APFC-logo-CMYK-horiz-normal.png
มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดาเป็นผู้นำภารกิจคณะผู้ประกอบการสตรีชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย
November 23, 2023 12:00 ET | Asia Pacific Foundation of Canada
โตรอนโต ออนแทรีโอ, Nov. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- มูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (The Asia Pacific Foundation of Canada) ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐและภาคเอกชนในแคนาดา เกาหลีใต้ และไทย...
APFC-logo-CMYK-horiz-normal.png
Asia Pacific Foundation of Canada to Lead Canadian Women-only Business Mission to South Korea and Thailand
November 23, 2023 12:00 ET | Asia Pacific Foundation of Canada
Asia Pacific Foundation of Canada to lead Canadian Women-only business mission to Thailand and South Korea from Nov. 16-Dec. 1, 2023.