Peab Industris årsstämma 2008


Peab Industris årsstämma 2008

• Kontantutdelningen fastställdes till 1,50 kr per aktie
• Godkännande av konvertibler till nyanställda
• Fortsatt bemyndigande till återköp

Peab Industri AB (publ) avhöll under torsdagen sin årsstämma. Stämman beslutade
i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning uppgående till 1,50 kr per
aktie. Avstämningsdag fastställdes till tisdagen den 20 maj och utdelningen
beräknas sändas ut av VPC fredagen den 23 maj.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

Styrelseledamöterna Mats Paulsson, Eva Hörwing, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson,
Mats O Paulsson, Jan Segerberg och Kjell Åkesson omvaldes. Mats Paulsson
omvaldes som styrelseordförande. 

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 800 000
konvertibler om sammantaget nominellt högst 46 400 000 kr som kan komma att
konverteras till aktier av serie B. Konvertiblerna löper fr o m den 1 december
2008 t o m den 30 november 2012. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer ett
helägt dotterbolag till Peab Industri AB, med rätt och skyldighet för
dotterbolaget att i första hand erbjuda medarbetare som anställts eller genom
företagsförvärv tillkommit i koncernen efter den 15 november 2007, att fr o m
den 26 november 2008 t o m den 12 december 2008 förvärva konvertibler samt i
andra hand erbjuda Peabs Vinstandelsstiftelse rätt att förvärva de konvertibler
som inte förvärvats av de anställda. Konvertering till aktier av serie B kan ske
i särskilda konverteringsfönster i december 2010 och 2011 samt i september 2012.
Konverteringskursen skall motsvara 120 procent av den för aktier av serie B på
OMX Nordiska Börs Stockholms officiella kurslista noterade genomsnittliga
senaste betalkursen under perioden fr o m den 3 november 2008 t o m den 14
november 2008. Konverteringskursen skall dock vara lägst 58 kr. Vid en
konverteringskurs om 58 kr uppgår den högsta möjliga utspädningen till ca 0,94
procent av aktiekapitalet och ca 0,46 procent av röstetalet. 

Stämman bemyndigade styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett
eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt
högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för
bemyndigandet. Nyemission skall ske på för marknaden sedvanliga villkor. 

Vidare beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa
årsstämma fatta beslut om att, på OMX Nordiska Börs Stockholm eller genom ett
förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare, förvärva högst så många Peab
Industri-aktier av serie A eller B att bolaget efter förvärv innehar högst 8 525
000 aktier. Vid förvärv på OMX Nordiska Börs Stockholm skall priset ligga inom
det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid förvärvserbjudande riktat till
aktieägarna ska priset uppgå till lägst börskursen vid erbjudandet med en
maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Syftet med återköp av egna aktier skall
vara att användas vid finansiering av förvärv m m och/eller att, genom senare
indragning, ge möjlighet att neutralisera den utspädning som kan uppstå i
samband med konvertering av konvertibler.

Stämman bemyndigade också styrelsen att kunna besluta om avyttring av högst 8
525 000 egna A eller B aktier under tiden fram till nästa årsstämma.
Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om till vem avyttringen skall
ske samt villkoren för och det sätt på vilket avyttringen skall ske. Vid
avyttring genom försäljning på OMX Nordiska Börs Stockholm ger bemyndigandet
styrelsen rätt att avyttra aktier till ett pris som ligger inom det vid var tid
registrerade kursintervallet. Vid avyttring på annat vis än genom försäljning på
OMX Nordiska Börs Stockholm, ska priset lägst uppgå till börskursen vid
avyttringstidpunkten. 

Bemyndigandena ger styrelsen rätt att besluta om övriga frågor relaterade till
förvärv och överlåtelse av egna aktier. 

Till valberedning valdes Karl-Axel Granlund, Erik Paulsson och Mats Paulsson.
Erik Paulsson valdes till valberedningens ordförande.

För ytterligare information, kontakta:
Niclas Winkvist, CFO Peab Industri 0431-44 96 05
Staffan Bremander, informationschef Peab Industri 0733-37 11 10


Informationen är sådan som Peab Industri AB är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2008 kl
15.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab Industri finns på
www.peabindustri.se.


Peab Industri är en ledande producent av produkter och tjänster till den
nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Omsättningen överstiger 7 miljarder och
antalet anställda är cirka 2 400. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge och
Finland. Aktien är noterad vid OMX Nordiska Börs Stockholm. Huvudkontoret ligger
i Ängelholm i Skåne.

Attachments

05152765.pdf