Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024


Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Terranet samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse, revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Mats Fägerhag, Anders Blom, Magnus Edman, Tarek Shoeb, Torgny Hellström och Nils Wollny. Årsstämman beslutade om omval av Torgny Hellström som styrelsens ordförande. Torgny Hellström valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (”EY”) valdes som Bolagets revisor. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Martin Henriksson kommer vara huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, och med 475 000 kronor till styrelsens ordförande. Arvode om 25 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet (högst 3 personer) samt ett arvode om 60 000 kronor ska utgå till envar av ledamöterna revisionsutskottet (högst 2 ledamöter), samt 100 000 kronor till dess ordförande. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av serie B aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna respektive konvertera serie B aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom vid var tid gällande bolagsordnings gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet för finansiering.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på stämman fattade besluten
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av besluten tagna på stämman i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

_______________
Stockholm i maj 2024
Terranet AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, CEO
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

eller

Dan Wahrenberg, CFO
E-mail: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.

 

 

BilagaAttachments

PR_Årsstämma 2024