Norsk Hydro: Unikt posisjonert i en ny virkelighet


Hydro gikk inn i 2022 godt hjulpet av det sterkeste aluminiummarkedet på årtier som følge av gjenåpningene etter koronapandemien. Men året skulle snart preges av krig på europeisk jord, energikrise, inflasjonspress og økonomisk oppbremsing, som også førte til et betydelig fall i aluminiumetterspørselen. Vi er glade for å oppnå Hydros beste finansielle resultat noen gang i det som ble et utfordrende år.

Det siste året har på ny vist hvor raskt fundamentale forhold kan endre seg i markedene. Og hvor viktig det er å være robust og motstandsdyktig, og ikke tape av syne de langsiktige mulighetene.

Menneskene våre er Hydros viktigste ressurs

Det viktigste grunnlaget for solid drift er vår arbeidsstyrke med 32.000 dyktige og engasjerte ansatte rundt om i verden. Vi ser en direkte sammenheng mellom våre ansattes helse, sikkerhet og velvære, og vår solide driftskultur og gjennomføringen av vår strategiske agenda.

På vei ut av pandemien har vi sett en oppmuntrende fremgang i sikkerhetsarbeidet. Den totale skaderaten (TRI) i 2022 var 2,4 skader per million arbeidstimer som er en solid forbedring fra 3,3 i 2021. Omfanget av høyrisikohendelser (HRI) forbedret seg til 0,8 per million arbeidstimer i 2022 sammenlignet med 1,4 året før. Men vi kan ikke tillate oss noe hvileskjær. Å sikre et trygt arbeidsmiljø er et kontinuerlig arbeid som krever oppmerksomhet fra alle, hver dag, på hvert eneste skift.

Rekordår – og et solid utgangspunkt for å møte usikkerhet og gripe nye muligheter

I et urolig år dro vi fordel av vår sterke kostnadsposisjon og fremgangene i vårt forbedringsarbeid, samt høye aluminium- og kraftpriser. Vi leverte rekordresultater i 2022 med en justert EBITDA på 39,7 milliader kroner og en tilsvarende kapitalavkastning (RoaCE) på 22%, solid over vårt mål om 10% gjennom forretningssyklusen.

Dette kan for en stor del tilskrives innsatsen i organisasjonens forbedringsarbeid. I 2019 presenterte vi et ambisiøst forbedringsprogram med mål om å oppnå forbedringer på 7,3 milliarder kroner innen 2023. I fjor innfridde vi forbedringsambisjonen godt foran planen og vi har besluttet å heve listen på våre forbedringsambisjoner til 10 mrd i 2025 og 11 mrd i 2027.

Vi har også hevet vårt kommersielle mål med 0,5 mrd kroner, som allerede bærer frukter i form av grønnere produkter, bedre produktmiks, høyere marginer og vekst i markedsandeler, med mål og å styrke resultatene med 3 milliarder kroner i 2027.

Vår lave og robuste kostnadsposisjon er blant de 30% beste innenfor alumina og blant de 17% beste innenfor aluminium – med ambisjoner om ytterligere forbedring. I en industri som står overfor en brattere kostnadskurve kan dette åpne for forbedrede marginer fremover.

En konkurransedyktig aksjonæravkastning er viktig for å sikre at Hydro fortsetter å være en attraktiv investering for investorene. Vi er glade for å formidle styrets forslag om å dele ut 62% av overskuddet for 2022 i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer.

Megatrendene stiller oss overfor nye utfordringer – og nye muligheter

Fremover ser vi to megatrender som i særdeleshet vil påvirke vårt forretningsklima – ved å tilføre ny risiko, men også nye muligheter.

For det første ser vi en ny geopolitisk virkelighet med økt rivalisering mellom stormakter, svekkede globale institusjoner, redusert tillit og økt polarisering innenfor samfunn. Dette kan gi store utslag i den globale økonomien og ha effekt for handel, økonomisk samarbeid, forsyningskjeder og global utvikling.

Sårbarheten i globale forsyningskjeder som ble avdekket under pandemien er ytterligere forsterket av den russiske invasjonen av Ukraina. Slik vi ser det vil langsiktig forsyningssikkerhet, rimelighet og tilgang til energi, mineraler og strategiske materialer i økende grad representere et strategisk fortrinn.

Dernest, midt oppe i all usikkerhet om hva som ligger foran oss, er det en ting som virker sikkert: Vi ser hvordan høyere klimaambisjoner og økt oppmerksomhet om bærekraft får praktiske utslag i form av strengere reguleringer og forpliktelser for næringsvirksomhet, og høyere forventinger til industrien – blant politikere og myndigheter, men først og fremst blant kunder, investorer og finansinstitusjoner, og blant nåværende og fremtidige arbeidstagere.

Den nåværende energikrisen har vist hvor avgjørende tilgang på rimelig fornybar energi er for at samfunnet og industrien skal lykkes med det grønne skiftet. I takt med at markedet i økende grad er opptatt av hvordan produkter er fremstilt forventer vi at selskaper som leder an innenfor bærekraft vil bli mer foretrukket og verdsatt.

Vi er ikke bare innstilt på å bidra til endring, vi har forpliktet oss til å lede an i endringene. Enda viktigere er at vi i økende grad ser økt bærekraft som vår vei til økt lønnsomhet. Vi forfølger derfor vår strategi om å styrke vår posisjon innenfor lavkarbonaluminium og vokse innenfor nye energiløsninger.

Forme og forsyne markedet for grønnere produkter

Vi forventer at overgangen til lavutslippssamfunnet vil være en driver for aluminiumetterspørselen frem mot 2030. Selv i dagens utfordrende marked forventer vi en årlig etterspørselsvekst på 2,8% og hvor en stor del kommer fra bilindustrien. Etterspørselen etter resirkulert aluminium forventes å vokse med det dobbelte, med en årlig vekst på omkring 5,4%.

Det er oppmuntrende at etterspørselen etter lavkarbonaluminium akselererer og utklasser resten av markedet med en årlig vekstrate på 20% fra 2022 til 2030. Faktisk forventer vi at grønnere og resirkulert aluminium vil utgjøre mer enn halve markedet i EU og Nord-Amerika i 2030.

For å lykkes i å levere på vår avkarboniseringsstrategi og nå målet om å forme markedet for lav- og nær karbonfritt aluminium danner vi partnerskap med industriledere langs hele verdikjeden for å utvikle kreative, innovative og bærekraftige løsninger. De strategiske partnerskapene med Mercedes-Benz og Polestar, og leverandøren av vindusløsninger, VELUX, muliggjør smarte løsninger med et lavere karbonavtrykk.

I Extrusion vokser vi sammen med kundene våre, særlig i bilsegmentet, og vi har satt en industristandard innenfor bygg og anlegg gjennom vår posisjonering av Hydro CIRCAL. Beslutningene om å bygge nye presser i Szekesfehervar (Ungarn), Rackwitz (Tyskland) og Tønder (Danmark), sammen med oppkjøpet av den tyske byggsystem- og profilleverandøren Hueck, er målbevisste steg for å styrke vår posisjon i viktige europeiske vekstsegmenter innenfor bil og bygg.

Forpliktende mål om nullutslippsaluminium

For å styrke vår posisjon er målet vårt å ikke bare sette ambisjoner og mål knyttet til bærekraft, men å demonstrere faktiske handlinger med praktisk betydning: for klima og miljø og for samfunnet som helhet.

Vi er glade for å konstatere at det grønne skiftet er i gang i praksis. Energiskiftet fra fyringsolje og kull til naturgass og elektrisitet ved vårt aluminaraffineri Alunorte er i rute. Det er spesielt oppmuntrende at de betydelige utslippskuttene vil gå hånd i hånd med reduserte driftskostnader. Samtidig arbeider vi med å utvikle og modne de teknologiske løsningene som trengs for å oppnå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050 eller før.

For eksisterende primæraluminiumverk tar vi sikte på å fjerne utslipp gjennom karbonfangst og -lagring (CCS), og vi gjennomfører for tiden testprosjekter for å verifisere effektiviteten ved utvalgte verk.

For ny primæraluminiumkapasitet har Hydros forskere arbeidet gjennom de seks siste årene for å utvikle en banebrytende teknologi vi kaller HalZero. Vi har som mål å bygge et testanlegg for å ytterligere modne teknologikonseptet med et ambisiøst mål om å kunne levere det første HalZero-aluminiumet i 2026. Etter hvert som karbonfangst og HalZero kommer på plass er det omsider realistisk å snakke om virkelig nullutslippsaluminium.

I tillegg vil resirkulering spille en nøkkelrolle i skiftet til lavkarbonøkonomien. For oss representerer resirkulering en mulighet for ny lønnsom vekst. Resirkulering av sluttbrukerskrap bidrar dessuten til å redusere karboninnholdet i produktene vi bringer til markedet. Vi gleder oss over at Hydro i 2022 lyktes i å produsere sitt første nær-nullutslippsaluminium basert på resirkulering av 100% brukt skrap.

Vi er oppmuntret av høyere etterspørsel etter resirkulert aluminium, gode marginer, og attraktiv avkastning og vi har en omfattende prosjektportefølje. Gjennom fjoråret besluttet vi å etablere ny resirkuleringsvirksomhet ved Cassopolis, Cressona og Henderson i USA, Rackwitz i Tyskland og Szekesfehervar i Ungarn, i tillegg til budet på det polske resirkuleringsselskapet Alumetal. Alt dette er viktige skritt for å gjennomføre våre ambisjoner om lønnsom vekst.

I tillegg til å adressere egne utslipp har Hydro lansert et nytt mål om å redusere såkalte Scope 3 utslipp i oppstrømsvirksomheten med 30% innen 2030 for hvert tonn aluminium vi bringer til markedet. Dette er utslipp som genereres hos våre leverandører, og målet vil hovedsakelig nås gjennom grønnere innkjøp av råstoff og metaller.

Vekst i ny energi

Tilgang på fornybar kraft er mer kritisk enn noen gang for å møte globale klimamål. For Hydro vil Hydro Reins bidrag til å frembringe mer fornybar kraftproduksjon være avgjørende. Hydro Rein har gjort betydelige fremskritt det siste året og er nå i gjennomføringsfasen av fire prosjekter som allerede har sikret kontraktsfestede årlige inntekter på 2,7 milliarder dollar når de kommer i drift. Vi fortsetter den aktive prosessen med å innhente ekstern kapital til Hydro Rein.

Hydro Rein og Hydro Havrand arbeider sammen med respektive forretningsområder for å bidra til å styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium, både gjennom å sikre fornybar energi og gjennom avkarbonisering. Gjennom Hydro Havrand ønsker vi å produsere grønn hydrogen som kan erstatte bruken av naturgass i våre egne produksjonsprosesser og vi vil hjelpe eksterne kunder med å avkarbonisere prosesser der det er krevende å kutte utslipp.

Hydro forfølger aktivt vår ambisjon om å ta del i fremstillingen av batterier og energilagringsløsninger. Gjennom vårt 30% eierskap i grafittprodusenten Vianode er vi med på å utvikle produksjon av bærekraftig råstoff for elbilbatterier. Det syntetiske grafittmaterialet fra Vianode vil bli produsert med opptil 90% lavere CO2-utslipp enn dagens standardmaterialer.

Europas største resirkuleringsverk for brukte elbilbatterier, HydroVolt, som er 50/50 eid av Hydro og den svenske batteriprodusenten NorthVolt, har nå vært i full kommersiell drift i nesten ett år.

Å fremme bærekraft sikrer selskapets fremtid

Det er grunnleggende at ethvert selskap er innforstått med sin påvirkning på natur, mennesker og samfunn og beskytter og fremmer menneskerettigheter i lokal drift så vel som i globale forsyningskjeder. Dette er avgjørende for å kunne bidra til helse og livskraft blant mennesker og lokalsamfunn som opplever store endringer. Ansvarlige virksomheter vil kaste bort mindre tid og ressurser på kriser og konflikter og være mer tilbøyelig til å få tilgang til nye prosjekter, nye markeder, de mest attraktive partnerne og vinne kampen om å tiltrekke seg den mest ettertraktede arbeidskraften.

Hydro har 117 års erfaring fra partnerskap i våre lokalsamfunn og baserer vårt selskap på våre verdier Omsorg, Mot og Samarbeid. Vi forplikter oss til å investere i utdannelse, støtte rettferdige omstillinger gjennom å bidra til økonomisk og sosial utvikling i samfunn vi er en del av, og sikre en åpen og ansvarlig forretningspraksis i våre leverandørkjeder.

I 2022 var vi spesielt stolte over å kunne åpne den nye tekniske skolen i Barcarena, noe som også gavner Hydro selv gjennom å kvalifisere og utvide den lokale arbeidsstyrken. Vi viderefører også støtten til den langsiktige samarbeidsplattformen Sustainable Barcarena Initiative og programmer for lokalt entreprenørskap, utdanning, helse og miljø.

Vi har også erfart at ved å lære opp våre leverandører i Pará bidrar vi ikke bare til å sikre at våre egne forsyninger er ansvarlig produsert, men vi setter også våre leverandører i stand til å vokse og bli foretrukne leverandører til andre brasilianske virksomheter. Dette er virkelig en vinn-vinn-situasjon for Hydro og samfunnet omkring oss.

Som ledd i vårt arbeid for å heve industristandardene for menneskerettigheter, åpenhet og ansvarlig produksjon engasjerer Hydro seg i en rekke internasjonale organisasjoner. Hydro er tilsluttet FN-initiativet Global Compact og er et engasjert medlem av Aluminium Stewardship Initiative (ASI).

På miljøsiden forplikter vi oss til å redusere miljøavtrykket ved vår gruvedrift, rehabilitere skog og beskytte biologisk mangfold og å utfase all deponering av avfall som kan gjenvinnes innen 2040.

Godt posisjonert for fremtidig verdiskaping

I møte med en mer usikker global økonomi og et akutt behov for å gjennomføre det grønne skiftet er Hydro godt posisjonert for å navigere gjennom kortsiktig uro uten å miste av syne vår strategiske posisjonering og langsiktige muligheter.

Vi har en godt kvalifisert arbeidsstyrke, lave og robuste kostnadsposisjoner med ambisjoner om ytterligere forbedring, et veikart til nullutslippsaluminium gjennom målrettet teknologiutvikling, sterke markedsposisjoner og en portefølje av lønnsomme vekstprosjekter. Vi har også ambisiøse og konkrete bærekraftsmål som er integrert i vår strategi og drift.

Dette understøttes av et solid finansielt rammeverk som sikrer finansiell styrke og fleksibilitet og muliggjør konkurransedyktig aksjonæravkastning.

Med dette utgangspunktet mener vi at Hydro er unikt posisjonert for å skape verdier i en ny virkelighet og utvikle industrier som betyr noe for mennesker og samfunn.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Investorkontakt:    
Line Haugetraa   
+4741406376   
line.haugetraa@hydro.com  

Mediakontakt:   
Halvor Molland  
+47 92979797   
Halvor.Molland@hydro.com 

VedleggAttachments

Norsk Hydro ASA -  Annual Report 2022