Norsk Hydro: Hydros Kapitalmarkedsdag 2014: Styrket drift og høyere verdiskaping i stramt marked


 

Det ventes at det globale aluminiummarked vil fortsette å være stramt i tiden framover, noe som gir høyere "all-in" metallpriser og sterkere inntjening for aluminiumprodusenter. På Kapitalmarkedsdagen fokuserer Hydro på verdiskaping i et strammere aluminiummarked gjennom sin aspirasjon om å bli bedre, større og grønnere. Aspirasjonen dekker hele verdikjeden for aluminium, med strategiske mål for hvert av forretningsområdene innenfor de tre kategoriene.

 

Hydros viktigste ambisjon er å øke avkastningen til aksjonærene gjennom å bli:

  • Bedre: Operasjonelle og kommersielle forbedringer
  • Større: Økt porteføljekvalitet og selektiv vekst for å forbedre relativ posisjon i bransjen
  • Grønnere: Lavere energiforbruk og fotavtrykk for å styrke framtidig konkurransefortrinn på klima

 

De operasjonelle og kommersielle forbedringene som er iverksatt gjennom hele verdikjeden viser en klar effekt. De gjennomførte forbedringene fra 2011* til i dag (hittil i år, per tredje kvartal 2014, annualisert) utgjør 3,7 milliarder kroner. I tillegg gjenstår 1,5 milliarder kroner som skal oppnås (ekskludert samarbeidsselskapet Sapa) gjennom kunngjorte forbedringsprogrammer. Dette gjelder blant annet forbedringsprogrammet på 180 dollar per tonn i Hydros joint venture-selskaper innen Primærmetall, programmet "Fra B til A" i Bauksitt & Alumina, "Climb"-programmet i Valsede Produkter, aspirasjonen i Energi, og forbedringsprogrammet i konsernsenteret. I tillegg er Sapas omstrukturerings- og synergiprogram i rute med å levere forbedringer på én milliard kroner innen utgangen av 2016.

 

- Markedsforholdene ser vesentlig bedre ut enn for ett år siden, men vi holder trykket oppe i forbedringsprogrammene, som alle er i rute. Dette bidrar til å øke vårt verdiskapingspotensial, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - Vi gjør alt vi kan for å finne og definere nye tiltak, mens vi jobber for å opprettholde vår posisjon som benchmark i bransjen når det gjelder operasjonelle forbedringer.

 

Bauksitt & Alumina fortsetter å øke produksjonen opp mot designkapasitet, samtidig som de reduserer kostnadene og øker effektiviteten. Etter enkelte driftsutfordringer i 2013, er produksjonen nå tilbake på rekordnivå. I tillegg begynner effekten fra "Fra B til A"-programmet å gi utslag på bunnlinjen. Arbeidet med den strategiske ambisjonen om å prise bauksitt og alumina basert på egne fundamenter fortsetter, noe som representerer en betydelig oppside i forhold til dagens prisstruktur.

 

Primærmetall har oppnådd 2,3 milliarder kroner i forbedringer siden 2009, og finner fortsatt nye tiltak som kan bidra til større verdiskaping i virksomheten. Nye tiltak, blant annet et mål om å realisere en kapasitetsøkning på 100.000 tonn i eksisterende celler i de heleide smelteverkene, og arbeidet med å skape forbedringer utover 300 dollar-programmet, viser hvordan forbedringer nå er en integrert del av driftskulturen i Primærmetall. Strategien med å satse på produkter med høy premium har også gitt betydelig inntjening, ettersom merverdiprodukter prises til historisk høyt nivå over standard ingot.

 

På bakgrunn av at det ventes stor etterspørsel fra bilindustrien fortsetter Valsede Produkter å satse på differensiering gjennom innovasjon, kvalitet, service og ledetider. Det blir utviklet avanserte legeringer og produkter i tett samarbeid med kundene. Investeringen på 130 millioner euro i ny produksjonskapasitet for bilindustrien vil firedoble produktleveransene til karosserimarkedet. Produksjonen ventes å starte i andre halvår 2016. I tillegg vil byggingen av et nytt resirkuleringsanlegg for brukte drikkebokser i 2015 gi lavere metallkostnader i Valsede Produkters produksjonskjede, samt bidra med signifikante CO2 besparelser fra resirkulering av brukt skrapmetall, som bringer oss nærmere klimanøytralitet.

 

Energis aspirasjon omfatter operasjonelle og kommersielle forbedringer, i tillegg til å bidra med konkurransedyktig energiforsyning for Hydros verdikjede. Energi har lykkes med å inngå kraftkontrakter på 2,7 TWh til Hydros norske smelteverk for perioden fra 2021 til 2030, til et prisnivå som gir rom for konkurransedyktig aluminiumproduksjon i Norge. Ettersom Energi er både produsent av kraft og integrert i verdikjeden til en forbruker, er det et mål å utnytte hele potensialet for verdiskaping i en unik kombinasjon av operasjonell og kommersiell kompetanse.

 

Å skape livskraftige samfunn er Hydros formål og eksistensberettigelse. Det blir iverksatt tiltak gjennom hele verdikjeden som skal sikre at Hydro når sitt mål om å være klimanøytral innen 2020. Hydro ønsker å øke sin energieffektivitet gjennom å være den primærprodusenten som har lavest gjennomsnittlig utslipp av CO2 i hele aluminiumindustrien. Lave CO2-utslipp er et konkurransefortrinn og dette fortrinnet vil bare bli større etter hvert som verden må trappe opp innsatsen for å løse klimautfordringen.

 

Den globale etterspørselen etter aluminium utenfor Kina er antatt å øke med 3-4 % i 2014, og også i 2015. Etterspørselen etter aluminium har økt det siste året, en bredt basert vekst, på tvers av segmenter og regioner, og som styrkes av substitusjon i mange segmenter, inkludert transport og kraft/elektronikk.

 

- Bedringen i markedsbalansen for primæraluminium gir grunnlag for bærekraftig og lønnsom drift. Selv om det fortsatt er mye aluminium på lager, en viss makroøkonomisk usikkerhet i Europa og økning i eksport av halvfabrikata og bearbeidede produkter fra Kina, ser den grunnleggende situasjonen mye bedre ut enn for bare ett år siden, sier Brandtzæg. - I tillegg til at etterspørselen er høyere enn produksjonen i primærmarkedet, har vi også sett en tilstramming i råvaremarkedene for bauksitt og alumina, noe som gir interessante kommersielle muligheter, og også legger press på kostnadsbasen for kinesiske produsenter av alumina og aluminium.

 

- Etter flere år med lav inntjening gir de grunnleggende forholdene i markedet nå en viss grunn til optimisme. Vi skal utnytte markedsforholdene og oppfylle vår viktigste ambisjon om å øke aksjonæravkastningen gjennom vår aspirasjon om å bli bedre, større og grønnere, konkluderer Brandtzæg.

 

På grunn av optimalisering av investeringer er vedlikeholdsinvesteringer for 2014 anslått til 3,3 milliarder kroner, som er lavere enn tidligere kommunisert. Dette er grunnet flytting av enkelte investeringer i Bauksitt og Alumina inn i 2015. I tillegg til dette forventes byggingen av et deponi for rødslam ved Alunorte i Brasil, restdeponi ved Paragominas, og mer omforing enn gjennomsnittet i Primærmetall, å øke vedlikeholdsinvesteringer til 5,7 milliarder kroner. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer forventes å være 3,5 milliarder kroner. Ekspansjonsinvesteringer for 2015 forventes å utgjøre 0,8 milliarder kroner, inkludert produksjonslinjen for karosseriplater i Grevenbroich, resirkuleringsanlegget for brukte drikkebokser i Neuss og enkelte andre mindre prosjekter. Dette bringer totale investeringer til 6,5 milliarder kroner i 2015, sammenlignet med 3,5 milliarder i 2014.

 

* 300 dollar-programmet inkludert fra 2009

 

Investorkontakt

Kontakt            Pål Kildemo

Mobil               + 47 970 96 711

E-post              Pal.Kildemo@hydro.com

 

Pressekontakt

Kontakt            Halvor Molland

Mobil               + 47 929 79 797

E-post              Halvor.Molland@hydro.com

 

*********

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Attachments

Norsk Hydro CMD 2014