Norsk Hydro: Godt posisjonert i fallende markeder, framgang innenfor lavkarbonaluminium


Hydros justerte EBITDA var 7 098 millioner kroner i andre kvartal 2023, en nedgang fra 11 594 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette ga en justert RoaCE på 14 prosent i løpet av de siste tolv månedene. Resultatnedgangen skyldes lavere salgspriser på aluminium og alumina, i tillegg til lavere volumer i Extrusions, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter og lavere råvarekostnader.

Høydepunkter i kvartalet:

  • Robuste resultater og gode marginer på ekstruderte produkter, til tross for svakere markeder og prispress
  • Forbedringsprogrammet og de kommersielle ambisjonene er i rute mot målene for 2023
  • Oppkjøpet av Alumetal gir betydelig styrket posisjon innen resirkulering i Europa
  • God framdrift i å inngå partnerskap for lavkarbonaluminium
  • Økt investeringsmål for 2023 som følge av valutaomregningseffekter, inflasjon og lønnsomme investeringer

– Resultatene reflekterer et svakere marked, men også effekten av det kontinuerlige forbedringsarbeidet i organisasjonen. Disse forbedringstiltakene er avgjørende for å sikre en robust virksomhet og styrke selskapets verdiskaping når markedet faller, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Helse og sikkerhet har fortsatt førsteprioritet i Hydro, både når det gjelder medarbeidere og lokalsamfunn selskapet har virksomhet i. Samlet antall registrerte skader per million arbeidstimer (TRI) ligger stabilt på et lavt nivå, med en verdi på 2,3 ved utgangen av kvartalet.

Etterspørselen etter primæraluminium er i nedgang på kort sikt, samtidig som tilbudet fra Kina igjen har tatt seg opp, noe som har ført til en svekket global balanse for primæraluminium de siste månedene. I et krevende marked fortsetter Hydro å levere solide resultater og redusere risiko gjennom bedring av marginer, effektiv drift og kostnadsreduksjoner. Kontinuerlige forbedringer styrker posisjonen på kostnadskurvene og sikrer en robust virksomhet. Hydro er i rute for å nå målet i forbedringsprogrammet på 8,4 milliarder kroner for året som helhet. En solid posisjon og å levere resultater i en tid med kortsiktig usikkerhet gir et godt grunnlag for å satse på langsiktige muligheter. Hydro gjør gode framskritt mot å oppnå samlede forbedringer og kommersielle mål på 14 milliarder kroner innen 2027.

– Vi fortsetter å høste gevinster av vår sterke kommersielle posisjon, noe som gjør marginene våre mer robust i en periode hvor vi ser stor nedgang i volumer over hele Europa og Nord-Amerika. En sterkere markedsposisjon gjennom vårt tilbud om grønnere aluminiumprodukter gjør at vi skiller oss ut fra konkurrentene og blir mer attraktive for samarbeid, sier Aasheim.

I løpet av andre kvartal har etterspørselen etter ekstruderte produkter i Europa og Nord-Amerika gått vesentlig ned sammenliknet med samme kvartal i fjor. Til tross for nedgangen i markedet fortsetter Hydro Extrusions å levere robuste marginer ved hjelp av målrettede forbedringstiltak, gjennom proaktive kostnadsjusteringer og økte markedsandeler, marginhevinger, samt utnytter fordelen av et grønnere produkttilbud. Disse tiltakene har gitt gode resultater sammenliknet med våre konkurrenter, og bidrar til å nå målet om 8,0 milliarder kroner i justert EBITDA for Hydro Extrusions i 2025.

En viktig pilar i Hydros strategi fram mot 2025 om å styrke selskapets posisjon innenfor lavkarbonaluminium, er resirkulering. Hydro har en ambisjon om å mer enn doble utnyttelsen av brukt aluminiumskrap (PCS) innen 2025, sammenliknet med utgangspunktet i 2020, det vil si skrap som har gått gjennom hele livssyklusen og dermed har null utslipp. Den 30. juni ble tilbudet om å kjøpe det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A gjennomført, med kjøp av mer enn 97 prosent av aksjene. Oppkjøpet styrker Hydros resirkuleringsposisjon i Europa, og utvider produkttilbudet i markedet for støpelegeringer basert på resirkulert aluminiumskrap med lavt karbonavtrykk. Det bidrar med 150 000 tonn brukt aluminiumskrap i året mot målet om utnyttelse av 670 000 tonn brukt aluminiumskrap per år innen 2025. Alumetal hadde en tolvmåneders rullerende EBITDA på 700 millioner kroner per første kvartal 2023. Aksjekjøpet ble gjennomført 7. juli.

Det ble også gjort flere framskritt i gjennomføringen av Hydros resirkuleringsstrategi. Hydro undertegnet en avtale om å kjøpe land i Torija i Spania, med mål om å bygge et moderne resirkuleringsanlegg for aluminium med en produksjonskapasitet på 120 000 tonn i året. Anlegget vil styrke Hydros kapasitet for produksjon av lavkarbonaluminium ytterligere, og sikrer at mer skrap beholdes i Europa. I tillegg trapper resirkuleringsanleggene i Navarra og Sjunnen opp resirkuleringskapasiteten med 20 000 tonn hver, og det første metallet er levert fra HyForge Rackwitz. Alt dette er viktige skritt mot å øke Hydros resirkuleringskapasitet med 1 million tonn innen 2027, hvorav rundt halvparten er ventet å komme fra brukt aluminiumskrap.

Hydro har også kommet videre i satsingen på lavkarbonaluminium, og har gjort flere framskritt på tvers av verdikjeden for å møte den økende etterspørselen etter grønnere produkter. Hydro har gått sammen med Saint-Gobain Glass for å resirkulere og avkarbonisere byggfasader gjennom å integrere lavkarbonløsningene som tilbys av begge selskaper. Samarbeidet inkluderer investeringer i “urban mining”, en metode som handler om gjenvinning av brukt aluminium og glass. Et annet eksempel er at Hydro vil bidra med sin lavkarbonaluminium CIRCAL 100R for å produsere den reneste cross-sykkelen noensinne, sammen med Cake og Vattenfall. Hydro har også undertegnet en intensjonsavtale med det britiske sykkelselskapet Brompton om å levere lavkarbonaluminium som kan redusere fotavtrykket og vekten på deres ikoniske sammenleggbare sykler.

Hydros kunder anerkjenner Hydro som bransjeleder innenfor grønnere aluminium, og 19. juni ble Hydro tildelt Mercedes Benz’ bærekraftpris etter å ha levert første parti med Hydro REDUXA 3.0 tidligere i år. Produktet besto testen hos Mercedes Benz, og vil innføres i storskala-produksjon i løpet av året, til å begynne med i elbilseriene EQS og EQE.

– Kundene våre er i økende grad opptatt av mer enn prisen og kvaliteten på aluminiumproduktene, blant annet hvor og hvordan de er produsert. Alle sider av vår bærekraftagenda, fra ambisjonen om netto null utslipp til de sosiale tiltakene i Brasil og i verden for øvrig, er viktige kriterier for våre mest avanserte kunder. De ber om åpenhet og sporbarhet gjennom hele verdikjeden for aluminium, og jeg er glad for at en viktig kunde som Mercedes-Benz gir oss anerkjennelse for det arbeidet vi gjør gjennom å tildele oss sin bærekraftpris, sier Aasheim.

I løpet av andre kvartal 2023 ble verdens første parti med resirkulert aluminium basert på grønt hydrogen som energikilde produsert ved Hydros ekstruderingsanlegg i Navarra i Spania. Dette er et viktig skritt i retning av å verifisere grønt hydrogen som et utslippsfritt drivstoff som kan redusere utslippene i prosesser der avkarbonisering er spesielt krevende.

Omstillingen til et samfunn med lavere karbonutslipp avhenger av politiske tiltak, slik som Europas «Green Deal». Det er flere tiltak knyttet til både klima, energi, bærekraft og taksonomi som er viktige for utviklingen av en grønnere økonomi. Den politiske retningen samsvarer med Hydros vekststrategi langs hele verdikjeden. Et viktig aspekt ved Europas «Green Deal» er sirkularitet, og det dette betyr for resirkulering av aluminium. I henhold til teknisk sekundærlovgivning som er under behandling, vil klimatollen CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) klassifisere aluminium basert på omsmeltet industriskrap som “karbonfri,” med null karbonkostnader på import. Dette vil åpne for grønnvasking av karbonintensive produkter, og undergraver konkurranseevnen til europeiske produsenter som er gjenstand for ETS, EUs marked for lavkarbonprodukter og målene med Europas «Green Deal». Dette er en problemstilling som må håndteres og oppdateres før CBAM blir endelig innført, for å sikre at CBAM ikke forårsaker det problemet det har som mål å ta tak i, men snarere løser det.

Det er behov for mer fornybar energi, og Hydro Rein videreutvikler og utvider sin portefølje for å imøtekomme denne etterspørselen. Det har vært god framdrift i andre kvartal med bygging av Stor-Skälsjön, Mendubim, Feijao og Boa Sorte. Samtidig vokser porteføljen av utviklingsprosjekter, og i andre kvartal har Hydro Rein kunngjort avtaler med GreenGo Energy om å kjøpe og utvikle fire solenergiprosjekter i Norden, som til sammen vil gi en årlig kapasitet på 528 MW med oppstart fra og med 2026. Basert på en overordnet vurdering av mulighetene i porteføljen og prioritering av kapital, har Hydro Rein besluttet å ikke delta i en tidligere kunngjort anbudskonkurranse om å bygge en storskala, bunnfast havvindpark i den norske delen av Nordsjøen. Hydro fortsetter å evaluere alternativer for finansiering av Hydro Rein, og det er konstruktiv utvikling i samtalene.

Hydro Energy har signert en langsiktig avtale om kraftkjøp (PPA) med Statkraft for forsyning av 6,6 TWh fornybar kraft over en 15-årsperiode. Avtalen vil sikre fornybar kraft til deler av den norske smelteverksvirksomheten fram til 2038, noe som gjør det mulig for Hydro å fortsette å produsere aluminium i Norge med et karbonfotavtrykk som er om lag 75 prosent lavere enn det globale gjennomsnittet.

27. april signerte Hydro en avtale med Glencore, som skal kjøpe 30 prosent av det brasilianske aluminaraffineriet Hydro Alunorte og Hydros eierandel på 5 prosent i den brasilianske bauksittprodusenten Mineracão Rio do Norte (MRN). Hydro har kunngjort at salgsutbyttet fra transaksjonen vil brukes til strategisk vekst og utbytte til aksjonærene.

I andre kvartal foretok Hydro en gjennomgang av investeringsporteføljen for 2023, og har økt det årlige investeringsmålet fra 16,5 milliarder kroner (inkludert transaksjonene knyttet til Alumetal og Hueck) til 20,5 milliarder kroner. Av dette er 2,7 milliarder kroner drevet av valutaomregningseffekter og inflasjon, og rundt 1,5 milliarder kroner er knyttet til det høyere Alumetal-budet, løpende investeringer i Alumetal og Hueck, og andre lønnsomme investeringer. Estimerte investeringer for Hydro Rein i 2023 har økt fra 2,5 milliarder kroner til 3 milliarder kroner, noe som også skyldes valutaomregningseffekter. Det er ikke planlagt ytterligere økninger i kapitalallokering for 2023.

Resultater og markedsutvikling

Europeiske smelteverk opplever nedgang i marginene på grunn av lave LME-priser, produktpremier og høye energipriser. Det er kunngjort flere produksjonskutt i andre kvartal, og det er lite sannsynlig at nedstengt kapasitet vil starte opp igjen. Høye renter legger fortsatt press på etterspørselen. Etterspørselen er svakest i bygg- anleggssektoren og innen generelle tekniske produkter, mens bilindustrien fortsatt holder seg oppe i de fleste regioner.

Russisk metall på LME-lager har økt til rekordhøye 80 prosent fra et nivå under 10 prosent før krigen i Ukraina startet. Dette gir grunnlag for bekymring, ettersom en stor andel av industriens aktører, inkludert Hydro, har selvpålagte sanksjoner mot russiske produkter. På grunn av manglende sanksjoner fra EU, blir russisk metall eksportert til Europa i stadig større omfang, noe som legger økt press på regionale produktpremier. Siden raffineriet Nikolaev i Ukraina ble stengt og Australia opprettet forbud mot eksport av alumina til Russland, har russiske aluminiumprodusenter fortsatt å importere alumina fra Kina, og fra nye kilder utenfor Kina.

I Bauxite & Alumina gikk justert EBITDA ned i andre kvartal 2023, sammenliknet med andre kvartal i fjor. Lavere salgspris på alumina ble delvis utliknet av lavere råvarepriser og lavere havnekostnader, etter at arbeidet med utskiftning av en kran ble fullført. Gjennomsnittet på Platts aluminaindeks (PAX) lå på 362 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet, sank deretter gjennom perioden og endte på det laveste nivået i kvartalet på 330 USD per tonn, som følge av reduserte kinesiske aluminapriser. Sammenliknet med andre kvartal 2022 var gjennomsnittet på Platts aluminaindeks 8 prosent lavere.

Justert EBITDA for Aluminium Metal gikk ned i andre kvartal 2023, sammenliknet med andre kvartal 2022, hovedsakelig på grunn av lavere totale metallpriser, som delvis ble utliknet av positive valutaeffekter, økt CO2-kompensasjon, lavere råvarekostnader og et positivt bidrag fra kraftsalg. Det globale forbruket av primæraluminium gikk opp med 2 prosent sammenliknet med andre kvartal i 2022, drevet av en sesongøkning på 6 prosent i Kina. Tremånedersprisen på aluminium gikk ned i løpet av andre kvartal 2023, fra 2 397 USD per tonn i begynnelsen av kvartalet til 2 151 USD per tonn ved utgangen av kvartalet.

Justert EBITDA for Metal Markets gikk ned i andre kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultatene fra resirkuleringsanleggene gikk ned sammenliknet med et rekordsterkt andre kvartal i 2022, noe som skyldes lavere salgsvolumer og svekkede marginer. Bedre resultater fra handelsvirksomheten ble mer enn utliknet av negativ lagerverdsettelse og valutaeffekt.

Justert EBITDA for Extrusions var noe lavere i andre kvartal 2023 enn i samme kvartal året før, drevet av lavere salgsvolumer og høyere faste og variable kostnader, som igjen ble positivt utliknet av økte salgsmarginer og valutaeffekter.

I Europa er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter gikk ned med 22 prosent i andre kvartal 2023, sammenliknet med samme kvartal året før, men at den økte med 1 prosent sammenliknet med første kvartal i 2023, som også hadde svak etterspørsel. Etterspørselen i bolig- og industrisegmentet har fortsatt vært svak i andre kvartal, mens etterspørselen i bilindustrien øker jevnt. Noen undersegmenter, slik som solenergi, viser også god vekst.

I Nord-Amerika er det beregnet at etterspørselen etter ekstruderte produkter har gått ned med 15 prosent i løpet av andre kvartal 2023 sammenliknet med samme kvartal året før, og med 1 prosent sammenliknet med første kvartal 2023. Etterspørselen er spesielt svak i boligsegmentet, ettersom høyere renter påvirker boligmarkedet, mens bilindustrien fortsetter sin vekst.

Justert EBITDA for Hydro Energy var i andre kvartal 2023 på tilsvarende nivå som i samme periode i fjor. Høyere produksjon ble i hovedsak utliknet av lavere gevinst på forskjeller mellom prisområder, lavere priser og tap på en intern tolvmåneders fastpriskontrakt fra tidlig i oktober 2022.

De nordiske kraftprisene var i gjennomsnitt lavere i andre kvartal 2023 sammenliknet med forrige kvartal, og betydelig lavere enn i samme kvartal i fjor. Nedgangen er et resultat av lavere spotpriser på kraft på kontinentet som følge av lavere priser på gass og kull, i tillegg til sesongeffekter. Det har fortsatt vært betydelige forskjeller mellom prisområdene i Norden i andre kvartal 2023. Forskjellene mellom prisområdene var noe høyere sammenliknet med forrige kvartal, men likevel betydelig lavere enn de var i samme kvartal i fjor.

Andre viktige nøkkeltall

Sammenliknet med første kvartal, gikk Hydros justerte EBITDA ned fra 7 525 millioner kroner til 7 098 millioner kroner i andre kvartal 2023. Lavere realiserte priser på aluminium og alumina ble delvis utliknet av lavere råvarekostnader og høyere marginer.

Resultat etter skatt for videreført virksomhet utgjorde 5 056 millioner kroner i andre kvartal 2023. I tillegg til faktorene som er beskrevet over, omfattet resultat etter skatt for videreført virksomhet en urealisert gevinst på derivater knyttet til LME-relaterte kontrakter på 3 010 millioner kroner, en netto valutagevinst på 264 millioner kroner og et tap på 148 millioner kroner fra urealiserte derivater knyttet til kraft- og råvarekontrakter.

Hydros netto gjeld økte fra 1,7 milliarder kroner til 11,3 milliarder kroner i løpet andre kvartal 2023. Økningen i netto gjeld skyldtes i hovedsak utdeling av 11,5 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene og økte investeringer, som delvis ble utliknet av en sterk EBITDA og frigjøring av netto driftskapital.

Justert netto gjeld økte fra 8,5 milliarder kroner til 15,9 milliarder kroner, hovedsakelig på grunn av økningen i netto gjeld på 9,6 milliarder kroner, som delvis ble utlignet av reduserte sikkerhetsstillelser på 1,7 milliarder kroner og en reduksjon i netto pensjonsforpliktelser på 0,9 milliarder kroner.

Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT), samt resultat etter skatt, omfatter poster som er beskrevet i kvartalsrapporten. Justeringer i EBITDA, EBIT og resultat etter skatt er definert og beskrevet i avsnittet om alternative resultatmål (APM) i den engelske kvartalsrapporten. 


Investorkontakt:
Martine Rambøl Hagen
+47 91708918
Martine.Rambol.Hagen@hydro.com

Mediekontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

Denne informasjonen er meldepliktig i henhold til EU Market Abuse Regulation. Informasjonen er offentliggjort av Hydro Investor Relations og kontaktpersonene som fremgår ovenfor.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Report Q2 2023 NHY Q2 2023 Presentation