Statkraft styrker sin posisjon i Norden – kjøper to svenske vindkraftselskaper


Statkraft har kjøpt to svenske vindkraftselskaper; Svevind Nordic AB, som utvikler vindkraft på land og Njordr Offshore Wind AB, som utvikler vindkraft til havs. Oppkjøpene understreker Statkrafts ambisjoner om å bygge ut mer kraft i Norden samtidig som det er en del av strategien om å bli en betydelig aktør innen havvind.

- Norden trenger mer fornybar kraft. Samfunnet skal elektrifiseres for å redusere forbruket av fossile energikilder og nå klimamålene. Økt kraftproduksjon skal bidra til at eksisterende industri blir mer bærekraftig og muliggjøre ny grønn næring og verdiskaping. I både Norge og Sverige er det store planer for elektrifisering av eksisterende og nye industriprosesser. Her kan flere av prosjektene som inngår i disse oppkjøpene spille en viktig rolle, sier Statkrafts konserndirektør for Norden, Birgitte Ringstad Vartdal.

Oppkjøpene utvider Statkrafts nordiske portefølje av prosjekter med over 16 000 megawatt (MW) vindkraft på land i Sverige, og ni store havvindprosjekter i svenske farvann. Mange av prosjektene er i en veldig tidlig fase. Statkraft vil nå velge ut de beste prosjektene for å modne dem fram mot en mulig realisering.

- Vi er en nordisk organisasjon med ambisjon om å øke produksjonen i Norge og Sverige av både vind- og solkraft samt å sikre nødvendig effekt gjennom oppgraderinger av vår store vannkraftportefølje. Dette er strategisk viktige oppkjøp som tilfører både prosjektmuligheter og kompetanse på vindkraftutbygging, legger Birgitte Ringstad Vartdal til.

Vindkraft på land
Svevind Nordic AB har i dag 16 medarbeidere og en portefølje av utviklingsprosjekter i Nord-Sverige med en samlet installert effekt på mer enn 16.000 megawatt (MW). Det mest modne av disse er Hästliden på 600 MW, hvor konsesjonen nå ligger til sluttbehandling i regjeringen. De fleste prosjektene i porteføljen er i tidlig fase. Svevind Nordic vil bli integrert i Statkraft.

- Gjennom denne avtalen får vi tilført svært kompetente kollegaer som sammen med en attraktiv prosjektportefølje vil gi et viktig bidrag til å vokse innen landbasert vindkraft i Norden. Prosjektene som inngår i avtalen, vil kunne bidra til økt kraftproduksjon og legge til rette for industriutvikling, som det er store planer for både i Sverige og Norge, sier Ivar Arne Børset, direktør for nordisk prosjektutvikling i Statkraft

Vindkraft til havs

Njordr Offshore Wind AB har utviklet en portefølje av havvindprosjekter i en tidlig fase. Avtalen omfatter et mindre kjerneteam av medarbeidere og ni prosjekter i den svenske delen av Østersjøen, Bottenhavet og Bottenviken. Totalt utgjør prosjektene et potensial på ca 21 000 MW med en mulig årsproduksjon på over 80 TWh. Som en del av selskapets strategi om å vokse og ta en posisjon i markeder rundt Nordsjøen, planlegger Statkraft betydelige investeringer i havvind.

- Porteføljen utgjør et godt utgangspunkt for å kunne å vokse innen havvind i Sverige, et av våre fokusmarkeder. Den vil kunne bidra til å nå vår ambisjon om å ha 10 000 MW i drift i Europa innen 2040. Denne avtalen vil bidra til økt produksjon av fornybar kraft i et felles nordisk marked. Mange av prosjektene er i en tidlig fase med et stort potensial, sier Gry Åmodt, ansvarlig i Statkraft for havvind i Norden.

Nå starter arbeidet med å integrere Svevind Nordic og Njordr Offshore Wind i Statkrafts virksomhet. Aktivitet som Svevind-konsernet har utenfor Sverige vil fortsette under Svevind navnet. Njordr-konsernet har også virksomhet innen landbasert vindkraft i Sverige, Norge og Finland. Dette dekkes ikke av avtalen.

- Vi er svært stolte over at vårt svenske team, med sin unike ekspertise og lange erfaring, blir en del av Statkraft fremover. I Statkraft får Svevind Nordic en sterk eier som kan videreføre utviklingen av med prosjektporteføljen og ivareta det gode arbeidsmiljøet, sier Wolfgang Kropp, gründer og adm. dir. i Svevind Energy Group.

- Njordr Offshore Wind har vært en pioner innen offshore vind i Sverige, og har etablert et sterkt team og en betydelig prosjektportefølje ved å utnytte kompetansen til Vindkraft Värmland. Denne avtalen demonstrerer at vi kan realisere betydelige verdier ved å ta tidlige posisjoner, sier Anders Hærland, styreleder i Njordr.

Om Svevind
SVEVIND Energy Group er en europeisk prosjektutvikler med mer enn 30 års erfaring innen fornybar energi. Konsernet, som ble grunnlagt av Wolfgang Kropp og har hovedkontor i Dresden, Tyskland, planlegger, utvikler og bringer fornybare energiprosjekter til markedet. I Nord-Sverige har konsernets datterselskap SVEVIND utviklet Europas største vindpark på land – prosjektet MARKBYGDEN 1101. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2026 og vil ha en installert effekt på 3,4 GW. Vindturbiner med en samlet effekt på 2000 MW er i drift i MARKBYGDEN 1101. Med sitt siste prosjekt Hyrasia one fokuserer SVEVIND Energy Group på å utvikle store prosjekter innen hydrogenproduksjon i Kasakhstans store stepperegioner i Sentral-Asia.

Om Njordr Offshore Wind
Njordr Offshore Wind AB er et Karlstad-basert vindkraftselskap som identifiserer og utvikler offshore vindkraft. Sammen har Njordr og Vindkraft Värmland bygget et effektivt tverrfaglig team som med bred kompetanse og korte beslutningsveier er klare til å bidra til en storskala grønn energiomstilling i Norden.

Om Statkraft
Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5 700 ansatte i 21 land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Magnus Günther, pressetalsperson Statkraft AS
+47 91241636
lars.gunther@statkraft.com


 

Vedlegg