Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021


Tilikausi 1.7.202030.6.2021

  • Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli erinomaiset 40,6 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo kasvoi 6 572 miljoonasta 2 189 miljoonalla eurolla euroa 8 761 miljoonaan euroon
  • Solidiumin tilikauden tulos oli 197 miljoonaa euroa
  • Solidiumin hallitus ehdottaa, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 368 miljoonaa euroa

Kuuden kuukauden jakso 1.1.30.6.2021

  • Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella oli 23,7 prosenttia

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi

”Solidiumin tilikautta leimasi optimistinen tunnelma, kun maailmantalous alkoi elpyä koronapandemian hellittäessä ja yritysten näkymät kääntyivät positiivisiksi. Kansantalouksien paraneva tilanne näkyi myös salkkuyhtiössämme, joiden arvostukset ovat nousseet trendin mukana, mutta myös parantaneet operatiivista toimintaansa.

Tilikauden aikana Solidium lisäsi omistusta Nokiassa, Nokian Renkaissa sekä
TietoEVRYssä, ja kevensi omistusosuutta Outokummussa sekä SSAB:ssa. Tilikauden alussa myimme omistuksemme Neleksessä Valmetille. Myös salkkuyhtiöissä tapahtui merkittäviä yritysjärjestelyjä, kun Konecranes ja Cargotec ilmoittivat yhdsitymisestä. Lisäksi juuri tilikauden päätyttyä Valmet ja Neles ilmoittivat sulatumissuunnitelmasta.

Kuluneella tilikaudella paneuduimme aiempaa syvällisemmin yhtiöiden hiilitaseeseen. Toteutimme projektin, jossa vertasimme salkkuyhtiöitämme hiilidioksidiintensiteetin suhteen saman toimialan yrityksiin maailmalla.

Toimiohjeensa mukaan Solidium tulouttaa valtiolle omistusyhtiöstä saamansa osingot. Koronaviruspandemia vaikutti yhä pörssiyhtiöiden osingonmaksuun. Kevään 2021 yhtiökokouksissa kaikki omistusyhtiömme eivät vielä maksaneet osinkoa. Tilikaudella saamamme osingot ennen veroja laskivatkin tästä syystä edellisen tilikauden 230 miljoonasta eurosta 219 miljoonaan euroon.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 9 593 miljoonaa euroa 30.6.2021 (7 841 miljoonaa euroa 31.12.2020 ja 6 950 miljoonaa euroa 30.6.2020). Kaikkien omistusten tuotto oli 23,0 prosenttia kuuden kuukauden katsauskaudella, ja 39,2 prosenttia päättyneeltä tilikaudelta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 9 024 miljoonaa euroa 30.6.2021 (7 620 miljoonaa euroa 31.12.2020 ja 6 799 miljoonaa euroa 30.6.2020). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 23,7 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 40,6 prosenttia. Tilikauden aikana parhaiten tuottivat Metso Outotec (101 %), Outokumpu (99 %) ja Konecranes (85 %).

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 569 miljoonaa euroa 30.6.2021 (222 miljoonaa euroa 31.12.2020 ja 151 miljoonaa euroa 30.6.2020). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,3 prosenttia ja päättyneeltä tilikaudelta 0,8 prosenttia.

Solidiumin saama voitonjako

Solidium sai tilikaudella omistamiltaan yhtiöiltä osinkoa yhteensä 219 miljoonaa euroa ennen veroja (1.7.2019–30.6.2020: 230 miljoonaa euroa) ja verojen jälkeen 200 miljoonaa euroa (206 miljoonaa euroa). Solidiumin saama osinkotuotto oli noin 2,4 prosenttia suhteessa osakeomistusten arvoon 30.6.2021. Yhtiöistä Nokia, Outokumpu sekä SSAB päättivät jättää jakamatta osinkoa tilikaudelta 2020.

Voitonjakoehdotus

Hallituksen ehdottama voitonjako 368 miljoonaa euroa koostuu tilikaudelta 2020-2021 saaduista osingoista verojen jälkeen 200 miljoonaa euroa sekä edelliseltä tilikaudelta 2019-2020 jakamattomista osingoista 168 miljoonaa euroa.

Osallistuminen osakkeenomistajien nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metso Outotecin, Nokian Renkaiden, Outokummun, TietoEVRYn ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, Konecranesin, SSAB:n ja Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelivat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2021.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Kevään 2021 yhtiökokouskaudella Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiin uudelleen Metso Outotecin hallitukseen sekä Stora Enson hallitukseen, johon hänet valittiin hallituksen puheenjohtakasi. Lisäksi sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen valittiin uudelleen SSAB:n hallitukseen. Näiden lisäksi Soldiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin hallituksessa, Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa ja Timo Ahopelto TietoEVRYn hallituksessa.

Osaketransaktiot

Tilikauden aikana Solidium hankki Nokian osakkeita 115 miljoonalla eurolla, Nokian Renkaiden osakkeiden osakkeita 76 miljoonalla eurolla ja TietoEVRY:n osakkeita 26 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokiassa nousi tilikauden aikana 4,8 prosentista 5,3 prosenttiin, Nokian Renkaissa 6,8 prosentista 8,8 prosenttiin ja TietoEVRY:ssä 10,0 prosentista 10,9 prosenttiin. Lisäksi Solidium osallistui Outokummun instituutiosijoittajille suunnattuun antiin 10 miljoonalla eurolla.

Heinäkuussa 2020 Solidium myi Metson ja Outotecin yhdistymisen myötä saadut Neles-osakkeet Valmetille 190 miljoonalla eurolla. Helmikuussa 2021 Outokummun osakkeita myytiin 24 miljoonalla eurolla. Outokummun osakkeiden myynnin sekä suunnatusta annista johtuneen omistusosuuden liudentumisen myötä omistusosuus Outokummussa laski 21,7 prosentista 18,9 prosenttiin. Huhtikuussa 2021 Solidium kevensi omistustaan SSAB:ssa myymällä 65 miljoonaa SSAB:n B-osaketta markkinoille. Osakemyynnin myyntitulot olivat noin 277 miljoonaa euroa ja osakemyynnin johdosta Solidiumin omistusosuus SSAB:ssa laski aiemmasta 12,6 prosentista 6,3 prosenttiin kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ja ääniosuus laski noin 9,8 prosentista noin 8,0 prosenttiin.

Yritysjärjestelyt

1.10.2020 Konecranes ja Cargotec ilmoittivat järjestelystä yhdistää yhtiöt, minkä yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät 18.12.2020. Järjestelyn seurauksena yhdistyvästä yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija satamalaitteissa sekä niihin liittyvissä palveluissa ja myös muissa materiaalivirtoihin liittyvissä laitteissa ja palveluissa. Solidium tukee järjestelyä, koska uskomme sen luovan omistaja-arvoa Konecranesin ja Cargotecin toisia täydentävän tarjoaman, teknologia- ja palveluosaamisen sekä muiden synergiaetujen seurauksena. Nykyinen tavoite on saada sulautuminen toteutettua vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Aikataulu siirtyi eteenpäin kilpailuviranomaisten aloitettua toisen vaiheen lupaharkinnan, joka on tavanomaista suurissa yritysjärjestelyissä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Solidiumin tilikauden jälkeen heinäkuussa 2021 Valmet ja Neles ilmoittivat sulautumissuunnitelmasta, jonka odotetaan toteutuvan tammikuussa 2022. Solidium näkee Neleksen houkuttelevana kumppanina tukemaan Valmetin kasvua, ja sitoutui äänestämään sulautumisen puolesta Valmetin osalta asiasta päättävässä yhtiökokouksessa. Järjestelyn esitetyin ehdoin Solidium omistaisi yhdistyneestä yhtiöstä 9,1 % ja jatkaisi Valmetin suurimpana omistajana.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.11.2020. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2019–30.6.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio ja Kimmo Viertola.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin tilikauden tulos oli 197 miljoonaa euroa. Solidiumin toimintakulut olivat 4,4 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten 0,06 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo kasvoi osakesijoitusten arvonmuutosten johdosta katsauskauden aikana 2,2 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 8,8 miljardia euroa.
  

 1.7.2020-30.6.20211.7.2019-30.6.2020
Liikevoitto, milj. €             -4,4-3,8
Tilikauden voitto, milj. € 196,7210,6
Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, %39,2-7,9
Toiminnan hallinnointikulusuhde, %0,060,05
Substanssiarvo, milj. €8 760,66 572,1
Rahoitusvelat, milj. €0,00,0
Omavaraisuusaste, %9195
Voitonjako, milj. €368,0*0,0
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä1212

                * Hallituksen ehdotus

Solidiumin vuosikertomus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Tätä tiedotetta ei ole tilintarkastettu.

Liite: Solidiumin omistukset 30.6.2021
   
Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 10,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.

LiiteTags

Attachments

Tilinpäätöstiedote 2021 FIN