Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2021


Räkenskapsperioden 1.7.2020-30.6.2021

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var utmärkta 40,6 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet ökade med 2 189 miljoner euro från 6 572 miljoner euro till 8 761 miljoner euro
  • Räkenskapsperiodens resultat var 197 miljoner euro
  • Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 368 miljoner euro som dividend till ägaren

Halvårsperioden 1.1.-30.6.2021

  • Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 23,7 procent under rapportperioden

Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar

”Solidiums räkenskapsperiod 2020–2021 kännetecknades av en optimistisk stämning då ekonomin började återhämta sig från coronaviruspandemin och då företages utsikter blev mera positiva. Den positiva utvecklingen i ekonomin syntes även i våra portföljbolag, vars värderingar steg, och den operativa verksamheten förbättrades.

Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och TietoEVRY, samt minskade sin ägarandel i Outokumpu och SSAB. I början av räkenskapsperioden sålde vi vår ägarandel i Neles till Valmet. Det skedde också anmärkningsvärda evenemang inom våra portföljbolag då Konecranes och Cargotec meddelade om att gå ihop. Precis efter att räkenskapsperioden tog slut meddelade även Valmet och Neles om sina fusionsplaner.

Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att fördjupa oss i bolagens koldioxidbalans. Vi förverkligade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.

I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till staten. Coronaviruspandemin påverkade fortfarande börsbolagens dividendutdelning. I bolagsstämmorna under våren 2021 bestämde vissa av våra portföljbolag att inte betala dividend ännu. På grund av det här minskade våra dividender före skatt till 219 miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 230 miljoner euro. ”

SOLIDIUMS INNEHAV

Innehavens utveckling och nyckeltal

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 9 593 miljoner euro 30.6.2021 (7 841 miljoner euro 31.12.2020 och 6 950 miljoner euro 30.6.2020). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar 23,0 procent och 39,2 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för innehaven finns i bilagan.

Aktieinnehav
Värdet på Solidiums aktieinnehav var 9 024 miljoner euro 30.6.2021 (7 620 miljoner euro 31.12.2020 och 6 799 miljoner euro 30.6.2020). Den totala avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 23,7 procent under halvårsperioden och 40,6 procent under räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Metso Outotec (101 %), Outokumpu (99 %) och Konecranes (85 %) den bästa avkastningen.

Penningmarknadsplaceringar
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 569 miljoner euro 30.6.2021 (222 miljoner euro 31.12.2020 och 151 miljoner euro 30.6.2020). Avkastningen på penningmarknadsplaceringarna var 0,3 procent under halvårsperioden och 0,8 procent under räkenskapsperioden.

Vinstutdelning till Solidium

Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 219 miljoner euro i vinstutdelning före skatt (1.7.2019–30.6.2020: 230 miljoner euro) och 200 miljoner euro (206 miljoner euro) efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 2,4 procent i förhållande till aktieportföljens värde 30.6.2021. Nokia, Outokumpu, och SSAB bestämde att inte betala dividend under våren 2021.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslag på 368 miljoner euro som vinstutdelning består av 200 miljoner euro i dividend efter skatt från räkenskapsperioden 2020-2021 och av 168 miljoner euro icke utdelad dividend från föregående räkenskapsperiod 2019-2020.

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet och styrelseval

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov.

Solidiums representanter har verkat som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, Metso Outotec, Nokian Renkaat, Outokumpu, TietoEVRY och Valmet samt som medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB och Stora Enso. Nomineringsråden beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2021 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna.

På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen igen i styrelserna för Metso Outotec och Stora Enso. Mäkinen blev vald till styrelsens ordförande i Stora Enso. Placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen valdes igen till SSABs styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm i styrelsen för Sampo och Timo Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY.

Aktietransaktioner

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 115 miljoner euro, aktier i Nokian Renkaat för 76 miljoner euro och aktier i TietoEVRY för 26 miljoner euro. Till följd av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 4,8 procent till 5,3 procent, i Nokian Renkaat från 6,8 procent till 8,8 procent och i TietoEVRY från 10,0 procent till 10,9 procent. Därutöver deltog Solidium med 10 miljoner euro i aktieemissionen som Outokumpu riktade till institutionella investerare.

I juli 2020 sålde Solidium sina Neles aktier till Valmet för 190 miljoner euro. I februari 2021 såldes Outokumpu aktier för 24 miljoner euro. Avyttring av Outokumpu aktier och deltagande i den riktade aktieemissionen ledde till att ägarandelen i Outokumpu minskade från 21,7 procent till 18,9 procent. I april 2021 minskade Solidium sin ägarandel i SSAB genom att sälja 65 miljoner SSAB B aktier till marknaden. Försäljningsbeloppet var cirka 277 miljoner euro och Solidiums ägarandel i SSAB minskade från 12,6 procent till 6,3 procent i alla utfärdade och utomstående aktier, och röstandelen minskade från ungefär 9,8 procent till ungefär 8,0 procent.
  
Företagsarrangemang

1.10.2020 meddelade Konecranes och Cargotec om att gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes i extra bolagsstämmorna 18.12.2020. Genom fusionen blir det sammanslagna bolaget världsledande i lyftutrustning för hamnar inklusive därtill förknippade tjänster samt i bolagens övriga verksamheter. Solidium stöder arrangemanget eftersom vi anser att den skapar värde med Konercranes och Cargotecs varandra kompletterande erbjudande, teknologi- och tjänstkunskap samt med övriga synergier. Nuvarande målet är att genomföra fusionen före slutet av första halvåret 2022. Tidtabellen flyttades framåt då konkurrensmyndigheterna började andra stadiets översyn, vilket är vanligt bland stora företagsomstruktureringar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden

Efter räkenskapsperioden i juli 2021 meddelade Valmet och Neles om fusionsplanen, vilken förväntas att förverkligas i januari 2022. Solidium anser att Neles är en attraktiv partner för att stöda Valmets tillväxt, och förbinder sig att rösta för arrangemanget i Valmets extra bolagsstämma. I enlighet med transaktionsvillkoren skulle Solidium äga ungefär 9,1 % av det sammanslagna bolaget och fortsätta som Valmets största ägare. 

HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY

Ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 30.11.2020. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt att inte betala dividend. Till styrelseledamöter omvaldes fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola.

Ekonomiska nyckeltal

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 197 miljoner euro. Solidiums verksamhetskostnader var 4,4 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,06 procent. Solidiums substansvärde ökade med 2,2 miljarder euro tack vare värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 8,8 miljarder euro.

 1.7.2020-30.6.20211.7.2019-30.6.2020
Rörelsevinst, mn €               -4,4-3,8
Periodens vinst, mn € 196,7210,6
Avkastning enligt marknadsvärden, % 39,2-7,9
Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, %0,060,05
Substansvärde, mn € 8 760,66 572,1
Finansiella skulder, mn € 0,00,0
Soliditet, % 9195
Vinstutdelning, mn € 368,0*0,0
Genomsnittligt antal anställda 1212

* Styreslsens förslag


Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus.

Meddelandet har inte granskats av revisor.

Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2021

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Solidium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 10,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.

BilagaTags

Attachments

Tilinpäätöstiedote 2021 SWE