Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB


Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en investering om sammanlagt cirka 3,6 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO7. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår fram till och med den 3 juni, 2024.

Styrelse och ledning i Bolaget, tillsammans med närstående bolag, avser åtminstone att nyttja sina innehav av TO7 enligt följande:

NamnRollTeckning, antal TO7Teckning, SEK
Maida Vale Capital ABStörre aktieägare 47 358 858 3 457 197
Magnus AnderssonVD 833 331 60 833
Anders Blom Styrelseledamot520 00037 960
Torgny Hellström Styrelseordförande 333 333 24 333
Totalt  49 045 522 3 580 323

Nyttjandet av TO7 för Maida Vale kommer att innebära en betydande ökning av bolagets ägarandel i Terranet.

Sammanlagt avser styrelse och ledning, tillsammans med närstående bolag, åtminstone att nyttja 49 045 522 TO7, motsvarande cirka 3,6 MSEK.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 3 juni 2024. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 3 juni 2024. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.terranet.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO7:
Teckningsperiod: 20 maj 2024 – 3 juni 2024.

Emissionsvolym: 182 664 660 teckningsoptioner av serie TO7 berättigar till teckning av 182 664 660 B-aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 13,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,073 SEK per B-aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7: 29 maj 2024.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 1 826 646,60 SEK, från 8 980 030,07 SEK, till 10 806 676,67 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 182 664 660 B-aktier, från 898 003 007 aktier (fördelat på 1 083 063 A-aktier och 869 919 944 B-aktier), till 1 080 667 667 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 17 procent av antalet aktier.

Observera: Investerat belopp avrundas uppåt till två decimaler.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 3 juni 2024, alternativt avyttras senast den 29 maj 2024, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.terranet.se.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Terranet AB i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Andersson, CEO
E-mail: magnus.andersson@terranet.se

eller

Dan Wahrenberg, CFO
E-mail: dan.wahrenberg@terranet.se

Om Terranet AB (publ):
Terranets mål är att rädda liv i stadstrafiken.

Vi utvecklar banbrytande tekniklösningar för avancerat förarstöd (ADAS) och självkörande fordon som skyddar utsatta trafikanter från att skadas på vägen.

Med hjälp av en unik och patenterad teknologi skannar Terranets antikollisionssystem BlincVision vägen och detekterar objekt flera gånger snabbare och med högre precision än någon annan ADAS-lösning idag.

Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på. Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT B).

För mer information, se Terranets webbplats www.terranet.se.

Certified Adviser till Terranet är Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se.


BilagaAttachments

Styrelse och ledning nyttjar TO7  - Terranet SV