Delvis tilbakeføring av restruktureringkostnader avsatt i foreløpig regnskap for 1999

Oslo, NORWAY


Som tidligere annonsert, vil Norsk Hydro redusere den årlige produksjonen av nitratgjødsel med vel en million tonn, eller omlag 20 prosent av Hydros kapasitet for denne type gjødsel.
Reduksjonen vil bli iverksatt ved stengning av nitratgjødselkapasitet ved tre produksjonsanlegg, hvorav ett i Montoir i Frankrike. Dette anlegget produserer også fullgjødsel - som produksjonsteknisk har sammenheng med nitratproduksjonen- slik at begge disse produksjonsanlegg var forutsatt nedstengt samtidig. Dette var inkludert i de tidligere annonserte restruktureringskostnadene på 960 millioner kroner i 4. kvartal 1999, relatert til nedstengning av anlegg.

Hydro har nå besluttet å redusere avsetningene til restrukturering til 632 millioner kroner ut fra at det er besluttet å videreføre produksjon av fullgjødsel i Montoir. Av reduksjonen i avsetning på 328 millioner kroner, representerer 158 millioner kroner avsetninger for fremtidige kostnader og 170 millioner kroner nedskrivning av anleggsverdier. Endringen medfører at Hydros resultat etter skatt i 1999 øker med 328 millioner kroner i forhold til de foreløpige regnskapstall som ble annonsert i februar. Beslutningen er begrunnet av to uavhengige forhold:

1. Det er identifisert et teknisk og økonomisk tilfredsstillende konsept som muliggjør produksjon av visse spesialgjødsler med svovel i Montoir, kombinert med videreføring av fullgjødselproduksjon og med positiv kontantstrøm fra driften.

2. Kommunikasjon med franske myndigheter indikerer at en full nedstengning av produksjonen vil medføre tilleggskostnader som ikke kunne forutses på det tidspunkt beslutningen om nedstengning ble tatt.

Hydro intensiverer arbeidet med å forbedre de økonomiske resultater innen forretningsområdet Hydro Agri som er en av selskapets kjernevirksomheter. Videreføring av de kostnadsreduksjonene som ble iverksatt i programmet "Agenda 99" har høy prioritet. I forbindelse med de restruktureringstiltakene som ble annonsert i desember 1999, forventer Hydro at avsetninger for kostnader ved bemanningsreduksjoner vil være 130 - 170 millioner kroner i første kvartal 2000. Ytterligere 60 - 70 millioner kroner forventes i annet kvartal i forbindelse med restruktureringen innen produksjon av nitratgjødsel. Det vil påløpe ytterligere kostnader senere i året vedrørende andre tidligere annonserte forbedringsprogrammer som medfører videre reduksjon av kostnader og bemanning.