %
7 %
Tulos per osake, euroa
0,29
0,25
0,52
0,41
0,64
Rahavirta investointien jälkeen
75
12
54
-59
19
 
Huhti-kesäkuussa Kemira-konsernin liikevaihto oli 730 milj. euroa eli 9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvuun vaikuttivat lähinnä vuoden 2003 jälkimmäisellä puoliskolla tehdyt yritysostot. Liikevoitto oli 55 milj. euroa (47 milj.), joka on 17 % edellisvuotta korkeampi. Tulos ennen veroja oli 51 milj. euroa, tulos per osake 0,29 euroa (0,25) ja liiketoiminnan rahavirta per osake 0,74 euroa. Toisen vuosineljänneksen aikana myytiin katalysaattoreita valmistava Ecocat.
 
Tammi-kesäkuussa konsernin liikevaihto oli 1 447 milj. euroa, 6 % enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2003 (1 371 milj.). Liikevoitto oli 109 milj. euroa (81 milj.) eli 8 % liikevaihdosta (6 %). Kaikki strategiset liiketoimintayksiköt paransivat liikevoittoaan. 
 
Tammi-kesäkuun voitto ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 94 milj. euroa (71 milj.) eli 32 % edellisvuotista enemmän. Tulos sisältää omaisuuden myyntivoittoja 18 milj. euroa (5 milj.). Voitto verojen jälkeen nousi 27 % ja oli 62 milj. euroa (49 milj.). Tulos per osake oli 0,52 euroa (0,41). Sidotun pääoman tuotto 9 %. Rahavirta investointien jälkeen oli +54 milj. euroa (-59 milj.). Liiketoiminnan rahavirta per osake oli 0,81 euroa (0,03). Oma pääoma per osake oli 8,93 euroa (8,77 vuoden 2004 alussa).
 
Konsernin palveluksessa oli kesäkuun lopussa 10 985 henkeä (10 839). Lisäys aiheutui lähinnä loppukesästä 2003 tehdyistä yritysostoista.
 
RAKENNEMUUTOS JA KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN
 
Kemira vahvistaa neljää pääliiketoiminta-aluetta orgaanisen kasvun ja yritysostojen kautta. Näitä kasvualoja ovat sellu- ja paperikemikaalit, vedenpuhdistuskemikaalit (Kemwater), maalit ja teollisuuskemikaalit. Viidennen liiketoiminta-alueen, GrowHow'n, osalta Kemira selvittää parhaillaan mahdollisuutta sen listaamiseksi Helsingin pörssiin. Listaamisajankohta riippuu markkinatilanteesta ja voisi alustavien suunnitelmien mukaan toteutua aikaisintaan kuluvan vuoden syksyllä.
 
Pääliiketoiminta-alueiden ulkopuolelle jääviä liiketoimia ja omaisuuseriä on myyty kevään ja kesän aikana. Huhtikuussa Kemira myi Ecocat Oy:n suomalaiselle Eqvitec Partners Oy:lle. Jo alkuvuonna Kemira myi Ecocatin pakoputkia valmistavan tytäryhtiön Metpela Oy:n.
 
Heinäkuun alussa Kemira allekirjoitti sopimuksen hienokemikaaleja valmistavan Kemira Fine Chemicals Oy:n osakkeiden myynnistä Euroopan johtaviin pääomasijoittajiin kuuluvalle 3i:lle. Kauppa on arvoltaan yli 70 milj. euroa ja vaatii toteutuakseen myös viranomaisten hyväksymisen. 
 
Kemira jatkaa parhaillaan neuvotteluita myös Industrial Chemicalsiin kuuluvan kalsiumkloridi-liiketoiminnan myymisestä yhdysvaltalaiselle Tetra Inc:lle.
 
Kemira ja PIC Engineering Oyj ovat sopineet yrityskaupasta, jolla Kemira myy Kemira Engineering Oy:n koko osakekannan PIC Engineering Oyj:lle. Kemira Engineering Oy on konsernin sisäinen insinööritoimisto, joka palvelee liiketoiminta-alueita investointihankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kemira Engineeringin palveluksessa on noin 70 henkilöä.

Kemira on vähentänyt konsernin sidottua pääomaa myymällä myös muuta liiketoimintaan välillisesti liittyvää omaisuutta kevään aikana. 
 
Tanskassa Frederician lannoitetehdas suljettiin heinäkuun lopussa. Neuvottelut henkilöstön kanssa saatiin päätökseen toukokuussa ja lakkauttaminen merkitsee koko tuotannon lopettamista toimipaikalla sekä noin 300 työntekijän työsuhteen päättymistä. Fredericia toimii jatkossa GrowHow'n varastona ja jakelukeskuksena tanskalaisille asiakkaille. 
 
Kaikki strategiset liiketoimintayksiköt ovat laatineet suunnitelmat pääoman käytön tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. Vuonna 2003 aloitettuja kannattavuuden parantamisohjelmia on jatkettu suunnitellulla tavalla.
 
LOPPUVUODEN NÄKYMÄT
 
Paperi- ja sellukemikaalien asiakasteollisuudessa matalasuhdanteen ennakoidaan paranevan hitaasti loppuvuotta kohden. Alalta onkin viime aikoina saatu joitain myönteisiä viestejä. Vuonna 2003 tehtyjen yritysostojen myötä yksikön maantieteellinen läsnäolo on voimistunut ja tuote- ja palveluvalikoima laajentunut erityisesti Pohjois-Amerikassa. Paperi- ja sellukemikaaliyksikön koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan. Liikevoiton uskotaan kireästä kilpailutilanteesta huolimatta olevan samalla tasolla kuin viime vuonna, jolloin siihen sisältyi 7,7 milj. euron myyntivoitto.
 
Vedenpuhdistuskemikaalien kysynnän odotetaan kehittyvän edelleen suotuisasti. Vaihtoehtoisten raaka-aineiden käyttö, lisääntyvä myynti ja paremmat myyntihinnat kompensoivat raaka-ainehintojen nousua. Liikevaihdon ja -voiton arvioidaan paranevan viime vuodesta.
 
Teollisuuskemikaalien nykyisten yksiköiden liikevaihdon oletetaan olevan viime vuotta korkeampi. Titaanidioksidipigmenteissä hinnat ovat olleet viimevuotista alhaisempia. Kysynnän  piristyminen kausiluonteisesti on kuitenkin selvästi nähtävissä ja hintojenkin odotetaan vahvistuvan. Tarjonta on supistunut eräiden tuottajien suljettua valmistuskapasiteettia. Vuoden jälkipuoliskon odotetaan olevan titaanidioksidiyksikössä alkuvuotta parempi. Liikevoiton odotetaan olevan koko Industrial Chemicalsissa viimevuotista parempi. Fine Chemicals ja Calcium Chloride -yksiköiden myyntien toteutuminen ja ajoitus vaikuttaa merkittävästi Industrial Chemicalsin koko vuoden liikevaihtoon ja liikevoittoon. 
 
Maalien myynnin odotetaan olevan viime vuoden tasolla. Myynti kasvaa Venäjällä ja Baltian maissa edelleen ja perustuu erityisesti Venäjällä yhä enemmän paikalliseen tuotantoon. Tehostamistoimien vaikutukset ja synergiaedut parantavat osaltaan tulosta, ja liikevoiton odotetaan kasvavan viime vuodesta.
 
GrowHow'ssa lannoitteiden hintatason uskotaan jatkuvan vahvana. Maailman viljavarastot ovat poikkeuksellisen pienet, mikä vahvistaa viljan hintaa ja auttaa säilyttämään lannoitteiden terveen hintatason. GrowHow'n liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla ja liikevoiton paranevan viime vuodesta huolimatta tuotantoseisokkien aiheuttamista poikkeuksellisista kustannuksista, jotka jatkuvat Isossa-Britanniassa yhden typpihappotehtaan osalta myös heinä-syyskuussa. GrowHow'n listaamismahdollisuuksia selvitetään edelleen.
 
Kemira-konsernin liikevaihdon, liikevoiton ja nettotuloksen uskotaan kasvavan vuoden 2003 tulokseen verrattuna. Meneillään olevat liiketoimien myynnit ja erityisesti GrowHow'n mahdollinen irrottaminen Kemira-konsernista vaikuttavat toteutuessaan oleellisesti konsernin kuluvan vuoden liikevaihtoon, tulokseen, rahavirtaan ja taseeseen.
 
Helsinki 3.8.2004
 
Hallitus
 
 
Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Attachments

TULOSKATSAUS 1.1. - 30.6.2004