Norsk Hydro :Fjerde kvartal 2014: Rekordresultat drevet av bedre prestasjoner og markedsforhold


Norsk Hydro ASAs underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) økte til 2 886 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 1 490 millioner kroner i tredje kvartal 2014. Bauksitt & Alumina og Primærmetall har levert sine beste kvartalsresultater siden 2007.

  • Rekordhøy underliggende kvartals-EBIT på 2.886 millioner kroner
  • Forslag til utbytte for 2014 på 1 krone per aksje
  • Revidert utbyttepolitikk: 40 % av selskapets nettoresultat over sykelen
  • Høyere realiserte "all-in" metallpriser og aluminapriser, støttet av valutakursutviklingen
  • Forbedret drift ved Alunorte og Paragominas
  • Investeringsbeslutning tatt for teknologipiloten på Karmøy

Høyere realiserte aluminiumpriser, produktpremier og realiserte aluminapriser har hatt en betydelig positiv effekt på kvartalsresultatet, sammen med en kraftig styrking av US-dollar sammenliknet med norske kroner og brasilianske real.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg vesentlig i fjerde kvartal, som følge av høyere realiserte aluminapriser, høyere salgsvolum og lavere driftskostnader ved Alunorte, i tillegg til en positiv valutakursutvikling. Bauksittproduksjonen økte i kvartalet og nådde 10,2 millioner tonn omregnet til årsbasis.

- Jeg er glad for å legge fram de beste kvartalsresultatene vi noen gang har rapportert siden vi ble et rent aluminiumselskap i 2007. For andre kvartal på rad ser vi også en solid forbedring i driftskostnadene ved Alunorte og Paragominas, i tillegg til økt produksjonsnivå, som reflekterer robust drift, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - I tråd med vårt ønske om å gi våre aksjonærer en kontantavkastning foreslår styret å øke det årlige utbyttet fra 0,75 kroner per aksje til 1 krone per aksje. Samtidig reviderer styret utbyttepolitikken fra 30 % til 40 % av selskapets nettoresultat over sykelen fortsetter Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg betydelig i fjerde kvartal, påvirket av en ytterligere oppgang i realiserte aluminiumpriser og produktpremier. Styrkingen av US-dollar sammenliknet med norske kroner og brasilianske real har også hatt en betydelig positiv effekt på det underliggende resultatet for kvartalet.

- Etter godkjenningen fra ESA i forrige uke, er jeg nå svært glad for at vi har besluttet å gå videre med teknologipiloten på Karmøy. Piloten vil demonstrere neste generasjons teknologi i Hydro, som skal produsere aluminium med det laveste energiforbruket og de laveste CO2-utslippene i verden, per tonn metall produsert, sier Brandtzæg.

- Vi vil fortsette med forbedringsarbeidet også i 2015, både når det gjelder kommersielle forhold og drift.  Nå som utsiktene til økt inntjening har bedret seg, har tiden kommet for å virkelig vise hvor sterk forbedringskulturen vår er, sier Brandtzæg.

Metallmarked leverte en høyere underliggende EBIT sammenliknet med kvartalet før, påvirket av positive valutaeffekter og bedre resultat fra omsmeltevirksomheten, som delvis ble utliknet av svakere resultater fra handelsvirksomheten.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned sammenliknet med tredje kvartal 2014, hovedsakelig som følge av sesongmessig lavere salgsvolumer. Presset på marginene har fortsatt, men dette ble for det meste utliknet av valutagevinster på eksportsalg. Positive bidrag fra smelteverket Rheinwerk grunnet høyere all-in metallpriser1) hadde en positiv effekt på det underliggende resultatet for kvartalet.

Underliggende EBIT for Energi økte sammenliknet med tredje kvartal, grunnet høyere produksjon.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med tredje kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel.

Kontantstrøm fra driften var 4,4 milliarder kroner i fjerde kvartal. Kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,8 milliarder kroner, netto etter salgsinntekter. Hydros netto gjeldsposisjon var 0,1 milliarder kroner ved utgangen av fjerde kvartal, noe som også var påvirket av urealiserte valutatap, utbetaling av utbytte til minoritetsinteresser og en utbetaling til Vale som representerer det første av to avdrag for de gjenværende aksjene i Paragominas.

For året som helhet har underliggende EBIT mer enn doblet seg til 5 692 millioner kroner, sammenliknet med 2 725 millioner kroner i 2013. Resultatutviklingen er påvirket av en betydelig økning i all-in metallpriser1) i tillegg til en styrking av US-dollar sammenliknet med norske kroner og brasilianske real. Etter flere år med krevende markedsforhold, har det globale aluminiummarkedet bedret seg med betydelig høyere all-in metallpriser og en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter primæraluminium, med et markedsunderskudd på rundt en million tonn i verden utenom Kina. Betydelige driftsrelaterte og kommersielle forbedringer som er gjort på tvers av verdikjeden har styrket Hydros evne til å skape verdier i en situasjon med stadig bedring i grunnleggende markedsforhold.

Hydros styre foreslår å utbetale et utbytte på 1 krone per aksje for 2014, noe som reflekterer selskapets ønske om å gi sine aksjonærer en kontantavkastning. Utbyttet reflekterer selskapets driftsresultater for 2014, en sterk finansiell stilling, samt forbedrede inntjeningsforventninger for 2015. Hydros styre har revidert selskapets utbyttepolitikk fra 30 % til 40 % av selskapets nettoresultat over sykelen

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2 295 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater og positive metalleffekter som til sammen utgjorde et tap på 72 millioner kroner. Rapportert resultat inkluderte også nedskrivningskostnader på 145 millioner kroner knyttet til valseverket i Slim i Italia. I tillegg omfatter rapportert EBIT kostnader knyttet til Sapa på 337 millioner kroner (Hydros andel), hovedsakelig knyttet til nedskrivning og omstrukturering, og netto andre kostnader på 36 millioner kroner.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 937 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 476 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også øvrige kostnader på 30 milliarder kroner.

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde et tap på 168 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert et netto valutatap på 2 252 millioner kroner. I forrige kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet 665 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 1 001 millioner kroner.

1) "All-in"-metallprisen er definert som aluminiumprisen på LME pluss premium.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje
Fjerde kvartal 2014 Tredje kvartal 2014 % endring forrige kvartal Fjerde kvartal 2013 % endring samme kvartal i fjor Året 2014 Året 2013
               
Driftsinntekter 21656 19698 10 % 16570 31 % 77907 64877
               
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT) 2295 1937 19 % (14) >100 % 5674 1663
Poster ekskludert 591 (447) >100 % 485 22 % 18 1063
Underliggende EBIT 2886 1490 94 % 471 >100 % 5692 2725
               
Underliggende EBIT:              
Bauksitt & Alumina 528 (26) >100 % (379) >100 % (55) (1057)
Primærmetall 1989 1216 64 % 484 >100 % 3937 1422
Metallmarkeder 221 171 29 % 190 17 % 634 594
Valsede Produkter 96 243 (60) % 100 (3) % 698 615
Energi 360 234 54 % 383 (6) % 1197 1653
Øvrig og elimineringer (308) (349) 12 % (306) (1) % (717) (502)
Underliggende EBIT 2886 1490 94 % 471 >100 % 5692 2725
               
Underliggende EBITDA 4170 2615 59 % 1619 >100 % 10299 7306
               
Underliggende resultat fra avhendet virksomhet - - - - - - 220
               
Resultat (168) 665 >(100) % (758) 78 % 1228 (839)
Underliggende resultat 1979 1043 90 % 140 >100 % 3728 1610
               
Resultat per aksje (0,18) 0,29 >(100) % (0,39) 53 % 0,39 (0,45)
Underliggende reusltat per aksje 0,83 0,43 96 % 0,02 >100 % 1,55 0,65
               
Finansielle data:              
Investeringer - millioner kroner 1449 889 63 % 1 057 37 % 3625 3761
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt (13587) (14061) 3 % (10128) (34) % (13587) (10128)
               
Nøkkeltall fra driften              
               
Produksjon av alumina (1 000 tonn) 1501 1478 2 % 1452 3 % 5933 5377
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn) 499 487 2 % 492 1 % 1958 1944
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)   1997   1906 5 %   1802 11 %   1850   1902
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)   13355   11909 12 %   10916 22 %   11624   11160
Realisert NOK/USD vekslingskurs 6,69 6,25 7 % 6,06 10 % 6,28 5,87
Totalt salg av metallprodukter (1 000 tonn)   780   811 (4) %   777   -   3305   3164
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn) 213 244 (13) % 226 (5) % 946 941
Kraftproduksjon (GWh) 2823 2170 30 % 2411 17 % 10206 10243

Investorkontakt

Kontakt    Pål Kildemo

Mobil       +47 97096711

E-mail      Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt    Halvor Molland

Mobil       +47 92979797

E-mail      Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


Attachments

Q4 Rapport Q4 Presentasjon